VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei

A honlap célja, hogy a 16. század első felének élénk angol-magyar kapcsolatát felfedje.

Kósa Kristóf: I. Ferdinánd (1526-1564) király londoni váltója


(ELTE-BTK, Kézirat, 2013 decembere)

 

Bevezetés

   1541. augusztus 29-én Szulejmán szultán csellel bevette Buda várát. A magyar királyi főváros vilajet-székhely és az Oszmán Birodalom legnyugatibb európai szárazföldi főerődítménye lett1. Buda elestével Magyarország mellett Közép-Európa sorsa is hosszú távra és számottevően megváltozott. A középkor végi magyar állam területe tartósan három részre szakadt: az oszmánok által megszállt területekre, az I. Ferdinánd által kormányzott, megfogyatkozott területű Magyar Királyságra és az ekkor még bizonytalan sorsú három virtuális török szandzsákra, amelyet János Zsigmond és hívei birtokoltak2.

Dolgozatomban a londoni királyi udvarba befutó angol diplomáciai jelentések alapján próbálom meg rekonstruálni az 1541-1543. közötti Buda visszavételére irányuló történéseket. A 16. század elejétől alakult ki Angliában az a diplomáciai gyakorlat, amely az akkor ismert világ minden részéről igyekezett hírekkel ellátni a Tudor uralkodók kormányszerveit. A magyar állam mohácsi összeomlását követő időszakból jóval több forrás áll rendelkezésre, mint az azt megelőző időkből, midőn a Magyar Királyság még jelentős politikai szerepet játszott az európai hatalmak vetélkedésének színpadán3.

                            (Harcok a budai vár előtt, 1541-ben)

 

Az 1541-es események

   A közép-európai Habsburg Monarchiát fenyegető veszélyt önmagában jól jelezte az is, hogy míg Nándorfehérvár még igen messze (mintegy 660 kilométer távolságban) feküdt Bécstől, Budáról már csupán körülbelül 270 kilométer vezetett oda. Nem véletlenül reagált az eseményekre a korábbiaknál sokkal gyorsabban mind a bécsi hadvezetés, mind a német birodalmi, mind a magyar rendek4.

I. Ferdinánd magyar király 1541. július 1-én kétségbeesett levelet küldött VIII. Henrik angol királynak Regensburg várából. Ez az egy oldalas, francia nyelven írott levél a török veszélyre figyelmeztette az angol uralkodót. Anglia 1541-ben megbékélt a Német-római birodalommal, ami lehetővé tette, hogy a londoni udvar újra kiemelkedő figyelmet szentelhessen a török kiűzésének ügyére5. VIII. Henrik már 1541 elején tisztában volt azzal a ténnyel, hogy Szulejmán közeledik Magyarország felé (Sir John Wallop, Calais kormányzója tájékoztatta, hogy a szultán, hajózásban jártas embereket küldött a Duna alsó folyására).

Az angol király Georg ab Heideck-et küldte a birodalmi gyűlésre, hogy napi szinten tájékozódhasson a török elleni készülődésről. Heideck Regensburgban találkozott Ferdinánddal, aki arra kérte Henriket, hogy jó keresztény módjára segítsen a Magyar Királyságnak. Habsburg Mária (II. Lajos magyar és cseh király) özvegye, Németalföld kormányzójaként szintén erre kérte az angol királyt, hogy segítse bátyját6.

Sir Nicholas Wotton, a kor kiváló angol követe július 8-án azt jelentette Londonnak, hogy Budát bármelyik pillanatban felmenthetik a törökök Ferdinánd ostromzára alól, ezért már késő pénzt áldozni a „vesztett ügyre”. Ezért a császári követ, Eustace Chapuys hiába kérlelte Henriket a pénzsegély ügyében7. Az angol udvar előrelátása beigazolódott, hiszen Buda elestének híre (egy hónap késéssel) október 5-én érkezett meg Londonba. Buda török megszállásának a híre egyértelmű sajnálkozást váltott ki a szigetországban. Sir Edward Carne és Stephen Vaughin a királyhoz intézett 1541. október 5-i levelükben még annak a kételynek is hangot adnak, hogy a törökök egyáltalán Budát akarták volna elfoglalni. Szerintük a szultán igazi célja Itália meghódítása volt8.

Felkészülés a hadjáratra

   Georg ab Heideck október 14-én kelt levelében informálta Henriket, hogy a császár és a birodalmi hadvezetés nagyszabású felszabadító háború szervezésébe kezdett. Már 1541 végén gyűjteni kezdték a pénzt. A december 5-ei prágai országgyűlésen a rendek különadót szavaztak meg a török ellen tervezett hadjáratra. 1542. február 2-án, a speyeri birodalmi gyűlésen 48 ezer zsoldost nyújtottak Buda visszavételére9.

A Velencében tartózkodó angol követ, Edmund Harwell 1542. április 22-én tájékoztatta Henriket, hogy a magyar részeken 20 ezer könnyűlovast toboroztak és Ferdinánd Csehországban és Ausztriában még 30 ezer lovas gyűjtését tervezi. Azt is hozzáfűzte, hogy Magyarország egyáltalán nem egységes a török elleni fellépéssel kapcsolatban10.

Ráadásul I. Zsigmond (1506-1548) lengyel király ígéretet tett lányának, Izabellának, hogy támogatni fogja magyarországi törekvéseit, akár Ferdinánd ellen is. 1542-ben udvartartásával Gyulafehérvárra költözött, amely megerősítette Fráter György pozícióját. A királyné ugyanakkor megfelelő garanciák mellett a gyalui szerződés értelmében hajlandó volt átadni a keleti országrészt Ferdinándnak11.

A szerveződő felszabadító hadjárat szervezésébe közben újabb váratlan hátráltató mozzanatok bukkantak fel. Először is 1542. május 20-án I. Ferenc francia király váratlanul ismét hadat üzent V. Károly császárnak. Másodszor, Szulejmán szultán megüzente a Velencében tartózkodó Janusz bégen keresztül, hogy ismét személyesen készül hadjáratra Ferdinánd ellen (mint később kiderült, csak blöffölt). A hír komolyan demoralizálta a keresztény sereget, ezért Ferdinánd július elején bejelentette, hogy személyesen vezeti a hadjáratot. Végül mégsem vett részt, II. Joachim von Brandenburg választófejedelmet nevezte ki parancsnoknak12.

A hadjárathoz csatlakozott két angol megfigyelő is, Sir Thomas Seymour (Jane nevű húgát 1536-ben vette feleségül Henrik) és Charles Howard (Catherine nevű testvérét 1540-ben vette feleségül Henrik). Őket azért küldte az angol uralkodó Magyarországra, hogy a londoni udvar számára felmérjék a közeljövőben tervezett angol hitel minél célzottabb felhasználási lehetőségét. A tervek szerint 6 ezer gyalogos és 4 ezer lovas negyedévre számított ellátását hitelezte volna a szigetország13.

A magyar király informálta a követeket, hogy ő maga nürnbergi elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a hadjáratban, ezért Hans Ungnad hadnagy gondjaira bízta a követeket, aki az osztrák seregrész parancsnoka volt. A hadnagy nagyon gálánsan és előzékenyen viselkedett velük, civil megfigyelőként, nem pedig katonaként tekintett rájuk.

A hadjárat

   Az események már 1542. július elején elkezdődtek az ilyenkor megszokott előcsatározással. Július 3-án Budáról Bécsbe ért egy szekér tele török fejekkel, egy másik pedig foglyokkal megtöltve. A sereg csak 36 kisebb, duplacsövű tarackot málházott fel, ami Seymour szerint roppant kevés egy sikeres ostromhoz. Azt a választ kapta, hogy előző évben Wilhelm von Roggendorf serege elvesztette az ostromfelszerelést Buda alatt. Seymour jelentéseiben arra is kitért, hogy a francia katonákat szerették a legkevésbé a seregben. Az esztergomi proklamációt hozta fel példának, amit a landsknechtek tűztek ki, így fenyegetve meg a franciákat14.

Eközben V. Károly követe, Chapuys folyamatosan próbálta kikényszeríteni az ígért támogatást Henrikből, aki azzal magyarázta a késlekedés okát, hogy a szultán nem jött személyesen Magyarországra. A valódi ok az lehetett, hogy Henrik megfigyelői előre megjósolták a hadjárat kudarcát, a seregen belüli morális feszültség miatt. Seymour július 16-i Rákos mezejéről írott levele beszámol arról, hogy elégedetlenség ütötte fel a fejét a táborban, panaszkodik továbbá a szervezettség hiányára és megemlíti, hogy a magyar élelemért fizetni kellett a táborban. A német zsoldosak állítólag erre úgy reagáltak, hogy a „magyarok olyan jó keresztények, mint a törökök”15.

Július 19-én Henrik újra határozottan visszautasította Eustace Chapuyst. Döntésében közrejátszhatott, hogy nem bízott Ferdinándban és ebben az időben zajlott a skót háború is, ami lekötötte az erőforrásait.

Szeptember 10-én a nürnbergi birodalmi gyűlésen Ferdinánd újabb 20 ezer aranyat szerzett a budai hadivállalkozás zsoldjára.

Az angol jóslatok végül október 8-án a pesti gyenge városfal elleni többszöri támadás kudarcával beigazolódtak. Természetesen a táborban pusztító járványok és korai hideg is közrejátszott a csúfos vereségben16.

 (I. Ferdinánd király 1535-ben veretett denárja)

 

A kudarc következményei

    Ferdinánd a magyar egységekre hárította a felelősséget. Harwell velencei követ október 31-i levele szerint Ferdinánd a törökkel való összejátszás vádjával letartóztatta Perényi Péter országos főkapitányt. A vádak szerint elrejtette az élelmet a hadsereg elől és Ferdinánd halála esetén magyar királlyá koronázná magát17. A követ kizárólag udvari értesülésekre támaszkodott, s így Ferdinánd magyarokkal szembeni ellenérzéseinek közvetítőjévé vált. Semmi nem vall arra, hogy Harwell akár az elkövetkező években bármiféle kapcsolatban lett volna magyar főurakkal, jóllehet az is elképzelhető, hogy szándékosan szigetelték el szolgálati helyén. Bécsben, illetve V. Károly udvarában ugyanis sokáig élhetett a gyanakvás, hogy az Erdélybe visszaszorult Szapolyai özvegye Fráter György diplomáciája révén megszerzi magának a londoni udvar támogatását18.

Harwell később arról is értesült, hogy a sikertelen hadivállalkozás 3 millió rajnai guldenbe került és a sereg lényegében dolgavégezetlenül feloszlott. November 29-én Christopher Mont angol érdekeket szolgáló birodalmi nemes jelentetett Speyerből, hogy nehéz eldönteni ki okozta a vereséget. Emellett hozzáfűzte, hogy a birodalomban hatalmas a felháborodás. Szerinte nehéz lesz újabb hadjáratot szervezni a török ellen a közhangulat miatt. Ennek ellenére Henrik Nürnbergbe küldte Ser Seymour-t, hogy részletes költségvetést készítsen 5 ezer birodalmi katona egy évre szóló ellátásáról. Kikötötte ugyanakkor a király, hogy csak angol parancsnokok fogadhatják zsoldba a katonákat, így biztosítva a segély célszerű felhasználását19.

A Perényi Péter ellen indított kirakatper belpolitikai vihart okozott. Ferdinánd helytartója, Thurzó Elek, a személyével szemben érzett bizalmatlanság miatt lemondott november 12-én. Ferdinánd december 15-én Bécsben tárgyaltatta Perényi ügyét, nem meglepő módon 32 vádpontban bűnösnek találtatott, letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Utódja Várday Pál esztergomi érsek lett, akit december 30-án nevezett ki Ferdinánd. A pozsonyi országgyűlésen minden igyekezet ellenére kevés főúr jelent meg, akik megígérték, hogyha Ferdinánd nyárra hadsereget gyűjt, és személyesen Pestre jön, 30 ezer katonával csatlakoznak hozzá. Ugyanakkor feltételül szabták, hogy olaszokon, spanyolokon és német lovasokon kívül nem lehetnek landsknechtek sem a seregben20.

A nürnbergi birodalmi gyűlésen is elszabadultak az indulatok: a magyarokat árulónak titulálták, Ferdinándot hanyagsággal, von Brandenburgot pedig tehetetlennek titulálták a rendek. Kiderült, hogy a rossz időjárás és a dunántúli pestisjárvány több áldozatot szedett, mint a tényleges harci tevékenység.

A birodalmi rendek számára bekövetkező alapvető fordulatot szemléletesen jelezte, hogy számukra 1542-ben készült, feltehetőleg Bécsben, részletesen kimutatás arról, hogy a szultán újabb hadjárata esetén a Duna menti magyarországi várakat mekkora őrséggel kellene megerősíteni21.

 

 

                  Vár vagy város

          Lovas

Gyalogos

Összesen

Visegrád (a vár és a víziváros)

              -

   600

   600

Ipolydamásd (kolostor) és Nógrád

              -

   200

   200

Esztergom (a vár és a város)

500 könnyűlovas

  2500

  3000

Esztergom mellett mezei szolgálatban

1000 könnyűlovas

  8000

  9000

Pécs (a vár és a város)

500 könnyűlovas

  1500

  2000

Tata

100 könnyűlovas

   150

   250

Komárom

             -

   500

   500

Eger (a vár és a város)

2000 könnyűlovas

   500

  2500

Pozsony

             -

  2000

  2000

Nagyszombat

1000 könnyűlovas

  1000

  2000

Magyaróvár

             -

   500

   500

Sopron

500 könnyűlovas

     -

   500

Kismarton

500 könnyűlovas

     -

   500

Bruck an der Leitha

2000 könnyűlovas

   500

  2500

Bécsújhely

2000 könnyűlovas

   500

  2500

Bécs

          2000

  8000

 10000

Varasd

          400

   200

   600

Flotta (olaszok és naszádok)

            -

  10000

  10000

Összesen

        12500

  36650

  49150

 

A táblázat adatai szerint a biztos ellenálláshoz közel 50 ezer főnyi katonaságra lett volna szükség22

 


Az 1543-as események

   1543 márciusában Anglia hadat üzent a Francia Királyságnak. Edmund Harvell, a velencei követ arról tájékoztatta Henriket, hogy állomáshelyén - a franciákon kívül- mindenki üdvözölte az angol király döntését.

Április 8-án Ferdinánd Nürnbergből francia nyelvű levelet küldött Henriknek, melyben a kötelező udvariassági formula után (ő is üdvözölte Henrik lépését) kényesebb témára váltott: Chapuyson keresztül újra hitelt kért az angol uralkodótól.

Április 22-én jelentés érkezett Drinápolyból Velencébe Harvell-hez, a szultán előkészületeiről. A követ jelentése szerint minden eddiginél nagyobb sereggel támad majd a szultán. A főerő vonul majd az osztrák területeket ellen, 30 ezer lovas pedig Szlavónia, Dalmácia, Friul és Karinthia ellen. A hírek szerint Izabella királyné és Fráter György az összes erdélyi katonával az oszmánokhoz csatlakoznak, és a megmaradt magyar területek is így tesznek. A hír igaz volt, február 11-én a tiszántúli megyék részgyűlésén megjelentek elvetették a gyalui szerződést és Fráterhez csatlakoztak23.

Christopher Mont május 10-én jelentette Henriknek Speyerből, hogy a nürnbergi birodalmi gyűlés 4 hónap után feloszlott. Ezalatt 20 ezer gyalogost és 4 ezer lovast szavaztak meg a Magyar Királyság védelmére, amit három részletben fél éves időtartamra fizetnek.

Három nappal később az angol Titkos Tanács Sir Thomas Seymour-t és Sir Nicholas Wotton canterbury dékánt Flandriába küldte, hogy ott érdeklődjenek egy kisebb sereg felállítása és ellátása kapcsán várható kiadásról.

Nyár elején Ferdinánd és családja Prágába érkeztek, mivel Bécs nem készült fel a kívánt mértékben a török elleni védekezésre. Június 6-án a tűzvész után újjáépített Hradzsinból küldte latin nyelvű segélykérő levelét Henriknek, amit titkára, a dalmát származású Tranquillus Andronicus kézbesített24.

Ferdinánd arra utasította követét, hogy beszédét Henrik király dicséretével kezdje, és csak utána térjen rá a lényegre.

Eközben Szulejmán zavartalanul vonult Magyarország felé, kisebb erődöket foglalt el. A szultán gyors felvonulása váratlanul érte Ferdinándot, csupán 7 ezer landsknechtje és 4 ezer itáliai zsoldosa állomásozott Bécsben. Izabella királyné és Fráter György ugyanakkor láthatóan jól felkészültek a török sereg fogadására.

Ferdinánd szempontjából végre jó hírek érkeztek Angliából. Kiszivárgott a királyi tanácsból, hogy Henrik 40-50 ezer dukáttal kívánja segíteni Ferdinándot (a német rendek a vallásháború okozta megosztottság miatt alig segítettek).25 Erősítette a szóbeszéd valóságtartalmát, hogy Henrik király csapatai gyors győzelmet arattak a skótok felett, ezért a háború nem járt jelentős kiadással.

Andronicus július közepén ért Londonba, ahol azonnali kihallgatást kapott július 16-án. Henrik 40 ezer dukátot garantált a követnek, amit Antwerpenben kívántak kézbesíteni, a helyi angol megbízottakon keresztül. Andronicus a diplomáciai protokollt felrúgva azonnal visszahajózott a kontinensre. Július 19-én meg is érkezett Habsburg Mária brüsszeli kormányzói udvarába. Ferdinánd követe az angol futárt is megelőzte gyorsaságával, mivel az antwerpeni angol megbízott még nem kapta meg a váltót. Később kiderült, hogy az angol megbízott (egy kereskedő) augusztus 16-án tudja csak átadni a váltó fedezetének felét Antwerpenben, a másik felét pedig csak szeptember 18-án tudják kézbesíteni. Chapuys birodalmi követ nyomozta ki ezeket az információkat, aki először nem is akart hinni a fülének. A királyi tanács tagjai azt tanácsolták neki, hogyha kölcsönt akarna felvenni, azt természetesen azonnal megkaphatja26.

 Viszont azt is megtudta, hogy Henrik búcsúcédula gyűjtést hirdetett a török elleni harcra, amelyből négyszer több pénzt remélnek. Chapuys július 27-én pontos jelentést küldött Habsburg Máriának: Az első 20 ezer dukátra szóló váltót a Gressan fivérek (Richard és John) adják majd át Velsez bankárnak, akitől augusztus 16-19 között lehet majd kikérni Habsburg Mária aláírásával ellátott nyugta ellenében. Az összeg másik felét a calais-i Stapler kereskedőcsalád egyik tagja viszi majd Forcez bankárhoz Antwerpenbe.

Ferdinánd augusztus 9-én írt Henriknek Prágából, megköszönve neki segítségét és támogatását.

Az angol diplomaták kiemelt figyelmet fordítottak Szulejmán 1543-as hadjáratára, egyhavi késéssel pontos jelentéseket küldtek Londonba. Sir Wotton szeptember 1-jén tájékoztatta Henriket, hogy a törökök nagy veszteségek árán elfoglalták az esztergomi érsek székhelyét (augusztus 10-én). 125 ezer főre becsülte a török sereg létszámát, de ténylegesen csak 60 ezer katona harcol, a többiek csak hadtáposok (élelem, teleprendezés, stb.) szerinte27.

(Szülejmán szultán serege megérkezik Székesfehérvár alá 1543-ban)

Harwell velencei követ szerint az itáliai zsoldosok okoztak jelentős veszteségeket Esztergom ostrománál. Ferdinánd seregét 40 ezer főre becsülte, azt is hozzátette, hogy a magyar király minden reménye Henrikben és V. Károlyban van. Az angol megfigyelők megjegyzik, hogy Ferdinánd pihent zsoldosai pár nap alatt kiűzhetnék a fáradt török sereget a Dunántúlról. Ennek ellenére csapatai tétlenül várakoztak, és szeptember 21-én megérkezett a hír, hogy Pápa és Székesfehérvár is elesett. A hírek szerint a következő célpont Bécs, ezért a lakosság nagy részét evakuálták.

A Győr környékén gyülekező zsoldosok a fizetésük letelte után fegyelmezetlen elhagyták a királyi tábort. Így az összecsapás elmaradt.

Az 1543. évi hadjárat mérlegét Edmund Harwell készítette el október 7-én: 8-10 ezer főre tette a székesfehérvári ostromnál meghalt keresztények számát, de szerinte a törökök is nagy veszteségeket szenvedtek. November 12-én kelt iratában azt írta, hogy a szultán csupán 10 ezer lovast hagyott a Magyar Királyság területén és 7 ezer katonával erősítette meg várainak védelmét28.

Az angol követek nem írtak arról, hogy Ferdinánd milyen módon használta fel a segélyt. Az angol pénzügyi segítség mégis jelentős volt, az 1543-as évi Magyarországra fordított katonai kiadások negyedrészét fedezte29.

 

Befejezés

  Még Buda eleste után is reális esélye volt a Habsburg udvarnak visszafoglalni királyi fővárosunkat és feltartóztatni a további török területszerzéseket. 1542-ben minden adott volt a törökök visszaszorítására, hiszen jelentős erőik nem állomásoztak magyar területen. Sajnálatos módon ezt a hadműveleti előnyt nem tudta kihasználni a keresztény koalíciós sereg, és 1543-ra már drasztikusan megváltozott a katonai helyzet Magyarországon. A törökök ragadták magukhoz a kezdeményezést és támadó hadjáratra indultak. Nagyon fontos várak estek el ekkor, hiszen Székesfehérvár, Pápa és Esztergom birtoklása kulcsfontosságú volt egy sikeres budai ostromot illetően. A törökök 1541-1543 közötti jelentős sikereikkel biztosítani tudták igen hosszú jelenlétüket Magyarországon.

A dolgozatból kiderül, hogy az angoloknak sem volt közömbös, hogy mi történik Közép-Európában, hiszen végül elküldték a segélyt Ferdinánd számára. Nem rajtuk múlt, hogy nem sikerült élni a segítséggel és az ebben rejlő lehetőséggel.

 

 

 

 

s

Lábjegyzet:

1.- Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. 66. oldal

2.- Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. 67. oldal

3.- Kurucz György: Érdekek és előítéletek. In: Századok. 1995/2. 254. oldal

4.- Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. 67. oldal

5.- Botlik Richárd: I. Ferdinánd király londoni váltója 1543-ból. In: FONS XX. 1. sz. 90. oldal (továbbiakban: Botlik Richárd (2013)

6.- Botlik Richárd (2013) 91. oldal

7.- Botlik Richárd (2013) 91. oldal

8.- Kurucz György: Érdekek és előítéletek. In: Századok. 1995/2. 263. oldal

9.- Botlik Richárd (2013) 92. oldal

10.- Botlik Richárd (2013) 92. oldal

11.- Botlik Richárd (2013) 93. oldal

12.- Botlik Richárd (2013) 93. oldal

13.- Botlik Richárd (2013) 94. oldal

14.- Botlik Richárd (2013) 95. oldal

15.- Botlik Richárd (2013) 96. oldal

16.- Botlik Richárd (2013) 97. oldal

17.- Botlik Richárd (2013) 97. oldal

18.- Kurucz György: Érdekek és előítéletek. In: Századok. 1995/2 264. oldal

19.- Botlik Richárd (2013) 98. oldal

20.- Botlik Richárd (2013) 99. oldal

21.- Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. 67. oldal

22.- Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. 68. oldal

23.- Botlik Richárd (2013) 100. oldal

24.- Botlik Richárd (2013) 101. oldal

25.- Botlik Richárd (2013) 102. oldal

26.- Botlik Richárd (2013) 103-104. oldal

27.- Botlik Richárd (2013) 104. oldal

28.- Botlik Richárd (2013) 105. oldal

29.- Botlik Richárd (2013) 106. oldal

 

Bibliográfia

Botlik Richárd: I. Ferdinánd király londoni váltója 1543-ból. In: FONS XX. 1. sz.

Kurucz György: Érdekek és előítéletek. In: Századok. 1995/2

Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp., História, 2011.
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, ZADARI RIVIÉRA. MOBIL HOME PARK TURANJ.

► Zadartól 23 km-re délre, Budapesttől 632 km lévő Turanjban ajánlunk összközműves, klímás, wifis, tv-s mobil házakat. virservistravel.hr@gmail.com Tel: 06317898920(Viber, WhatsApp) www.horvatorszag-turanj.hu skype:ser-vir

virservistravel.hupont.hu

2. Szálláshely Siófok/Széplakon a Diószeghy-Villában.Szobák+4 szem.apartmanház

► iGÉNYES SZOBÁK TEAKONYHÁVAL + EGY 4 SZEMÉLYES APARTMANHÁZ KIADÓ!WIFI,KLÍMA,TV130ADÓVAL,MEDENCE,NAPOZÓÁGYAK,SZÚNYOGHÁLÓ,

vendeghaz-dioszeghy.hupont.hu

3. Vezetéselmélet Mesterfokon!

► Kasza Tamás 23 éve mozog a szervezetfejlesztés területén. Segítségével több száz vállalkozó megértette a vezetéselmélet lényegét.

vezeteselmelet.hupont.hu

4. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-SVÁJC-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

5. Vízmelegítő

► Vízmelegítő. Gazdaságos, energiát nem használó, vízmelegítő. Ez valóban nagyon olcsó vízmelegítő Vízmelegítő napenergiával.

vizmelegito.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

2. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

3. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

4. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

5. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

6. Kangoo Jumps Dórival - Edzések Lepsényben, Enyingen, Mezőszilason!

► Edzések Lepsényben, Mezőszilason,Enyingen és Répcelakon heti 12 alkalommal. Bejelentkezés: 06209510085

fittprofi.hupont.hu

7. Fanny Pizzéria

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

fannypizza.hupont.hu

8. AGYGENERAL.HUPONT.HU

► KEVEVÁRI-FÉLE HUMÁN KÍSÉRET. TRMT-zés: a Tudományos Relaxációs-Meditációs Technológia rendszerével végzett AGYPIHENÉS, -TRÉNING és -KIKAPCSOLÁS. Ez a professzionális testi-lelki-szellemi-érzelmi összhangteremtés fejlesztéshez szükséges AGYGENERÁL.

agygeneral.hupont.hu

9. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

10. Villanyszerelő Kecskemét

► Villanyszerelés Javítás 06 30 9388145

villanyszakik.hupont.hu

11. Jimmy's Pizzéria Étterem Panzió

► PIZZÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN * FRISSENSÜLTEK * SALÁTÁK * HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS * ELŐFIZETÉSES MENÜ * CSALÁDI ÉS CÉGES RENDEZVÉNYEK * LAKODALMAK * SZÁLLÁS * LEGYEN A VENDÉGÜNK!

jimmyspizzeria.hupont.hu

12. Tammyschka™ Massage - Tantra/Shiatsu/Thai*Chinese Technik

► Im using diverse Technik. I do a mischung/mixture of those Massage Technics...

tantra-shiacu.hupont.hu

13. Szerelmes idézetek*-*

► Szia.Ezen a honlapon idézeteket és verseket találsz.Jó szórakozást az olvasáshoz :) www.facebook.com/pages/Idéézetek-/167780439992981

szerelmes-id-ezetek.hupont.hu

14. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

ivettkepei.hupont.hu

15. MINDEN AMI FINOM:)))

► Ételek, édes sütemények, sós sütik.

mindmegeszem.hupont.hu

16. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-SVÁJC-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

17. Bébikomp, baba bébikomp, gyerek bébikomp, hintás bébikomp, zenélő bébikomp

► Bébikomp,Hintás bébikomp.Segítség a babáknak az első lépések megtételéhez,erősíti a lábakat járást előtt.

bebikomp.hupont.hu

18. EREDETI PARFÜMÖK!

► Ne rohanj, és ne emészd magad, csak látogatóba jöttél ide, ezért állj meg, és érezd a parfümök illatát!

eredetiparfume.hupont.hu

19. Autóbérlés Győr

► Autóbérlés Győr 4200,-Ft ártól, Kisteherautó bérlés Győr 9000Ft napi díjtól. Kisbusz bérlés Győr. Autóbérlés Győrben, autókölcsönző.

autoberlesgyor.hupont.hu

20. Éder-Ház Kft

► Új építésű,tehermentes,családi házak,fizetés könnyítéssel, magas műszaki tartalommal eladók.Az összes mindenkori kedvezmény igénybe vehető a Kft tulajdonában lévő házakra.

ederhazkft.hupont.hu

21. BoTi Műszaki Üzletház Jánkmajtis // Vendégház // Sátras kölcsönző

► Egy igazi szatócs bolt, ahol a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára egy picit várni kell. Családi vállalkozás 1996 óta.

botijank.hupont.hu

22. Demeter_Apartmann

► Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket Hajdúszoboszlón, a Damjanich u. 30. sz. alatti családias apartmanban, a városi gyógyfürdőtől 150m-re, csendes üdülő övezetben.

demeter-apartman.hupont.hu

23. Erika-bútor Szalkszentmárton Lakberendezés-Lakástextil kiskereskedelem

► Teljes Lakberendezés,Román Bútorok ,étkezők,tálalók,konyha bútorok, ,Ágyneműk ,Paplanok,Párnák

erika-butor.hupont.hu

24. Páraelszívó szerelő Önnek, most . Bp., Pest-megye 06209884170

► Konyhai párelszívó híján a főzés illata az egész lakásban és utcai ruháján is érződik.. ventilátort szereltetne fel a fürdőszoba állandó penészesedésének megszüntetésére.. szagelszívó kellene a WC használatának szerteáramló, kellemetlen szaga miatt ?

elszivo.hupont.hu

25. Kellemes karácsonyt &Boldog új évet

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

girls-baby.hupont.hu

26. Varrógép javítás háznál, Budapest területén.

► Varrógép javitás, Budapest területén. Varrógépek elhasználódott alkatrészeinek pótlását, szakszerű beszerelését otthonában is elvégzem.

varrogep-javitas.hupont.hu

27. Kéménybélelés, Kémény bélelés, Kémények bélelése saválló csővel, árak

► Kémények bélelése saválló csővel, Ipari kémények bélelése, saválló kéménybélelés, kéménybélelés árak, turbós kémény építés, szerelés. Minőségi munka, gyors kivitelezés, kedvező árakkal!! Kéménybélelés korom ellen , kéménybélelés kátrány ellen.

kemenybeleles.hupont.hu

28. vagányok,tehát tinik

► minden ami minket fiatalokat érdekel.

teenager.hupont.hu

29. Komoly és Komolytalan

► Ahogy a teremtés vagy a rendrakók szerkesztik

latomszol.hupont.hu

30. GÉL-LAKKOZÁS

► Nagy Gabriella vagyok, kéz -és lábápoló. Munkahelyem: a Rouge Szépségszalonban dolgozom, a most divatos gél-lakkozás a fő profilom. Foglalkozom manikűrrel, pedikűrrel is.

gel-lakk.hupont.hu

31. Terepjárók-4x4-Off-road cars- Geländewagen-Véhicules tout-terrain

► Típusismertető a világ leghíresebb, sorozatban gyártott terepjáró legendáiról. Hiteles, nem részrehajló, a terepezők szempontjából lényeges adatokkal.

off-road-cars.hupont.hu

32. Légzésfigyelő,légzésfigyelők,Angelcare légzésfigyelő,Angelcare AC 300

► ,légzésfigyelők,légzésfigyelő Angelcare,Angelcare AC300,Angelcare légzésfigyelő,baba légzésfigyelő,bébiőr légzésfigyelő,Álomvirág légzésfigyelő,légzésfigyelő kölcsönzés,légzésfigyelő bérlés,bébi légzésfigyelő,Baby Control,álom virág.snuza go,ac401

legzesfigyelo.hupont.hu

33. Joseph Herdsman - BŐRMŰVES ÉS ÁLLATFELSZERELÉS

► NYAKÖRVEK - PÓRÁZOK - KANTÁRAK - LÓSZERSZÁMOK - SZÁRAK - MARTINGÁLOK - SZÜGYELŐK - HEVEDEREK stb...

josephherdsman.hupont.hu

34. CUKORBETEGEK ÉTRENDJE

► Ez a honlap a cukorbetegségben szenvedőknek készült. Leginkább a diabetikusok központi problémáján, vagyis a megfelelő étrend megválasztásában nyujt segítséget.

cukorbetegek.hupont.hu

35. Giraffe Club autósülés,Giraffe Club babakocsi, Giraffe babakocsi

► Giraffe Club autósülés,Giraffe Club babakocsi,Giraffe Club babakocsi,Giraffe Club etetőszék,Giraffe Club babakocsi,Minden ami Giraffe Club!

giraffeclub.hupont.hu

36. Horvátországban OLCSÓ lakókocsis nyaralás

► Nyaraljon Horvátországban-SIBINJ-ben teljesen felszerelt lakókocsiban.

horvatorszagban-lakokocsi.hupont.hu

37. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

38. Ez Csak CSAJ ZONA !!!!!!!! FIÚKNAK belépni TILOS!!! :)

► CSak csaj

csajzona.hupont.hu

39. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

40. Fűkaszálás, fűnyírás Budapest, Pest megye

► Fűkaszálás, fűnyírás Budapesten és Pest megyében 06 70 410-7499

funyiras-fukaszalas.hupont.hu

41. Falfúró gyors szolgálat Bp., Pest megye 06209884170

► Rögzítés fúrással betonpanel födémbe,téglafalra,csempére,gipszkartonra pénz visszafizetési garanciával. Dísztárgyak, dekorációk, lámpák, pipere tárgyak,bútorok,sportszerek,kiegészítők felszerelése oldalfalra, plafonra. PROFI FALFÚRÁS 0-24

falfuro.hupont.hu

42. ♫ ♥♥♥ Képek Filmek Zenék Smileyk ♥♥♥ ♫

► ★★★ Te tudod mi a szép? Olvasd újra az első szót.. :)) ★★★

cicuska-marcika.hupont.hu

43. Szinte minden, ami a bútorkészítéshez kell. Nagy választék kis helyen.

► Bútorajtó, fóliás bútorajtó, bútoralkatrész, bútorszerelvény, tolóajtó, tolóajtóalkatrész, bútorvilágítás, fogantyú, króm kosarak, bútorláb, asztalláb, zsanér, élfólia, fióksín, üvegrögzítő, munkalap, kivetőpánt, polctartó, üvegajtópánt, bútorzár..

butoralkatresz.hupont.hu

44. Gyűrűk Ura és más Tolkien könyvek oldala

► Egy Gyűrű mindfölött, Egy Gyűrű kegyetlen Egy a sötétbe zár, bilincs az egyetlen

tolkienweb.hupont.hu

45. ►Futóbicikli fantasztikus színekben◄, akár ingyenes kiszállítással

► A futóbicikli segítségével olyan gyorsan tanul meg gyermekük egyensúlyozni, ahogy fel tud rá ülni. Egyensúlyérzék fejlesztés játékosan! fa futóbicikli, futóbicikli bolt, futóbicikli akció, futóbicikli eladó, futóbicikli olcsón

futobicikli.hupont.hu

46. Pihenőszék,baba pihenőszék,hintás pihenőszék,pihenőszék játék,hordozható,

► Pihenőszék,Hintaszék.Újszülött kortól használható.www.bababoltolcso.hu

pihenoszek.hupont.hu

47. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

dallam.hupont.hu

48. TESZTBAZÁR

► www.tesztbazar.hupont.hu

tesztbazar.hupont.hu

49. BIZTONSÁG,ENERGIA MEGTAKARÍTÁS!KÉMÉNY HUZATSZABÁLYZÓ-SZELLÖZŐ HUZATFOKOZÓ

► Egyszerű,praktikus megoldás a szellőzési problémák megszüntetésére,biztonságos és gazdaságosabb fűtés!Tökéletesítse fűtését!Ne engedje be kéményébe a csapadékot!Szigetelt kémények,kémény bélelés,szigetelt magasítás

kemenyhuzatszabalyzo.hupont.hu

50. Totál Dráma sorozatok, és minden, ami drámai

► Sziasztok! Remélem tetszeni fognak a sorozataim, és a többi! Drámát a népnek! A legújabb elkészült rész: TDA2 1.rész Fejléckép: TDSzF2: Kyle

totaldramasorozatok.hupont.hu

51. Horvátországban, SENJ-ben KLÍMÁS lakókocsik kiadók.

► Horvátországban, SENJ város melletti UJCA- kempingben teljesen felszerelt KLÍMÁS lakókocsik kiadók.

horvatorszagi-nyaralas.hupont.hu

52. Wernig elszívó ventilátor javítás - szerelés 06209884170

► Wernig WC-szagelszívó és fürdőszoba-párátlanító ventilátorok javítása 0-24. Időszakos karbantartás,készülék szerelés,időrelé csere,kondenzátor pótlás. Egycsöves központi rendszerhez kifejlesztett Wernig ventilátorok szervize.

wernig.hupont.hu

53. HITEL AKTÍV ÉS PASSZÍV BARLISTÁSOKNAK IS!! GYORS KÖLCSÖN!!

► NÉMET HITELKÁRTYA GYORS IGÉNYLÉS. 1000-3500 €URO HITELKERETTEL, BARLISTASOKNAK IS!! LAKÁS ÉS AUTÓHITEL KIFIZETÉS ÍGY NEM A BANK VISZI EL!! ÚJDONSÁG! SZEMÉLYI HITEL BARLISTÁSOKNAK IS!! HIVJON MINKET SEGÍTÜNK!!

barhitel.hupont.hu

54. Kiságy,kiságyak,babaágy,babaágyak,baba kiságy,kiságy eladó,bababútor.

► Kiságy,kiságyak,babaágy,babaágyak,baba kiságy,kiságy olcsón eladó,Óriás választék!

kisagy.hupont.hu

55. Sziasztok.Ez egy saját kezűleg írt verseket tartalmazó oldal!

► A versek több témában íródtak,választjatok kedvetekre valót.Természetesen megrendelésre is írok(hencsiversei@freemail.hu).Várom véleményeteket is.(Kiadót keresek)

hencsiversei.hupont.hu

56. Kubicsek Sándor

► Jó régen születtem, a 60'-as évekből Pemete-ként ismernek. Teenager koromban a Nevada együttes alapító tagjaként zenéltem, majd hosszú kihagyás után ismét zenélek, mivel a zene iránti szeretetem soha nem múlt el.

kubicseksandor.hupont.hu

57. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

58. Szállás a Mátrában : Panoráma apartman - hegyvidéki wellness - Parádsasvár

► Apartman saját wellnessel! Legyen a vendégünk a Mátra szívében! Ismerje meg ezt a csodás környéket családjával, ehhez kínálunk kényelmes, otthonos apartmant Parádsasvár falu szívében, csodás panorámával a Mátra gerincére, a Kékestetőre. 06-20-9179246

panoramaapartman.hupont.hu

59. Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,Pierre Cardin etetőszék

► Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,etetőszék fa,etetőszék eladó,baba etetőszék,akciós etetőszék,etetőszék akció,Giraffe Club etetőszék,Baby Design etetőszék,Top Rider etetőszék,Pierre Cardin etetőszék,hordozható etetőszék

etetoszek.hupont.hu

60. Riviéra Apartman Agárd

► Olcsó szálláslehetőség egy újépítésű apartmanban Agárdon!

rivieraapartman.hupont.hu

61. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

62. Utazóágy,utazóágyak,utazóágy akció,baba utazóágy,baba utazóágyak,olcsón!

► Utazóágy,utazóágyak,utazóágy akció,baba utazóágy,baba utazóágyak,Coneco utazóágy,Titi utazóágy,Bertoni utazóágy,Extra utazóágy,Pierre Cardin utazóágy,Giraffe Club utazóágy,utazóágy eladó,eladó utazóágy,Bertoni utazóágy,utazóágy olcsón,

utazoagy.hupont.hu

63. Pécsi Targoker Bt. honlapja

► Bolgár targoncák és alkatrészeinek kereskedelme

pecsitargokerbt.hupont.hu

64. Ray Ban napszemüvegek, Oakley napszemüvegek! Folyamatos OUTLET árak!

► Márkás napszemüvegek,sport napszemüvegek, kiegészítők! Ray Ban, Oakley ... - Eladó olcsó Ray Ban, Oakley eredeti és replika/másolat napszemüvegek! Egyedi divat kiegészítők. Folyamatosan bővülő kínálat, akciós árak!

markasnapszemuveg.hupont.hu

65. Rémtörténetek, szellemes sztorik, ijesztő furcsaságok

► Reméljük jól szórakozol az oldalunkon! Jó olvasgatást!

remsztorik.hupont.hu

66. Futóbiciklik, futóbicikli, spartan futóbicikli, akciós futóbiciklik, fa fut

► Futóbiciklik, futóbicikli, spartan futóbicikli, akciós futóbiciklik, fa futóbiciklik, olcsó futóbicikli, osztrák futóbiciklik, német futóbicikli, felfújható futóbiciklik, pedál nélküli futóbiciklik diszkont,

futobiciklik.hupont.hu

67. Férfi fodrász olcsón 1081 Budapest Népszínház utca 16.

► Férfi fodrászat Józsefvárosban olcsó férfifodrász,Férfi fodrász VIII. ker. Olcsó gyerek hajvágás, Olcsó gyermek fodrász,Nyugdíjasoknak féláron.Akciós hajvágás,Olcsó árak, Szabó györgyi

ferfifodraszolcson.hupont.hu

68. Isten hozott az oldalamra !!!

► ''Szállj szent turul! Ó, szállj, szállj szent turul, fent a magyar égen, hozd el távoli fiaidnak a várva várt feltámadást!'' Majorváry Szabó Sándor

szekelymagyar.hupont.hu

69. Csajok Birodalma ♥

► Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hős lovag. A Lány trónol Álomország trónján, a Fiú képzel kardot és lovat.♥

giiiirls.hupont.hu

70. Demi Lovato fan oldal

► Sziasztok!Ez egy Demi Lovato fan oldal!Ha fan vagy akkor itt a helyed!Hamar ráfogsz jönni!:)

demi-lovatoforever.hupont.hu

71. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

boltives-vendeghaz.hupont.hu

72. Napköziotthonos Óvoda

► Napköziotthonos Óvoda - Bugyi

napraforgoovodatitkarsag.hupont.hu

73. Idézet és más egyéb

► Csak neked és nem csak most:D

szivszilank.hupont.hu

74. Gyertek a dalmushonlapja.hupont.hu-ra (De gyorsan)

► gyertek most:)) mindent megtaláltok:D

dalmushonlapja.hupont.hu

75. Látogatottságnövelés Ingyen és Hatékonyan! Több honlap látogató ingyen!

► Itt bevált látogatottság növelési tippeket találhatsz és feliratkozhatsz az ingyenes tanfolyamra! Tedd eredményessé a HuPont.hu weboldalad!

latogatottsagnoveles.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 42
Tegnapi: 43
Heti: 236
Havi: 866
Össz.: 91 137

Látogatottság növelés
Oldal: Kósa Kristóf: I. Ferdinánd király londoni váltója
VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei - © 2008 - 2018 - viiihenrik.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »