VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei

A honlap célja, hogy a 16. század első felének élénk angol-magyar kapcsolatát felfedje.

Nádasdi Noémi: Anglia és Magyarország külpolitikai kapcsolata a Sacco di Roma viszonylatában

(ELTE-BTK, Kézirat, 2013 decembere)

 

 

1. Bevezetés


Jelen dolgozatomban igyekszem bemutatni Anglia és Magyarország külpolitikai kapcsolatát a mohácsi csata utáni években, valamint, hogy milyen mértékben befolyásolta Magyarország külpolitikáját a Sacco di Roma, hogy az milyen hatással volt Szapolyai János (1526-1540) és VIII. Henrik (1509-1547) kapcsolatára.

(A Brit-szigetek 16. századi ábrázolása - korabeli felmérés alapján)

 


2. Tárgyalás
         a. Követjárás Anglia és Magyarország között

1513-ban érkezett a Német-római Birodalom területére Sir Wingfield, akinek az volt a feladata, hogy Habsburg Miksa császárral tárgyaljon házassági szándékairól. Időközben VIII. Henrik jelentős összeget ajánlott a pápának a törökök elleni harcra, ezért Sir Wingfield nagy figyelemmel kísérte a Magyar Királyság területén szerveződő keresztes hadakat. A keresztes hadak felállításának terve kudarcot vallott a 1514-es Dózsa György-féle parasztháború miatt.
1515-ben Angliában Thomas Wolsey lett a kancellár, aki inkább a Habsburg ellenes politikára hajlott. Wolsey közbenjárására Anglia és Franciaország megbékélt és 1526-ban VIII. Henrik a Cognaci Liga – azaz a pápa, Franciaország, Velence és Milánó – oldalán az itáliai háborúkba is be kívánt avatkozni.
1526-ban Itáliáról és Magyarországról érkezett a legtöbb jelentés az angol udvarba. VIII. Henrik ebben az évben küldte a Magyar Királyság területére Sir John Wallopot, hogy 25 ezer dukáttal segítse a magyar királyt a törökkel szemben. Wallopot azonban feltartóztatták, így feladatát is megváltoztatták, mely immáron az volt, hogy keresse fel Szapolyai Jánost és vegye fel vele a kapcsolatot. Azonban ezt Habsburg Ferdinánd (1526-1564) megakadályozta. Wallop visszatért Angliába, és az angol udvar nem küldött több követet Magyarországra, hanem Velencén keresztül tartotta Szapolyaival a kapcsolatot. A magyar király azonban többször is küldött követet Henrikhez.1
1527 októberében János király országgyűlést tartott Kolozsvárott, ahol a török szövetségét vitatták meg. Az 1522-ben még törökellenes állásponton lévő Brodarics István, 1523-ban a pápához írt levelében már törökbarátság megkötéséről írt. Az országgyűlésen az oszmán terjeszkedés ellen harcolók rájöttek arra, hogy saját birtokaik jövedelméből nem képesek a végvidékeken zajló küzdelmeket finanszírozni, így külső segítségre van szükség. A hazánkban élő délszlávok is, élükön Statileóval a törökkel való kiegyezés hívei lettek. 2
1 Botlik 2012
2 Botlik 2013


Szapolyai először a Łaski testvéreket (Hieronym Łaski és Stanisław Łaski) küldte Angliába. Ők először Calais parancsnokával, Sir Wingfielddel találkoztak, majd Dover és London között Thomas Wolsey kancellárral. Végül VIII. Henrik udvarába jutottak, ahol elnyerték a király rokonszenvét. A Sacco di Roma miatt felháborodott királlyal nagy egyetértés bontakozott ki. 3
1528-ban Statileo János vitte az I. Ferenccel (1515-1547) kötött fontainbleau-i egyezményt Londonba, melyet Henrik is aláírt és így szentesítette szövetségét Jánossal, s támogatást ígért neki. Ebben az évben tért vissza tarnów-i útjáról Szapolyai Magyarországra és novemberben Makón találkozott Mehmed béggel. Ekkor értesült róla, hogy a következő évre Szulejmán hadjáratot szervez.4

         b. Az 1529-es török hadjárat
1529-ben Szapolyai értesítette a pápát az időközben megindult török tárgyalásokról, azonban a pápa kénytelen volt fejet hajtani a Habsburgok előtt az itáliai háború miatt és ez év tavaszán bejelentette Ferdinánddal és V. Károllyal kötött szövetségét. Ferdinánd és a Habsburgok a pápán keresztül próbálták meg befeketíteni Jánost, hogy eltüntessék őt a magyar trón közeléből.
Időközben titokban Ferdinánd is küldött követet – Cornelius Scheppert – Konstantinápolyba, hogy beszélje le a szultánt a készülő hadjáratáról. Eközben egyszerre volt a szultánnál francia és velencei követ is. 5
1529 áprilisában hamis hír terjedt Brüsszelből Londonba, hogy a török vereséget szenvedett Szófiánál és a hadjáratot ezért elhalasztják. Az angolok nagy figyelmet szenteltek a magyarok és a pápa közötti eseményekre, mivel Wolsey úgy vélte, hogy a török támadás miatt V. Károly figyelmét elkerülheti az angol királyi pár válási ügye, és így a pápát gyors döntésre bírhatják. VII. Kelemen (1523 – 1534) londoni jogdoktorokra bízta az ügy részletezését, mivel az ő keze meg volt kötve a Habsburgok miatt. V. Károly kényszerítette a pápát, hogy Rómában folytassák a válási ügyet. Mivel Henrik Wolsey-t vádolta azzal, hogy még mindig nem tudott elválni Aragóniai Katalintól, a kancellár kegyvesztett lett: elvették vagyonát, tisztségét és őrizet alá helyezték. Thomas More (Mórus Tamás) lett az új kancellár, aki folytatta elődje külpolitikáját. Nem jött ki azonban a királlyal, így 1532-ben lemondott
3 Botlik 2012
4 Botlik 2013
5 Uo.

posztjáról, tüntetőleg távol maradt Boleyn Anna koronázásáról és nem esküdött fel Henrik reformjaira. Ezért börtönbe vetették, majd lefejezték. 6
1529-ben Szulejmán csapatai megközelítették Nándorfehérvárt, majd szeptember 8-án, három év után a törökök újra elfoglalták Buda várát és átadták a Szent Koronát Jánosnak, azonban Ludovico Grittit a szultán kinevezte helytartónak, nem teljesem bízva Szapolyaiban. Szulejmán Magyarországra támadt, nem kímélve Szapolyai területeit sem. Parancsot adott, hogy minél több magyar urat fordítsanak János hűségére. Nádasdy Tamás és Várday Pál önként feladta magát a törököknek. Nádasdyt elengedte a szultán, aki hűséget is fogadott Jánosnak. 7

 

(Követek a 16. századból - The Ambassadors. Hans Holbein festménye)

 

          c. Szapolyai János kiátkozása
1529 végén VII. Kelemen János ellen lépett fel. A pápa Bolognában találkozott V. Károllyal és az ő nyomására indított vizsgálatot Szapolyai ügyében. Kihallgatták Balbi Jeromost, aki tanúsította, hogy János már Mohács előtt behívta a törököket.8 Kelemen vizsgálóbizottságot állított fel, majd kiközösítette és kiátkozta Szapolyait: nem vehetett részt a szentmisén, nem áldozhatott, nem vehette fel a szentségeket és nem gyakorolhatott egyházi tisztségeket. Ez nem jelentette a király kizárását az egyházból. A bullának azonban nem volt diplomáciai foganata. Maga János is érvénytelennek tekintette, ugyanis a pápa nem iktatta be a dokumentumot a pápai bullák regesta köteteibe, János meghallgatása és értesítése nélkül adták ki a bullát, valamint a konzisztórium után négy nappal maga a pápa oldotta fel a királyt a bulla alól. Az utóbbi azt is bizonyítja, hogy az egyházfő döntése csupán a császáriak nyomásának hatására született. A kiközösítés ellen lépett fel a francia és az angol udvar is.9 A bullának nem sikerült megtörnie a Ferdinánd és Szapolyai között kialakult hatalmi helyzetet.10
1530 augusztusában Ferdinánd Wilhelm von Roggendorfot bízta meg Buda elfoglalásával. Szeptemberben azonban János követeit elküldte Poznanba, ahol októberben tárgyalás kezdődött. Ezen a gyülekezőn azonban semmi eredményre nem jutottak. Az év hátralevő részében Ferdinánd elfoglalta Esztergomot, Visegrádot és Vácot, majd megkezdte Buda ostromát. Gritti megszervezte az ellenállást, így Roggendorf visszavonult. János kénytelen volt Grittit kormányzónak kinevezni, s aki ez ellen fellépett, azokat kivégeztette (Ártándy testvérek, Czibak Imre). Gritti ezután küld levelet V. Károlynak, azzal az ajánlattal,
6 Botlik 2013
7 Uo.
8 Uo.
9 Bárdossy 1943 85.p.
10 Tamási 2013

hogy befejeződnek a német terültek háborgatásai, ha átengedik Magyarországot Szapolyainak. 1531. január 21.-én Łaski és Roggendorf megkötik a visegrádi fegyverszünetet.11
A következő hónapokban megkezdődött a közeledés Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János között. A szultán azonban nem volt hajlandó békét kötni Ferdinánddal mindaddig, amíg át nem adja a magyar trónt Jánosnak. Szapolyai ismét követeket küldött Nyugat-Európába. Henrik a franciákkal együtt katonai segítséget ígért, bár az angol király még bízott a két fél kibékülésében.
1532-ben a török seregek elindultak Sztambulból Bécs ostromára. János ekkor bizonytalan helyzetbe került, ezért tétlen maradt Szeben és Visegrád ostroma idején is. Október 28-án török ellenes megállapodás született az angolok és a franciák között Calais-ban.12

            d. VIII. Henrik kiátkozása
1533-ban Henrik úgy döntött, hogy újranősül. Június 1-jén megkoronáztatta Boleyn Annát, akivel már hét éve viszonya volt és titokban feleségül is vette. Ez bigámiának számított, mivel a már korábban említett Aragóniai Katalintól nem vált el. Ezzel a tettével megsértette és maga ellen fordította az egyházat. VII. Kelemen exkommunikálta az angol királyt. Mivel Anglia stabil keresztény államnak számított a korabeli Európában, a pápa szeptemberig feloldotta az átkot. Henrik azonban végleg szakított Katalinnal, a Habsburgokkal és az egyházzal is, s elkezdte saját egyházát kiépíteni, melyet anglikán egyháznak nevezünk. 13

 

            e. Sacco di Roma
Az itáliai háborúk (1494 – 1559) miatt kiéleződött nemzetközi ellentétekben az pápa a Cognaci Liga oldalán állva a császári udvarral került szembe. 1527 tavaszán V. Károly spanyol-német zsoldosserege Itália területén tartózkodott, mely Róma ellen fordult és május 6-án Montpensier herceg vezetésével megkezdték az „örök város” ostromát és kifosztását. A pápa Sant’ Angelo várába menekült, ahol az ostromlóknak sikerül kiéheztetniük, így VII. Kelemen kénytelen volt megadni magát. Ígéretet kellett tennie, hogy nem támogatja többé a Cognaci Ligát, s ezzel Szapolyai Jánost sem, valamint, hogy a spanyol és német-római királyt császárrá koronázza. Ezáltal a Sacco di Roma egész Európa külpolitikai rendszerét felborította. 14
11 Botlik 2013
12 Uo.
13 Uo.
14 Tamási 2013


VII. Kelemen pápa a mohácsi vész után Szapolyai Jánost támogatta a magyar korona megszerzéséért folytatott küzdelemben. Választása azért Jánosra esett, mert ha Ferdinándé lenne a magyar korona is, akkor rendkívüli módon megerősödött volna, valamint Ferdinánd nem rendelkezett megfelelő társadalmi támogatottsággal a Magyar Királyság területén. 15
János ezen támogatás miatt fordult segítségért a pápához 1529-ben is. A pápa megpróbálta Ferdinándot lebeszélni magyarországi igényeiről, azonban ez nem sikerült, mivel a Habsburgok még ekkor is sakkban tartották az egyházfőt. Kelemen támogatása jeléül pápai nunciust küldött Szapolyaihoz Antoni Burgio személyében, aki csak Velencéig jutott, de a Habsburgok felé jelezte a pápa döntését az adott kérdésben.
Mivel 1527 nyarán a pápa Ferdinándnak is kénytelen volt megadni a „Magyarország királya” címet, János nyugati külpolitikai tervei is összeomlani látszottak, azonban ekkor is próbálta a pápát jobb belátásra bírni, s levelet küldött a Velencében tartózkodó Burgionak, amelyben kéri a pápát, hogy intézzen pénzbeli támogatást Itáliában és Franciaországban, cserébe ő leköti a császáriak seregeit. Kijelentette továbbá, hogy amennyiben ez nem sikerül, úgy Ferdinánd miatt kell török szövetségre lépnie. 16
János kiátkozásának feloldására 1538-ig kellett várni. III. Pál (1534 – 1549) lett ekkora a pápa, aki sürgette a megbékélést, mind a törökökkel, mind a pápai udvarral. Ezért kötötték meg a váradi egyezményt, melyben feloldották Szapolyait a kiközösítés terhe alól. Az egyezmény azonban nem váltotta be Szapolyai reményeit, így az egyezmény megkötése után újra szorgalmazta a kapcsolatok megújítását Franciaországgal és Angliával, valamint megkérte I. Zsigmond lengyel király lányának, Izabellának a kezét is, hogy országának legyen majd törvényes örököse.

 

3. Befejezés
Elmondható, hogy VIII. Henrik és Szapolyai János kapcsolata mindvégig kedvező volt, azonban meg kell jegyeznünk, hogy az angol király által nyújtott segítségek nem a törökellenes harcokat támogatták. A Sacco di Roma nagy hatással volt a magyarországi külpolitikára, ugyanakkor a Sacco di Roma következtében kiadott exkommunikációs bulla sem nem vitte előre, sem nem gyengítette Szapolyai külpolitikai kapcsolatait.
15 Tamási 2013
16 Uo.


4. Bibliográfia

BÁRDOSSY 1943= BÁRDOSSY LÁSZLÓ: Magyar politika a mohácsi vész után. Bp. 1943. 33 – 47. p., 84 – 86. p.


BOTLIK 2012= BOTLIK RICHÁRD: Szapolyai kapcsolata Angliával. (MTA BTK TTI konferenciáján 2012. május 15-én elhangzott előadásának absztraktja) http://szapolyai.hupont.hu/13/szapolyai-janos-kapcsolata-angliaval (elérés dátuma: 2013. december 11. 21:12)


BOTLIK 2013= BOTLIK RICHÁRD: VIII. Henrik angol király magyar szövetségesei. Kaposvár. 2013.


TAMÁSI 2013= TAMÁSI ZITA: A Sacco di Roma hatása a magyar politikára. http://szapolyai.hupont.hu/41/tamasi-zita-a-sacco-di-roma (elérés dátuma: 2013. december 11. 21:13)




Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, ZADARI RIVIÉRA. MOBIL HOME PARK TURANJ.

► Zadartól 23 km-re délre, Budapesttől 632 km lévő Turanjban ajánlunk összközműves, klímás, wifis, tv-s mobil házakat. virservistravel.hr@gmail.com Tel: 06317898920(Viber, WhatsApp) www.horvatorszag-turanj.hu skype:ser-vir

virservistravel.hupont.hu

2. Szálláshely Siófok/Széplakon a Diószeghy-Villában.Szobák+4 szem.apartmanház

► iGÉNYES SZOBÁK TEAKONYHÁVAL + EGY 4 SZEMÉLYES APARTMANHÁZ KIADÓ!WIFI,KLÍMA,TV130ADÓVAL,MEDENCE,NAPOZÓÁGYAK,SZÚNYOGHÁLÓ,

vendeghaz-dioszeghy.hupont.hu

3. Vezetéselmélet Mesterfokon!

► Kasza Tamás 23 éve mozog a szervezetfejlesztés területén. Segítségével több száz vállalkozó megértette a vezetéselmélet lényegét.

vezeteselmelet.hupont.hu

4. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-SVÁJC-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

5. Vízmelegítő

► Vízmelegítő. Gazdaságos, energiát nem használó, vízmelegítő. Ez valóban nagyon olcsó vízmelegítő Vízmelegítő napenergiával.

vizmelegito.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

2. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

3. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

4. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

5. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

6. Kangoo Jumps Dórival - Edzések Lepsényben, Enyingen, Mezőszilason!

► Edzések Lepsényben, Mezőszilason,Enyingen és Répcelakon heti 12 alkalommal. Bejelentkezés: 06209510085

fittprofi.hupont.hu

7. Fanny Pizzéria

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

fannypizza.hupont.hu

8. AGYGENERAL.HUPONT.HU

► KEVEVÁRI-FÉLE HUMÁN KÍSÉRET. TRMT-zés: a Tudományos Relaxációs-Meditációs Technológia rendszerével végzett AGYPIHENÉS, -TRÉNING és -KIKAPCSOLÁS. Ez a professzionális testi-lelki-szellemi-érzelmi összhangteremtés fejlesztéshez szükséges AGYGENERÁL.

agygeneral.hupont.hu

9. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

10. Villanyszerelő Kecskemét

► Villanyszerelés Javítás 06 30 9388145

villanyszakik.hupont.hu

11. Jimmy's Pizzéria Étterem Panzió

► PIZZÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN * FRISSENSÜLTEK * SALÁTÁK * HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS * ELŐFIZETÉSES MENÜ * CSALÁDI ÉS CÉGES RENDEZVÉNYEK * LAKODALMAK * SZÁLLÁS * LEGYEN A VENDÉGÜNK!

jimmyspizzeria.hupont.hu

12. Tammyschka™ Massage - Tantra/Shiatsu/Thai*Chinese Technik

► Im using diverse Technik. I do a mischung/mixture of those Massage Technics...

tantra-shiacu.hupont.hu

13. Szerelmes idézetek*-*

► Szia.Ezen a honlapon idézeteket és verseket találsz.Jó szórakozást az olvasáshoz :) www.facebook.com/pages/Idéézetek-/167780439992981

szerelmes-id-ezetek.hupont.hu

14. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

ivettkepei.hupont.hu

15. MINDEN AMI FINOM:)))

► Ételek, édes sütemények, sós sütik.

mindmegeszem.hupont.hu

16. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-SVÁJC-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

17. Bébikomp, baba bébikomp, gyerek bébikomp, hintás bébikomp, zenélő bébikomp

► Bébikomp,Hintás bébikomp.Segítség a babáknak az első lépések megtételéhez,erősíti a lábakat járást előtt.

bebikomp.hupont.hu

18. EREDETI PARFÜMÖK!

► Ne rohanj, és ne emészd magad, csak látogatóba jöttél ide, ezért állj meg, és érezd a parfümök illatát!

eredetiparfume.hupont.hu

19. Autóbérlés Győr

► Autóbérlés Győr 4200,-Ft ártól, Kisteherautó bérlés Győr 9000Ft napi díjtól. Kisbusz bérlés Győr. Autóbérlés Győrben, autókölcsönző.

autoberlesgyor.hupont.hu

20. Éder-Ház Kft

► Új építésű,tehermentes,családi házak,fizetés könnyítéssel, magas műszaki tartalommal eladók.Az összes mindenkori kedvezmény igénybe vehető a Kft tulajdonában lévő házakra.

ederhazkft.hupont.hu

21. BoTi Műszaki Üzletház Jánkmajtis // Vendégház // Sátras kölcsönző

► Egy igazi szatócs bolt, ahol a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára egy picit várni kell. Családi vállalkozás 1996 óta.

botijank.hupont.hu

22. Demeter_Apartmann

► Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket Hajdúszoboszlón, a Damjanich u. 30. sz. alatti családias apartmanban, a városi gyógyfürdőtől 150m-re, csendes üdülő övezetben.

demeter-apartman.hupont.hu

23. Erika-bútor Szalkszentmárton Lakberendezés-Lakástextil kiskereskedelem

► Teljes Lakberendezés,Román Bútorok ,étkezők,tálalók,konyha bútorok, ,Ágyneműk ,Paplanok,Párnák

erika-butor.hupont.hu

24. Páraelszívó szerelő Önnek, most . Bp., Pest-megye 06209884170

► Konyhai párelszívó híján a főzés illata az egész lakásban és utcai ruháján is érződik.. ventilátort szereltetne fel a fürdőszoba állandó penészesedésének megszüntetésére.. szagelszívó kellene a WC használatának szerteáramló, kellemetlen szaga miatt ?

elszivo.hupont.hu

25. Kellemes karácsonyt &Boldog új évet

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

girls-baby.hupont.hu

26. Varrógép javítás háznál, Budapest területén.

► Varrógép javitás, Budapest területén. Varrógépek elhasználódott alkatrészeinek pótlását, szakszerű beszerelését otthonában is elvégzem.

varrogep-javitas.hupont.hu

27. Kéménybélelés, Kémény bélelés, Kémények bélelése saválló csővel, árak

► Kémények bélelése saválló csővel, Ipari kémények bélelése, saválló kéménybélelés, kéménybélelés árak, turbós kémény építés, szerelés. Minőségi munka, gyors kivitelezés, kedvező árakkal!! Kéménybélelés korom ellen , kéménybélelés kátrány ellen.

kemenybeleles.hupont.hu

28. vagányok,tehát tinik

► minden ami minket fiatalokat érdekel.

teenager.hupont.hu

29. Komoly és Komolytalan

► Ahogy a teremtés vagy a rendrakók szerkesztik

latomszol.hupont.hu

30. GÉL-LAKKOZÁS

► Nagy Gabriella vagyok, kéz -és lábápoló. Munkahelyem: a Rouge Szépségszalonban dolgozom, a most divatos gél-lakkozás a fő profilom. Foglalkozom manikűrrel, pedikűrrel is.

gel-lakk.hupont.hu

31. Terepjárók-4x4-Off-road cars- Geländewagen-Véhicules tout-terrain

► Típusismertető a világ leghíresebb, sorozatban gyártott terepjáró legendáiról. Hiteles, nem részrehajló, a terepezők szempontjából lényeges adatokkal.

off-road-cars.hupont.hu

32. Légzésfigyelő,légzésfigyelők,Angelcare légzésfigyelő,Angelcare AC 300

► ,légzésfigyelők,légzésfigyelő Angelcare,Angelcare AC300,Angelcare légzésfigyelő,baba légzésfigyelő,bébiőr légzésfigyelő,Álomvirág légzésfigyelő,légzésfigyelő kölcsönzés,légzésfigyelő bérlés,bébi légzésfigyelő,Baby Control,álom virág.snuza go,ac401

legzesfigyelo.hupont.hu

33. Joseph Herdsman - BŐRMŰVES ÉS ÁLLATFELSZERELÉS

► NYAKÖRVEK - PÓRÁZOK - KANTÁRAK - LÓSZERSZÁMOK - SZÁRAK - MARTINGÁLOK - SZÜGYELŐK - HEVEDEREK stb...

josephherdsman.hupont.hu

34. CUKORBETEGEK ÉTRENDJE

► Ez a honlap a cukorbetegségben szenvedőknek készült. Leginkább a diabetikusok központi problémáján, vagyis a megfelelő étrend megválasztásában nyujt segítséget.

cukorbetegek.hupont.hu

35. Giraffe Club autósülés,Giraffe Club babakocsi, Giraffe babakocsi

► Giraffe Club autósülés,Giraffe Club babakocsi,Giraffe Club babakocsi,Giraffe Club etetőszék,Giraffe Club babakocsi,Minden ami Giraffe Club!

giraffeclub.hupont.hu

36. Horvátországban OLCSÓ lakókocsis nyaralás

► Nyaraljon Horvátországban-SIBINJ-ben teljesen felszerelt lakókocsiban.

horvatorszagban-lakokocsi.hupont.hu

37. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

38. Ez Csak CSAJ ZONA !!!!!!!! FIÚKNAK belépni TILOS!!! :)

► CSak csaj

csajzona.hupont.hu

39. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

40. Fűkaszálás, fűnyírás Budapest, Pest megye

► Fűkaszálás, fűnyírás Budapesten és Pest megyében 06 70 410-7499

funyiras-fukaszalas.hupont.hu

41. Falfúró gyors szolgálat Bp., Pest megye 06209884170

► Rögzítés fúrással betonpanel födémbe,téglafalra,csempére,gipszkartonra pénz visszafizetési garanciával. Dísztárgyak, dekorációk, lámpák, pipere tárgyak,bútorok,sportszerek,kiegészítők felszerelése oldalfalra, plafonra. PROFI FALFÚRÁS 0-24

falfuro.hupont.hu

42. ♫ ♥♥♥ Képek Filmek Zenék Smileyk ♥♥♥ ♫

► ★★★ Te tudod mi a szép? Olvasd újra az első szót.. :)) ★★★

cicuska-marcika.hupont.hu

43. Szinte minden, ami a bútorkészítéshez kell. Nagy választék kis helyen.

► Bútorajtó, fóliás bútorajtó, bútoralkatrész, bútorszerelvény, tolóajtó, tolóajtóalkatrész, bútorvilágítás, fogantyú, króm kosarak, bútorláb, asztalláb, zsanér, élfólia, fióksín, üvegrögzítő, munkalap, kivetőpánt, polctartó, üvegajtópánt, bútorzár..

butoralkatresz.hupont.hu

44. Gyűrűk Ura és más Tolkien könyvek oldala

► Egy Gyűrű mindfölött, Egy Gyűrű kegyetlen Egy a sötétbe zár, bilincs az egyetlen

tolkienweb.hupont.hu

45. ►Futóbicikli fantasztikus színekben◄, akár ingyenes kiszállítással

► A futóbicikli segítségével olyan gyorsan tanul meg gyermekük egyensúlyozni, ahogy fel tud rá ülni. Egyensúlyérzék fejlesztés játékosan! fa futóbicikli, futóbicikli bolt, futóbicikli akció, futóbicikli eladó, futóbicikli olcsón

futobicikli.hupont.hu

46. Pihenőszék,baba pihenőszék,hintás pihenőszék,pihenőszék játék,hordozható,

► Pihenőszék,Hintaszék.Újszülött kortól használható.www.bababoltolcso.hu

pihenoszek.hupont.hu

47. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

dallam.hupont.hu

48. TESZTBAZÁR

► www.tesztbazar.hupont.hu

tesztbazar.hupont.hu

49. BIZTONSÁG,ENERGIA MEGTAKARÍTÁS!KÉMÉNY HUZATSZABÁLYZÓ-SZELLÖZŐ HUZATFOKOZÓ

► Egyszerű,praktikus megoldás a szellőzési problémák megszüntetésére,biztonságos és gazdaságosabb fűtés!Tökéletesítse fűtését!Ne engedje be kéményébe a csapadékot!Szigetelt kémények,kémény bélelés,szigetelt magasítás

kemenyhuzatszabalyzo.hupont.hu

50. Totál Dráma sorozatok, és minden, ami drámai

► Sziasztok! Remélem tetszeni fognak a sorozataim, és a többi! Drámát a népnek! A legújabb elkészült rész: TDA2 1.rész Fejléckép: TDSzF2: Kyle

totaldramasorozatok.hupont.hu

51. Horvátországban, SENJ-ben KLÍMÁS lakókocsik kiadók.

► Horvátországban, SENJ város melletti UJCA- kempingben teljesen felszerelt KLÍMÁS lakókocsik kiadók.

horvatorszagi-nyaralas.hupont.hu

52. Wernig elszívó ventilátor javítás - szerelés 06209884170

► Wernig WC-szagelszívó és fürdőszoba-párátlanító ventilátorok javítása 0-24. Időszakos karbantartás,készülék szerelés,időrelé csere,kondenzátor pótlás. Egycsöves központi rendszerhez kifejlesztett Wernig ventilátorok szervize.

wernig.hupont.hu

53. HITEL AKTÍV ÉS PASSZÍV BARLISTÁSOKNAK IS!! GYORS KÖLCSÖN!!

► NÉMET HITELKÁRTYA GYORS IGÉNYLÉS. 1000-3500 €URO HITELKERETTEL, BARLISTASOKNAK IS!! LAKÁS ÉS AUTÓHITEL KIFIZETÉS ÍGY NEM A BANK VISZI EL!! ÚJDONSÁG! SZEMÉLYI HITEL BARLISTÁSOKNAK IS!! HIVJON MINKET SEGÍTÜNK!!

barhitel.hupont.hu

54. Kiságy,kiságyak,babaágy,babaágyak,baba kiságy,kiságy eladó,bababútor.

► Kiságy,kiságyak,babaágy,babaágyak,baba kiságy,kiságy olcsón eladó,Óriás választék!

kisagy.hupont.hu

55. Sziasztok.Ez egy saját kezűleg írt verseket tartalmazó oldal!

► A versek több témában íródtak,választjatok kedvetekre valót.Természetesen megrendelésre is írok(hencsiversei@freemail.hu).Várom véleményeteket is.(Kiadót keresek)

hencsiversei.hupont.hu

56. Kubicsek Sándor

► Jó régen születtem, a 60'-as évekből Pemete-ként ismernek. Teenager koromban a Nevada együttes alapító tagjaként zenéltem, majd hosszú kihagyás után ismét zenélek, mivel a zene iránti szeretetem soha nem múlt el.

kubicseksandor.hupont.hu

57. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

58. Szállás a Mátrában : Panoráma apartman - hegyvidéki wellness - Parádsasvár

► Apartman saját wellnessel! Legyen a vendégünk a Mátra szívében! Ismerje meg ezt a csodás környéket családjával, ehhez kínálunk kényelmes, otthonos apartmant Parádsasvár falu szívében, csodás panorámával a Mátra gerincére, a Kékestetőre. 06-20-9179246

panoramaapartman.hupont.hu

59. Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,Pierre Cardin etetőszék

► Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,etetőszék fa,etetőszék eladó,baba etetőszék,akciós etetőszék,etetőszék akció,Giraffe Club etetőszék,Baby Design etetőszék,Top Rider etetőszék,Pierre Cardin etetőszék,hordozható etetőszék

etetoszek.hupont.hu

60. Riviéra Apartman Agárd

► Olcsó szálláslehetőség egy újépítésű apartmanban Agárdon!

rivieraapartman.hupont.hu

61. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

62. Utazóágy,utazóágyak,utazóágy akció,baba utazóágy,baba utazóágyak,olcsón!

► Utazóágy,utazóágyak,utazóágy akció,baba utazóágy,baba utazóágyak,Coneco utazóágy,Titi utazóágy,Bertoni utazóágy,Extra utazóágy,Pierre Cardin utazóágy,Giraffe Club utazóágy,utazóágy eladó,eladó utazóágy,Bertoni utazóágy,utazóágy olcsón,

utazoagy.hupont.hu

63. Pécsi Targoker Bt. honlapja

► Bolgár targoncák és alkatrészeinek kereskedelme

pecsitargokerbt.hupont.hu

64. Ray Ban napszemüvegek, Oakley napszemüvegek! Folyamatos OUTLET árak!

► Márkás napszemüvegek,sport napszemüvegek, kiegészítők! Ray Ban, Oakley ... - Eladó olcsó Ray Ban, Oakley eredeti és replika/másolat napszemüvegek! Egyedi divat kiegészítők. Folyamatosan bővülő kínálat, akciós árak!

markasnapszemuveg.hupont.hu

65. Rémtörténetek, szellemes sztorik, ijesztő furcsaságok

► Reméljük jól szórakozol az oldalunkon! Jó olvasgatást!

remsztorik.hupont.hu

66. Futóbiciklik, futóbicikli, spartan futóbicikli, akciós futóbiciklik, fa fut

► Futóbiciklik, futóbicikli, spartan futóbicikli, akciós futóbiciklik, fa futóbiciklik, olcsó futóbicikli, osztrák futóbiciklik, német futóbicikli, felfújható futóbiciklik, pedál nélküli futóbiciklik diszkont,

futobiciklik.hupont.hu

67. Férfi fodrász olcsón 1081 Budapest Népszínház utca 16.

► Férfi fodrászat Józsefvárosban olcsó férfifodrász,Férfi fodrász VIII. ker. Olcsó gyerek hajvágás, Olcsó gyermek fodrász,Nyugdíjasoknak féláron.Akciós hajvágás,Olcsó árak, Szabó györgyi

ferfifodraszolcson.hupont.hu

68. Isten hozott az oldalamra !!!

► ''Szállj szent turul! Ó, szállj, szállj szent turul, fent a magyar égen, hozd el távoli fiaidnak a várva várt feltámadást!'' Majorváry Szabó Sándor

szekelymagyar.hupont.hu

69. Csajok Birodalma ♥

► Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hős lovag. A Lány trónol Álomország trónján, a Fiú képzel kardot és lovat.♥

giiiirls.hupont.hu

70. Demi Lovato fan oldal

► Sziasztok!Ez egy Demi Lovato fan oldal!Ha fan vagy akkor itt a helyed!Hamar ráfogsz jönni!:)

demi-lovatoforever.hupont.hu

71. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

boltives-vendeghaz.hupont.hu

72. Napköziotthonos Óvoda

► Napköziotthonos Óvoda - Bugyi

napraforgoovodatitkarsag.hupont.hu

73. Idézet és más egyéb

► Csak neked és nem csak most:D

szivszilank.hupont.hu

74. Gyertek a dalmushonlapja.hupont.hu-ra (De gyorsan)

► gyertek most:)) mindent megtaláltok:D

dalmushonlapja.hupont.hu

75. Látogatottságnövelés Ingyen és Hatékonyan! Több honlap látogató ingyen!

► Itt bevált látogatottság növelési tippeket találhatsz és feliratkozhatsz az ingyenes tanfolyamra! Tedd eredményessé a HuPont.hu weboldalad!

latogatottsagnoveles.hupont.hu

 





Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 43
Heti: 196
Havi: 826
Össz.: 91 097

Látogatottság növelés
Oldal: Nádasdi Noémi: Anglia és Magyarország külpolitikai kapcsolata a Sacco di Roma viszonylatában
VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei - © 2008 - 2018 - viiihenrik.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »