VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei

A honlap célja, hogy a 16. század első felének élénk angol-magyar kapcsolatát felfedje.

Kósa Kristóf: I. Ferdinánd (1526-1564) király londoni váltója


(ELTE-BTK, Kézirat, 2013 decembere)

 

Bevezetés

   1541. augusztus 29-én Szulejmán szultán csellel bevette Buda várát. A magyar királyi főváros vilajet-székhely és az Oszmán Birodalom legnyugatibb európai szárazföldi főerődítménye lett1. Buda elestével Magyarország mellett Közép-Európa sorsa is hosszú távra és számottevően megváltozott. A középkor végi magyar állam területe tartósan három részre szakadt: az oszmánok által megszállt területekre, az I. Ferdinánd által kormányzott, megfogyatkozott területű Magyar Királyságra és az ekkor még bizonytalan sorsú három virtuális török szandzsákra, amelyet János Zsigmond és hívei birtokoltak2.

Dolgozatomban a londoni királyi udvarba befutó angol diplomáciai jelentések alapján próbálom meg rekonstruálni az 1541-1543. közötti Buda visszavételére irányuló történéseket. A 16. század elejétől alakult ki Angliában az a diplomáciai gyakorlat, amely az akkor ismert világ minden részéről igyekezett hírekkel ellátni a Tudor uralkodók kormányszerveit. A magyar állam mohácsi összeomlását követő időszakból jóval több forrás áll rendelkezésre, mint az azt megelőző időkből, midőn a Magyar Királyság még jelentős politikai szerepet játszott az európai hatalmak vetélkedésének színpadán3.

                            (Harcok a budai vár előtt, 1541-ben)

 

Az 1541-es események

   A közép-európai Habsburg Monarchiát fenyegető veszélyt önmagában jól jelezte az is, hogy míg Nándorfehérvár még igen messze (mintegy 660 kilométer távolságban) feküdt Bécstől, Budáról már csupán körülbelül 270 kilométer vezetett oda. Nem véletlenül reagált az eseményekre a korábbiaknál sokkal gyorsabban mind a bécsi hadvezetés, mind a német birodalmi, mind a magyar rendek4.

I. Ferdinánd magyar király 1541. július 1-én kétségbeesett levelet küldött VIII. Henrik angol királynak Regensburg várából. Ez az egy oldalas, francia nyelven írott levél a török veszélyre figyelmeztette az angol uralkodót. Anglia 1541-ben megbékélt a Német-római birodalommal, ami lehetővé tette, hogy a londoni udvar újra kiemelkedő figyelmet szentelhessen a török kiűzésének ügyére5. VIII. Henrik már 1541 elején tisztában volt azzal a ténnyel, hogy Szulejmán közeledik Magyarország felé (Sir John Wallop, Calais kormányzója tájékoztatta, hogy a szultán, hajózásban jártas embereket küldött a Duna alsó folyására).

Az angol király Georg ab Heideck-et küldte a birodalmi gyűlésre, hogy napi szinten tájékozódhasson a török elleni készülődésről. Heideck Regensburgban találkozott Ferdinánddal, aki arra kérte Henriket, hogy jó keresztény módjára segítsen a Magyar Királyságnak. Habsburg Mária (II. Lajos magyar és cseh király) özvegye, Németalföld kormányzójaként szintén erre kérte az angol királyt, hogy segítse bátyját6.

Sir Nicholas Wotton, a kor kiváló angol követe július 8-án azt jelentette Londonnak, hogy Budát bármelyik pillanatban felmenthetik a törökök Ferdinánd ostromzára alól, ezért már késő pénzt áldozni a „vesztett ügyre”. Ezért a császári követ, Eustace Chapuys hiába kérlelte Henriket a pénzsegély ügyében7. Az angol udvar előrelátása beigazolódott, hiszen Buda elestének híre (egy hónap késéssel) október 5-én érkezett meg Londonba. Buda török megszállásának a híre egyértelmű sajnálkozást váltott ki a szigetországban. Sir Edward Carne és Stephen Vaughin a királyhoz intézett 1541. október 5-i levelükben még annak a kételynek is hangot adnak, hogy a törökök egyáltalán Budát akarták volna elfoglalni. Szerintük a szultán igazi célja Itália meghódítása volt8.

Felkészülés a hadjáratra

   Georg ab Heideck október 14-én kelt levelében informálta Henriket, hogy a császár és a birodalmi hadvezetés nagyszabású felszabadító háború szervezésébe kezdett. Már 1541 végén gyűjteni kezdték a pénzt. A december 5-ei prágai országgyűlésen a rendek különadót szavaztak meg a török ellen tervezett hadjáratra. 1542. február 2-án, a speyeri birodalmi gyűlésen 48 ezer zsoldost nyújtottak Buda visszavételére9.

A Velencében tartózkodó angol követ, Edmund Harwell 1542. április 22-én tájékoztatta Henriket, hogy a magyar részeken 20 ezer könnyűlovast toboroztak és Ferdinánd Csehországban és Ausztriában még 30 ezer lovas gyűjtését tervezi. Azt is hozzáfűzte, hogy Magyarország egyáltalán nem egységes a török elleni fellépéssel kapcsolatban10.

Ráadásul I. Zsigmond (1506-1548) lengyel király ígéretet tett lányának, Izabellának, hogy támogatni fogja magyarországi törekvéseit, akár Ferdinánd ellen is. 1542-ben udvartartásával Gyulafehérvárra költözött, amely megerősítette Fráter György pozícióját. A királyné ugyanakkor megfelelő garanciák mellett a gyalui szerződés értelmében hajlandó volt átadni a keleti országrészt Ferdinándnak11.

A szerveződő felszabadító hadjárat szervezésébe közben újabb váratlan hátráltató mozzanatok bukkantak fel. Először is 1542. május 20-án I. Ferenc francia király váratlanul ismét hadat üzent V. Károly császárnak. Másodszor, Szulejmán szultán megüzente a Velencében tartózkodó Janusz bégen keresztül, hogy ismét személyesen készül hadjáratra Ferdinánd ellen (mint később kiderült, csak blöffölt). A hír komolyan demoralizálta a keresztény sereget, ezért Ferdinánd július elején bejelentette, hogy személyesen vezeti a hadjáratot. Végül mégsem vett részt, II. Joachim von Brandenburg választófejedelmet nevezte ki parancsnoknak12.

A hadjárathoz csatlakozott két angol megfigyelő is, Sir Thomas Seymour (Jane nevű húgát 1536-ben vette feleségül Henrik) és Charles Howard (Catherine nevű testvérét 1540-ben vette feleségül Henrik). Őket azért küldte az angol uralkodó Magyarországra, hogy a londoni udvar számára felmérjék a közeljövőben tervezett angol hitel minél célzottabb felhasználási lehetőségét. A tervek szerint 6 ezer gyalogos és 4 ezer lovas negyedévre számított ellátását hitelezte volna a szigetország13.

A magyar király informálta a követeket, hogy ő maga nürnbergi elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a hadjáratban, ezért Hans Ungnad hadnagy gondjaira bízta a követeket, aki az osztrák seregrész parancsnoka volt. A hadnagy nagyon gálánsan és előzékenyen viselkedett velük, civil megfigyelőként, nem pedig katonaként tekintett rájuk.

A hadjárat

   Az események már 1542. július elején elkezdődtek az ilyenkor megszokott előcsatározással. Július 3-án Budáról Bécsbe ért egy szekér tele török fejekkel, egy másik pedig foglyokkal megtöltve. A sereg csak 36 kisebb, duplacsövű tarackot málházott fel, ami Seymour szerint roppant kevés egy sikeres ostromhoz. Azt a választ kapta, hogy előző évben Wilhelm von Roggendorf serege elvesztette az ostromfelszerelést Buda alatt. Seymour jelentéseiben arra is kitért, hogy a francia katonákat szerették a legkevésbé a seregben. Az esztergomi proklamációt hozta fel példának, amit a landsknechtek tűztek ki, így fenyegetve meg a franciákat14.

Eközben V. Károly követe, Chapuys folyamatosan próbálta kikényszeríteni az ígért támogatást Henrikből, aki azzal magyarázta a késlekedés okát, hogy a szultán nem jött személyesen Magyarországra. A valódi ok az lehetett, hogy Henrik megfigyelői előre megjósolták a hadjárat kudarcát, a seregen belüli morális feszültség miatt. Seymour július 16-i Rákos mezejéről írott levele beszámol arról, hogy elégedetlenség ütötte fel a fejét a táborban, panaszkodik továbbá a szervezettség hiányára és megemlíti, hogy a magyar élelemért fizetni kellett a táborban. A német zsoldosak állítólag erre úgy reagáltak, hogy a „magyarok olyan jó keresztények, mint a törökök”15.

Július 19-én Henrik újra határozottan visszautasította Eustace Chapuyst. Döntésében közrejátszhatott, hogy nem bízott Ferdinándban és ebben az időben zajlott a skót háború is, ami lekötötte az erőforrásait.

Szeptember 10-én a nürnbergi birodalmi gyűlésen Ferdinánd újabb 20 ezer aranyat szerzett a budai hadivállalkozás zsoldjára.

Az angol jóslatok végül október 8-án a pesti gyenge városfal elleni többszöri támadás kudarcával beigazolódtak. Természetesen a táborban pusztító járványok és korai hideg is közrejátszott a csúfos vereségben16.

 (I. Ferdinánd király 1535-ben veretett denárja)

 

A kudarc következményei

    Ferdinánd a magyar egységekre hárította a felelősséget. Harwell velencei követ október 31-i levele szerint Ferdinánd a törökkel való összejátszás vádjával letartóztatta Perényi Péter országos főkapitányt. A vádak szerint elrejtette az élelmet a hadsereg elől és Ferdinánd halála esetén magyar királlyá koronázná magát17. A követ kizárólag udvari értesülésekre támaszkodott, s így Ferdinánd magyarokkal szembeni ellenérzéseinek közvetítőjévé vált. Semmi nem vall arra, hogy Harwell akár az elkövetkező években bármiféle kapcsolatban lett volna magyar főurakkal, jóllehet az is elképzelhető, hogy szándékosan szigetelték el szolgálati helyén. Bécsben, illetve V. Károly udvarában ugyanis sokáig élhetett a gyanakvás, hogy az Erdélybe visszaszorult Szapolyai özvegye Fráter György diplomáciája révén megszerzi magának a londoni udvar támogatását18.

Harwell később arról is értesült, hogy a sikertelen hadivállalkozás 3 millió rajnai guldenbe került és a sereg lényegében dolgavégezetlenül feloszlott. November 29-én Christopher Mont angol érdekeket szolgáló birodalmi nemes jelentetett Speyerből, hogy nehéz eldönteni ki okozta a vereséget. Emellett hozzáfűzte, hogy a birodalomban hatalmas a felháborodás. Szerinte nehéz lesz újabb hadjáratot szervezni a török ellen a közhangulat miatt. Ennek ellenére Henrik Nürnbergbe küldte Ser Seymour-t, hogy részletes költségvetést készítsen 5 ezer birodalmi katona egy évre szóló ellátásáról. Kikötötte ugyanakkor a király, hogy csak angol parancsnokok fogadhatják zsoldba a katonákat, így biztosítva a segély célszerű felhasználását19.

A Perényi Péter ellen indított kirakatper belpolitikai vihart okozott. Ferdinánd helytartója, Thurzó Elek, a személyével szemben érzett bizalmatlanság miatt lemondott november 12-én. Ferdinánd december 15-én Bécsben tárgyaltatta Perényi ügyét, nem meglepő módon 32 vádpontban bűnösnek találtatott, letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Utódja Várday Pál esztergomi érsek lett, akit december 30-án nevezett ki Ferdinánd. A pozsonyi országgyűlésen minden igyekezet ellenére kevés főúr jelent meg, akik megígérték, hogyha Ferdinánd nyárra hadsereget gyűjt, és személyesen Pestre jön, 30 ezer katonával csatlakoznak hozzá. Ugyanakkor feltételül szabták, hogy olaszokon, spanyolokon és német lovasokon kívül nem lehetnek landsknechtek sem a seregben20.

A nürnbergi birodalmi gyűlésen is elszabadultak az indulatok: a magyarokat árulónak titulálták, Ferdinándot hanyagsággal, von Brandenburgot pedig tehetetlennek titulálták a rendek. Kiderült, hogy a rossz időjárás és a dunántúli pestisjárvány több áldozatot szedett, mint a tényleges harci tevékenység.

A birodalmi rendek számára bekövetkező alapvető fordulatot szemléletesen jelezte, hogy számukra 1542-ben készült, feltehetőleg Bécsben, részletesen kimutatás arról, hogy a szultán újabb hadjárata esetén a Duna menti magyarországi várakat mekkora őrséggel kellene megerősíteni21.

 

 

                  Vár vagy város

          Lovas

Gyalogos

Összesen

Visegrád (a vár és a víziváros)

              -

   600

   600

Ipolydamásd (kolostor) és Nógrád

              -

   200

   200

Esztergom (a vár és a város)

500 könnyűlovas

  2500

  3000

Esztergom mellett mezei szolgálatban

1000 könnyűlovas

  8000

  9000

Pécs (a vár és a város)

500 könnyűlovas

  1500

  2000

Tata

100 könnyűlovas

   150

   250

Komárom

             -

   500

   500

Eger (a vár és a város)

2000 könnyűlovas

   500

  2500

Pozsony

             -

  2000

  2000

Nagyszombat

1000 könnyűlovas

  1000

  2000

Magyaróvár

             -

   500

   500

Sopron

500 könnyűlovas

     -

   500

Kismarton

500 könnyűlovas

     -

   500

Bruck an der Leitha

2000 könnyűlovas

   500

  2500

Bécsújhely

2000 könnyűlovas

   500

  2500

Bécs

          2000

  8000

 10000

Varasd

          400

   200

   600

Flotta (olaszok és naszádok)

            -

  10000

  10000

Összesen

        12500

  36650

  49150

 

A táblázat adatai szerint a biztos ellenálláshoz közel 50 ezer főnyi katonaságra lett volna szükség22

 


Az 1543-as események

   1543 márciusában Anglia hadat üzent a Francia Királyságnak. Edmund Harvell, a velencei követ arról tájékoztatta Henriket, hogy állomáshelyén - a franciákon kívül- mindenki üdvözölte az angol király döntését.

Április 8-án Ferdinánd Nürnbergből francia nyelvű levelet küldött Henriknek, melyben a kötelező udvariassági formula után (ő is üdvözölte Henrik lépését) kényesebb témára váltott: Chapuyson keresztül újra hitelt kért az angol uralkodótól.

Április 22-én jelentés érkezett Drinápolyból Velencébe Harvell-hez, a szultán előkészületeiről. A követ jelentése szerint minden eddiginél nagyobb sereggel támad majd a szultán. A főerő vonul majd az osztrák területeket ellen, 30 ezer lovas pedig Szlavónia, Dalmácia, Friul és Karinthia ellen. A hírek szerint Izabella királyné és Fráter György az összes erdélyi katonával az oszmánokhoz csatlakoznak, és a megmaradt magyar területek is így tesznek. A hír igaz volt, február 11-én a tiszántúli megyék részgyűlésén megjelentek elvetették a gyalui szerződést és Fráterhez csatlakoztak23.

Christopher Mont május 10-én jelentette Henriknek Speyerből, hogy a nürnbergi birodalmi gyűlés 4 hónap után feloszlott. Ezalatt 20 ezer gyalogost és 4 ezer lovast szavaztak meg a Magyar Királyság védelmére, amit három részletben fél éves időtartamra fizetnek.

Három nappal később az angol Titkos Tanács Sir Thomas Seymour-t és Sir Nicholas Wotton canterbury dékánt Flandriába küldte, hogy ott érdeklődjenek egy kisebb sereg felállítása és ellátása kapcsán várható kiadásról.

Nyár elején Ferdinánd és családja Prágába érkeztek, mivel Bécs nem készült fel a kívánt mértékben a török elleni védekezésre. Június 6-án a tűzvész után újjáépített Hradzsinból küldte latin nyelvű segélykérő levelét Henriknek, amit titkára, a dalmát származású Tranquillus Andronicus kézbesített24.

Ferdinánd arra utasította követét, hogy beszédét Henrik király dicséretével kezdje, és csak utána térjen rá a lényegre.

Eközben Szulejmán zavartalanul vonult Magyarország felé, kisebb erődöket foglalt el. A szultán gyors felvonulása váratlanul érte Ferdinándot, csupán 7 ezer landsknechtje és 4 ezer itáliai zsoldosa állomásozott Bécsben. Izabella királyné és Fráter György ugyanakkor láthatóan jól felkészültek a török sereg fogadására.

Ferdinánd szempontjából végre jó hírek érkeztek Angliából. Kiszivárgott a királyi tanácsból, hogy Henrik 40-50 ezer dukáttal kívánja segíteni Ferdinándot (a német rendek a vallásháború okozta megosztottság miatt alig segítettek).25 Erősítette a szóbeszéd valóságtartalmát, hogy Henrik király csapatai gyors győzelmet arattak a skótok felett, ezért a háború nem járt jelentős kiadással.

Andronicus július közepén ért Londonba, ahol azonnali kihallgatást kapott július 16-án. Henrik 40 ezer dukátot garantált a követnek, amit Antwerpenben kívántak kézbesíteni, a helyi angol megbízottakon keresztül. Andronicus a diplomáciai protokollt felrúgva azonnal visszahajózott a kontinensre. Július 19-én meg is érkezett Habsburg Mária brüsszeli kormányzói udvarába. Ferdinánd követe az angol futárt is megelőzte gyorsaságával, mivel az antwerpeni angol megbízott még nem kapta meg a váltót. Később kiderült, hogy az angol megbízott (egy kereskedő) augusztus 16-án tudja csak átadni a váltó fedezetének felét Antwerpenben, a másik felét pedig csak szeptember 18-án tudják kézbesíteni. Chapuys birodalmi követ nyomozta ki ezeket az információkat, aki először nem is akart hinni a fülének. A királyi tanács tagjai azt tanácsolták neki, hogyha kölcsönt akarna felvenni, azt természetesen azonnal megkaphatja26.

 Viszont azt is megtudta, hogy Henrik búcsúcédula gyűjtést hirdetett a török elleni harcra, amelyből négyszer több pénzt remélnek. Chapuys július 27-én pontos jelentést küldött Habsburg Máriának: Az első 20 ezer dukátra szóló váltót a Gressan fivérek (Richard és John) adják majd át Velsez bankárnak, akitől augusztus 16-19 között lehet majd kikérni Habsburg Mária aláírásával ellátott nyugta ellenében. Az összeg másik felét a calais-i Stapler kereskedőcsalád egyik tagja viszi majd Forcez bankárhoz Antwerpenbe.

Ferdinánd augusztus 9-én írt Henriknek Prágából, megköszönve neki segítségét és támogatását.

Az angol diplomaták kiemelt figyelmet fordítottak Szulejmán 1543-as hadjáratára, egyhavi késéssel pontos jelentéseket küldtek Londonba. Sir Wotton szeptember 1-jén tájékoztatta Henriket, hogy a törökök nagy veszteségek árán elfoglalták az esztergomi érsek székhelyét (augusztus 10-én). 125 ezer főre becsülte a török sereg létszámát, de ténylegesen csak 60 ezer katona harcol, a többiek csak hadtáposok (élelem, teleprendezés, stb.) szerinte27.

(Szülejmán szultán serege megérkezik Székesfehérvár alá 1543-ban)

Harwell velencei követ szerint az itáliai zsoldosok okoztak jelentős veszteségeket Esztergom ostrománál. Ferdinánd seregét 40 ezer főre becsülte, azt is hozzátette, hogy a magyar király minden reménye Henrikben és V. Károlyban van. Az angol megfigyelők megjegyzik, hogy Ferdinánd pihent zsoldosai pár nap alatt kiűzhetnék a fáradt török sereget a Dunántúlról. Ennek ellenére csapatai tétlenül várakoztak, és szeptember 21-én megérkezett a hír, hogy Pápa és Székesfehérvár is elesett. A hírek szerint a következő célpont Bécs, ezért a lakosság nagy részét evakuálták.

A Győr környékén gyülekező zsoldosok a fizetésük letelte után fegyelmezetlen elhagyták a királyi tábort. Így az összecsapás elmaradt.

Az 1543. évi hadjárat mérlegét Edmund Harwell készítette el október 7-én: 8-10 ezer főre tette a székesfehérvári ostromnál meghalt keresztények számát, de szerinte a törökök is nagy veszteségeket szenvedtek. November 12-én kelt iratában azt írta, hogy a szultán csupán 10 ezer lovast hagyott a Magyar Királyság területén és 7 ezer katonával erősítette meg várainak védelmét28.

Az angol követek nem írtak arról, hogy Ferdinánd milyen módon használta fel a segélyt. Az angol pénzügyi segítség mégis jelentős volt, az 1543-as évi Magyarországra fordított katonai kiadások negyedrészét fedezte29.

 

Befejezés

  Még Buda eleste után is reális esélye volt a Habsburg udvarnak visszafoglalni királyi fővárosunkat és feltartóztatni a további török területszerzéseket. 1542-ben minden adott volt a törökök visszaszorítására, hiszen jelentős erőik nem állomásoztak magyar területen. Sajnálatos módon ezt a hadműveleti előnyt nem tudta kihasználni a keresztény koalíciós sereg, és 1543-ra már drasztikusan megváltozott a katonai helyzet Magyarországon. A törökök ragadták magukhoz a kezdeményezést és támadó hadjáratra indultak. Nagyon fontos várak estek el ekkor, hiszen Székesfehérvár, Pápa és Esztergom birtoklása kulcsfontosságú volt egy sikeres budai ostromot illetően. A törökök 1541-1543 közötti jelentős sikereikkel biztosítani tudták igen hosszú jelenlétüket Magyarországon.

A dolgozatból kiderül, hogy az angoloknak sem volt közömbös, hogy mi történik Közép-Európában, hiszen végül elküldték a segélyt Ferdinánd számára. Nem rajtuk múlt, hogy nem sikerült élni a segítséggel és az ebben rejlő lehetőséggel.

 

 

 

 

s

Lábjegyzet:

1.- Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. 66. oldal

2.- Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. 67. oldal

3.- Kurucz György: Érdekek és előítéletek. In: Századok. 1995/2. 254. oldal

4.- Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. 67. oldal

5.- Botlik Richárd: I. Ferdinánd király londoni váltója 1543-ból. In: FONS XX. 1. sz. 90. oldal (továbbiakban: Botlik Richárd (2013)

6.- Botlik Richárd (2013) 91. oldal

7.- Botlik Richárd (2013) 91. oldal

8.- Kurucz György: Érdekek és előítéletek. In: Századok. 1995/2. 263. oldal

9.- Botlik Richárd (2013) 92. oldal

10.- Botlik Richárd (2013) 92. oldal

11.- Botlik Richárd (2013) 93. oldal

12.- Botlik Richárd (2013) 93. oldal

13.- Botlik Richárd (2013) 94. oldal

14.- Botlik Richárd (2013) 95. oldal

15.- Botlik Richárd (2013) 96. oldal

16.- Botlik Richárd (2013) 97. oldal

17.- Botlik Richárd (2013) 97. oldal

18.- Kurucz György: Érdekek és előítéletek. In: Századok. 1995/2 264. oldal

19.- Botlik Richárd (2013) 98. oldal

20.- Botlik Richárd (2013) 99. oldal

21.- Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. 67. oldal

22.- Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. 68. oldal

23.- Botlik Richárd (2013) 100. oldal

24.- Botlik Richárd (2013) 101. oldal

25.- Botlik Richárd (2013) 102. oldal

26.- Botlik Richárd (2013) 103-104. oldal

27.- Botlik Richárd (2013) 104. oldal

28.- Botlik Richárd (2013) 105. oldal

29.- Botlik Richárd (2013) 106. oldal

 

Bibliográfia

Botlik Richárd: I. Ferdinánd király londoni váltója 1543-ból. In: FONS XX. 1. sz.

Kurucz György: Érdekek és előítéletek. In: Századok. 1995/2

Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp., História, 2011.
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Vezetéselmélet Mesterfokon!

► Kasza Tamás 23 éve mozog a szervezetfejlesztés területén. Segítségével több száz vállalkozó megértette a vezetéselmélet lényegét.

vezeteselmelet.hupont.hu

2. Horvátország, Dalmácia, Vir sziget és Privlaka. Apartmanok, lakókocsik.

► Ingyenes közúti hídon megközelíthető sziget déli részén ajánlunk apartmanokat, lakókocsikat és Privlakán a Dalmacija Camp-ben mobilházakat és lakókocsikat. 0036317898920(viber is) virservistravel.hr@gmail.com Magyar idegenvezetők.

virservistravel.hupont.hu

3. Szálláshely Siófok/Balatonszéplakon a Diószeghy-Villa apartmanházban!

► SZÁLLÁSHELY, STÚDIÓ-APARTMANOK!MEDENCE,SZAUNA,MASSZÁZS,KLIMA.WIFI.STUDIO-APARTMENTS TO LET WITH POOL, B&B, ACCOMODATION,FREE STUDIO-APARTMENTS,STUDIO-APARTEMENT FREI,UNTERKÜNFTE IM BALATONSZÉPLAK/SIÓFOK

vendeghaz-dioszeghy.hupont.hu

4. Vízmelegítő

► Vízmelegítő. Gazdaságos, energiát nem használó, vízmelegítő. Ez valóban nagyon olcsó vízmelegítő Vízmelegítő napenergiával.

vizmelegito.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

5. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

6. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

7. MaTi-CAR Kft. - ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Utángyártott, gyári , és bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

8. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

9. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL TRANSPORT

► MINDEN HÉTEN HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG FELÉ! MINDEN HÉTEN KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon várjuk. Kisebb kitérő nem gond

velemutazz.hupont.hu

10. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

11. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

12. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

13. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

14. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

15. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

16. Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

► Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

jellem-ismeret.hupont.hu

17. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

18. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

19. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

20. ☺Idézetek^^

► ...ahol el akarnak felejteni, ott leszel felejthetetlen :)

idezzeteek.hupont.hu

21. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

22. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz az IBUSZ-szal és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

23. tuti receptek

► Házisüteményektől a sós süteményeken, desszerteken át a fagylaltokig. A receptek feltöltés alatt

konyvesrecepteket.hupont.hu

24. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

25. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

26. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

27. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:0036/20-416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

28. KÉPESGÉP - a géphirdetések lapja - új és használt haszongépek, eszközök

► Eladó haszongépek, traktorok, talajművelők, betakarítók, építő- és földmunkagépek, daruk, emelők, targoncák, járművek, alkatrészek, tartozékok, szerviz. Hirdetései megjelenéséhez árajánlatot a kepesgep@gmail.com e-mail címen kérhet.

kepesgep.hupont.hu

29. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári alkatrészek,Utángyártott-Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Opel alkatrészek,AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW alkatrészek-szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

30. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

31. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

32. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

33. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

34. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

35. Tis-CaR-Sec Kft - KOREAI ÉS JAPÁN AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON..

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

36. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

37. BOTI műszaki Üzletház, vendégház, sátras kölcsönző, Jánkmajtis.

► Egy igazi szatócs bolt, ahol a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára egy picit várni kell. Családi vállalkozás 1996 óta.

botijank.hupont.hu

38. Pesterzsébeti Használt gyerekruha és bababizományi

► Szerettel várunk pesterzsébeti üzletünkben nagy választékban találsz baba és gyermekruhát és babakocsit, etetőszéket, járókát, kiságyat, játékokat!

bababizomanyi.hupont.hu

39. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

40. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

41. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

42. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 528-8645; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

43. Gyermeksarok

► Gyerekeknek mindenféle jó dolog!

gyermeksarok.hupont.hu

44. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

45. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

46. !!! Csak Hírességek !!!

► Ezen az oldalon csak hírességek találhatók! Jó szórakozást az oldal nézegetéséhez! :)

csakhiressegek.hupont.hu

47. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

48. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

49. Vertikális és Horizontális szélkerekek szines Katalógusa a nagyvilágból.

► Vertikális és Horizontális szélkerekek szines Katalógusa a nagyvilágból. Itt megtalálod a legérdekesebb szerkezeteket, találmányokat, újitásokat és különlegességeket. Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2017

savonius-balaton.hupont.hu

50. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

51. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

52. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

53. Burkolás-gipszkartonozás-belsőépítészet, festés

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Mega-F Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

54. Hy! Emo modellek minden mennyiségben ;D

► Hello! Üdv. Katinkaa és Cintikee oldalán :9 Reméljük tetszeni fog :9

emocsajokfiuk.hupont.hu

55. TOYOTA ALKATRÉSZ MaTi-CAR Kft. TOYOTA Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

56. Eladó tüzifa Budapesten

► Eladó tüzifa Budapesten házhozszállítással, akác, bükk, gyertyán, tölgy tüzifa méterben, hasítva, kalodázva 06 70 410 7499.

tuzifabudapesten.hupont.hu

57. Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

► Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

eremtar.hupont.hu

58. Tökmag gyerekcipő bolt, Szamos gyerekcipő

► Supinált talpú gyerekcipők,szandálok: Salus, Supi+Bokor, Szamos gyerekcipő, Maus Tanoda,Linea. Hagyományos/formatalpas gyermekcipők: Falcon , Linea , Florens , Szamos kölyök gyerekcipő, Maus Tanoda, D.d Step gyerekcipő

gyerekcipobolt-tokmag.hupont.hu

59. OVI - ISI és DRÁMA - OVI

► Készülj velem játékosan az iskolára!

ovi-isi.hupont.hu

60. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

61. Orosz Ferenc

► Magamról, hobbiról, barátaimról, nosztalgiáról, tárgyaimról...

ofk.hupont.hu

62. Ybl Étterem

► Menü, A'la Carte étkezés, rendezvények, esküvők lebonyolítása!

ybletterem.hupont.hu

63. Örömhír

► „Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.” Uram Irgalmazz, Krisztus Kegyelmezz! Szentlélek Védelmezz!

oromhir.hupont.hu

64. Sharon képtára

► Saját készításű képeim, képeslapjaim. Ingyenes képeslapküldési lehetőség.

sharon.hupont.hu

65. ZENEHÁZ - Zenefoglalkozások Szentendrén

► *****„Zene, mozgás, vers és ének, ZENEHÁZ gyermekének!”*****Komplex személyiségfejlesztő foglalkozások gyerekek és családjuk részére félévestől 7 éves korig.Zenebölcsi és zeneovi csoportok, tapasztalattal és szakértelemmel. Szeretettel várunk!

zenebolcsi.hupont.hu

66. KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

► ..........................1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7....................... Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166

kondor.hupont.hu

67. Használt bőr ülőgarnitúra,kanapé!

► Használt bőr kanapék, ülőgarnitúrák, sarok ülök, bőrgarnitúrák,franciaágyak kedvező áron! Utolsó frissítés 2017.09.22. Következő frissítés 2017.09.24-25.

hasznaltbutorok.hupont.hu

68. Kovácsoltvas kandalló kiegészítők, lakberendezés és ajándéktárgyak

► Kovácsoltvas szellőzőrácsok, kandalló kiegészítők kül és beltéri díszítőelemek, kovácsoltvas ajándéktárgyak gyártása. Írd meg nekünk elképzelésed és megvalósítjuk!

vascsodak.hupont.hu

69. Varázslatos gyerekágy, fantasztikus díszítéssel! Rengeteg kiegészítővel!

► Gyerekágy fantasztikusan vidám mintázatokkal kisfiús vagy kislányos kivitelben !! Bő méret és színválaszték!

noby-bababolt-kisagy.hupont.hu

70. KREATÍV APRÓSÁGOK

► Saját készítésű kreatív apróságaim karácsonyra, születésnapra, esküvőre, leány- és legénybúcsúra, illetve csak úgy, a lakásunk díszítésére

kreativaprosagok.hupont.hu

71. Körömfutár, Körömnyomda, Proxxon, Gyakorló kéz, Körmöslámpa, ajándék ötlet.

► Proxxon körömcsiszoló, körmöslámpa, gyakorlókéz, 2MBeauty, Pearl, Moyra, Mystic Nails műköröm Budapest, műköröm tanfolyam, airbrush sablon, Gel lakk, akril matrica, porelszívó, paraffingép, ajándék ötletek

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

72. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

73. Kormánybőrözés 2 óra alatt Budapesten! Bőr váltószoknya.

► Profi munka, gyári anyagok!

autokarpit.hupont.hu

74. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unityrekft@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

75. JUHKAPU

► Ján 14:6 Monda neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

juhkapu.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 71
Tegnapi: 14
Heti: 262
Havi: 1 070
Össz.: 74 914

Látogatottság növelés
Oldal: Kósa Kristóf: I. Ferdinánd király londoni váltója
VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei - © 2008 - 2017 - viiihenrik.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: nyolcadik henrik angol király - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »