VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei

A honlap célja, hogy a 16. század első felének élénk angol-magyar kapcsolatát felfedje.

Baráth Dóra: Magyarország két királya és az európai hatalmak

(ELTE-BTK, kézirat, 2013 decembere)

 

A külpolitikai helyzet

Az európai politikát a 16. század elején a Habsburg-Valois ellentét, vagyis I. Ferenc francia király és V. Károly német-római császár és spanyol király vetélkedése jellemezte, amely az itáliai háborúkban bontakozott ki. A konfliktusban fordulatot hozó, 1525. február 24-én lezajlott paviai csata után I. Ferenc fogságba esett, majd egy év raboskodás után kénytelen volt megkötni a madridi békét (1526. január 4.), amely azonban nemhogy véget vetett volna az ellenségeskedésnek, de tovább mélyítette azt. Ferenc lemondott lombardiai, artois-i és flandriai igényeiről, átadta Burgundiát Károlynak, de nem nyugodott bele a vereségbe, és miután saját fiaival kiváltotta magát a fogságból, szövetségeseket keresett a visszavágáshoz. Így 1526. május 22-én létrejött a cognaci liga Franciaország, Velence, Milánó, Firenze, Anglia és a pápa részvételével.  A török birodalom ezalatt – mivel az egymással küzdő európai hatalmaktól nem kellett tartania – megerősödött, és keleten a perzsákkal harcolt, egészen I. Szulejmán szultán hatalomra kerüléséig, aki elődjeivel szemben a nyugati, európai terjeszkedést tekintette céljának.[1]

(Az európai kontinens ábrázolása a 16. századból)

 

Kettős királyválasztás

A sorsfordító mohácsi csatát követően a magyarországi rendek két királyt választottak, mindkettőjüket legitim módon. A Szapolyai Jánost 1526. november 10-én megválasztó országgyűlést ugyan nem a nádor hívta össze (ezt csak a törvényi erőre nem emelt 1486-os nádori cikkelyek írták volna elő), de ezen kívül a vajdát a magyar hagyományok szerint választották meg, még ha a mohácsi csata miatt jóval kisebb számú gyűlés keretében is.  1526. november 11-én tartott koronázása is szabályosnak tekinthető, mivel Székesfehérvárott, a Szent Koronával történt, noha nem az esztergomi érsek végezte, mivel ő mohácsnál elesett, hanem az őt helyettesítő legidősebb főpap, Podmaniczky István nyitrai püspök. Meg kell jegyezni azonban, hogy az 1505-ös rákosi végzés nem jelentett közvetlen jogalapot Szapolyai számára, inkább csak propagandaeszközként használhatta, mivel mindössze nem idegen származású király választását mondja ki, de nem köti ki a megválasztandó személy kilétét.[2]

 Habsburg Ferdinánd ausztriai főherceg 1526. október 23-ától követte II. Lajos a cseh trónon, és már mint cseh királyhoz érkeztek hozzá Szapolyai követei, akiket azonban egészen addig nem fogadott, amíg néhány hozzá hű főúr (köztük a nádor, Báthory István) jelenlétében 1526. december 16-án Pozsonyban őt is magyar királlyá nem választották.[3] A trónigényét a Habsburg örökösödési szerződésekre (1463, 1491, 1506) és a Habsburg-Jagelló kettős eljegyzésre (1515. július 22.) alapozta, melyeket azonban a magyar rendek korábban nem erősítettek meg, így ezek sem szolgáltattak valós jogalapot. A megválasztása azonban Szapolyaiéhoz hasonlóan megfelelt a régi hagyományoknak, sőt, egyes kutatások szerint az életben maradt főméltóságok közül többen vettek rajta részt, mint Szapolyaién. Ferdinánd koronázására csak 1527. november 3-án került sor (megválasztását 1527. október 6-án megismételték), ugyanolyan körülmények között, mint ahogy korábban Szapolyaival történt, és mivel az időközben megválasztott esztergomi érseket a pápa még nem ismerte el, ekkor is a nyitrai püspök koronázott.[4] 

Látható tehát, hogy mindkét megválasztott személy ugyanakkora joggal nevezhette magát magyar királynak, így a kérdés eldöntése a belső és külső támogatásokon múlott. Így nem meglepő a nagyfokú diplomáciai aktivitás Szapolyai részéről, aki azonnal követeket küldött szét az európai udvarokba. Ezzel egyszerre volt a célja a segítségkérés és a legitimáció is.[5] Ferdinánd, maga mögött tudván bátyja, V. Károly támogatását, követeivel inkább saját maga belső elismertetésén, és Szapolyai – országon belüli és kívüli – lejáratásán dolgozott.[6]

Külföldi kapcsolatok

Lengyelország

Zsigmond lengyel király 1512-ben vette feleségül Szapolyai húgát, Borbálát, így rokoni szálak fűzték Szapolyaihoz, ugyanakkor Ferdinánd feleségének, Jagelló Annának a nagybátyja is volt, így vele is rokonságban állt.[7] A lengyel uralkodó azonban, mivel magának remélte a koronát, vonakodva válaszolt Szapolyai követeinek.[8] Ferdinánd 1526 októberében megüzente Zsigmondnak, hogy igényt tart a magyar trónra, és ha kell, ennek fegyveres úton is érvényt szerez, így ez is óvatosságra intette a lengyel uralkodót.[9] Zsigmond végül a semlegesség mellett döntött.

 

A cseh király

Szapolyai Ferdinándhoz, mint osztrák főherceghez és cseh királyhoz szintén küldött követeket, akik Ferdinándtól december 17-én kaptak választ, amely nem tartalmazott konkrét állásfoglalást Szapolyaival szemben, és saját trónigényét sem (csak felesége jogát a trónra). Azért volt ilyen óvatos, mert még nem volt biztos az itáliai hadjárat kimenetele, így V. Károly azzal volt elfoglalva, nem tudott volna a testvérének segítséget nyújtani egy esetleges konfliktusban. [10] V. Károly óvatosságra intette testvérét, és 1527. március 6-án kelt levelében a kiegyezést javasolta, és bár még április 26-ai levelében is a megbékélésre kérte Ferdinándot, ő már elhatározta, hogy Magyarországra vonul, és július 8-án el is indult.[11]

Velence

1526 végén Szapolyai Jozefics Ferenc püspököt küldte Velencébe, majd onnan tovább a pápához.[12] A velencei doge ugyan örömét fejezet ki Szapolyai megválasztása fölött, melynek oka nyilván az volt, hogy így legalább a Habsburgok ellenfélre akadtak Magyarország trónjának megszerzésében, de semmi egyebet nem válaszolt, mivel – gazdasági érdekből – békében akart maradni a törökkel.[13] Július 25-én még Szapolyainak még egy követe, Gian Battista Bonzagno váradi prépost is elindult Velencébe, augusztusra odaért, de a magyarországi viszonyok váltakozásai miatt csak novemberben sikerült újrateremteni a kapcsolatot megbízójával, és tárgyalásai nyomán Velence továbbra sem nyújtott mást szép szavaknál.[14]

A pápa

Jozefics Ferenc a Sacco di Roma után, 1527. január 13-án ért oda VII. Kelemenhez.[15] A pápa a német zsoldosok dúlása után szíve szerint Szapolyait támogatta volna, de megfontoltan, jól felmérve az itáliai háborúk erőviszonyait – szinte előre látva annak kimenetelét – megüzente Szapolyainak, hogy Ferdinánd jogát erősebbnek tartja a trónra.[16] Jozefics 1527 márciusában tért vissza a két itáliai hatalom válaszával.[17]

 

Anglia

Az angol király még II. Lajosnak küldött John Wallop nevű követével 25000 arany értékű segélyt a török ellen, és a mohácsi csata híre után úgy döntött, hogy a követ Szapolyainak is átadhatja a pénzt. A követet Ferdinánd Prágában feltartóztatta, de 1526 márciusában Szapolyainak sikerült vele kapcsolatba lépnie.[18] Szapolyai is megpróbálta felvenni a kapcsolatot VIII. Henrikkel, a hozzá küldött Hieronym Łaski (aki előtte Párizsban is járt) 1527. április 15-én érkezett meg Angliába. VIII. Henrik együttérzését fejezte ki a magyarországi helyzettel kapcsolatban, ám az országok közötti távolságra és a keresztény belháborúk miatt veszélyben lévő pápának a támogatására hivatkozva azt felelte, hogy nem tud segíteni.[19]

Franciaország

Szapolyai levélben fordult I. Ferenchez, amire válaszul a francia király elküldte hozzá diplomatáját, Antonio Rincont, aki júniusban érkezett Magyarországra.[20] A király válasza konkrét megerősítést és a támogatás ígéretét tartalmazta, ennek nyilvánvaló oka az volt, hogy az V. Károly ellenfelének számító I. Ferencnek kapóra jött a Habsburgok „háta mögött” feltűnt lehetséges szövetséges. A francia uralkodó levelében azt tanácsolta Szapolyainak, hogy először a Habsburgokkal küzdjön meg, és csak utána forduljon a török felé.[21] Gyors megegyezés született, és július 2-án Szapolyai csatlakozott a cognac-i ligához.[22] Łaski a francia és az angol uralkodók válaszával csak 1527 szeptemberében ért vissza Magyarországra, és ő már korántsem hozott olyan bíztató híreket, mint Rincon. A francia király visszavonta segítő szándékát Róma eleste miatt.[23]

A bajor hercegek

1527 januárjában a Ferdinánddal szembenálló bajor hercegek Posnitzer Konrádot küldték Szapolyaihoz, hogy támogatásukról biztosítsák (E mögött Vilmos herceg kancellárja, Leonard von Eck állhatott). A magyar király a döntőbírói szerepet ajánlotta a német-római birodalom választófejedelmeinek. A bajorok húsz évre szóló szövetséget ajánlottak neki, mondván, hogy ők nem segítik a cseh királyt Szapolyai ellen, és katonákat is küldenek (Szapolyai költségén), ha cserébe az is segít nekik, ha arra lenne szükségük; továbbá arra biztatták, hogy küldjön követet Regensburgba, a birodalmi gyűlésre. A birodalmi gyűlés azonban kedvezőtlen döntést hozott, így a bajorok már csak a támogatás elmaradásáról, és Ferdinánd július elsejei támadásának tervéről értesíthették Szapolyait. Nem sokkal később Ferdinánd számon kérte a bajorokon az üzenetváltást, mire ők ezt letagadták.[24]

A Porta

A török Magyarországot a saját területének tekintette, így sértette, hogy a kikérdezése nélkül történtek a királykoronázások. Ferdinánd még 1527 elején elküldte saját megbízottját, Radosics Balázst, hogy vegye fel a kapcsolatot a végszendrői pasával, és fizesse le Szapolyai ellen. Meg akarta előzni Szapolyait a törökkel való jó kapcsolat kiépítésében, és meghiúsítani az esetleges terveit. 1527 februárjában elküldte Nicholo nevű követét a portára, ahol a megbízott 1527. április 15-én menlevelet szerzett egy követség számára. Szapolyainak, mivel sehonnan sem kapott szép szavakon kívül semmit, nem volt más választása, mint a töröktől való segítségkérés, amelyhez 1527. október 18-án indította útnak Hireronym Łaskit Isztambulba, és amelyet 1528 februárjában megkötött isztambuli szerződés pecsételt meg.[25]

(A nevezetes páviai csata, amely előhívta a Cognaci Ligát, és megpecsételte a Magyar Királyság sorsát is)

 

Konklúzió

Szapolyai 1527-ben néhány hónap alatt kilátástalan helyzetbe került, ahogy az a fentiekből látszik, nem külső kapott támogatást, és közben – mivel ő csak a külpolitikai elismertetésre koncentrált, Ferdinánd pedig az országon belül is negatív propagandát terjesztett ellene, és ígéretekkel igyekezett a nemeseket maga mellé állítani – belső hívei is egyre fogyatkoztak. Az európai helyzet is kedvezőtlenül alakult számára, V. Károly felülkerekedett az itáliai háborúban, ez pedig öccsének, Ferdinándnak kedvezett. Ferdinánd Magyarországra törő hadai sorozatosan legyőzték őt, és egyre jobban visszaszorították, míg végül Lengyelországba, Tarnówba menekült. Szapolyai utolsó esélye a török volt, és a szultán 1529. május 10-én Szapolyai megsegítésére indult Konstantinápolyból – de persze nem pusztán baráti jó szándék vezette.

 

 

Felhasznált irodalom:

Pálffy 2010.:                            Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp. 2010.

Bárdossy 1943.:                      Bárdossy László: Magyar politika a mohácsi vész után. Bp., 1992.

Barta 1983.:     Barta Gábor: A Sztambulba vezető út: 1526-1528. Bp., 1983.[1] Bárdossy 1943. 14-15.

[2] Pálffy 2010. 53-54.

[3] Bárdossy 1943. 35.

[4] Pálffy 2010. 58.

[5] Bárdossy 1943. 34.

[6] Bárdossy 1943. 47.

[7] Barta 1983. 126.

[8] Bárdossy 1943. 35.

[9] Barta 1983. 33.

[10] Bárdossy 1943. 36-37.

[11] Bárdossy 1943. 51-53.

[12] Barta 1983. 138.

[13] Bárdossy 1943. 38.

[14] Barta 1983. 151-2.

[15] Barta 1983. 139.

[16] Bárdossy 1943. 39.

[17] Barta 1983. 140.

[18] Barta 1983. 141.

[19] Bárdossy 1943. 42.

[20] Barta 1983. 145.

[21] Bárdossy 1943. 40.

[22] Barta 1983. 146.

[23] Barta 1983. 154-158.

[24] Bárdossy 1943. 43-46.

[25] Pálffy 2010. 62.Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Vezetéselmélet Mesterfokon!

► Kasza Tamás 23 éve mozog a szervezetfejlesztés területén. Segítségével több száz vállalkozó megértette a vezetéselmélet lényegét.

vezeteselmelet.hupont.hu

2. Szálláshely Siófok/Balatonszéplakon a Diószeghy-Villa apartmanházban!

► SZÁLLÁSHELY, STÚDIÓ-APARTMANOK!MEDENCE,SZAUNA,MASSZÁZS,KLIMA.WIFI.STUDIO-APARTMENTS TO LET WITH POOL, B&B, ACCOMODATION,FREE STUDIO-APARTMENTS,STUDIO-APARTEMENT FREI,UNTERKÜNFTE IM BALATONSZÉPLAK/SIÓFOK

vendeghaz-dioszeghy.hupont.hu

3. Vízmelegítő

► Vízmelegítő. Gazdaságos, energiát nem használó, vízmelegítő. Ez valóban nagyon olcsó vízmelegítő Vízmelegítő napenergiával.

vizmelegito.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

3. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

4. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

5. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

6. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

7. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

8. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

9. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

10. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

11. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

12. vagányok,tehát tinik

► minden ami minket fiatalokat érdekel.

teenager.hupont.hu

13. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

14. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

15. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

16. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

17. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

18. Ezo Hírnök

► www.ezohirnok.hupont.hu

ezohirnok.hupont.hu

19. A földrajz

► .

foldrajzkrisz.hupont.hu

20. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

21. Képek, viccek és leírások az állatokról!

► Itt megnézheted az állatokról készült képeket és rövid leírásokat, állatos vicceket!

animalfun.hupont.hu

22. Kellemes karácsonyt &Boldog új évet

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

girls-baby.hupont.hu

23. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 592-7584; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

24. Használt alkatrészek értékesítése!

► Eladó alkatrészek, Elérhetőség: 06-30/892-17-36

alkatreszbazar.hupont.hu

25. Minden dolog

► nézz meg mindent ,itt mindent megtalálsz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mindenfajtaoldal.hupont.hu

26. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz az IBUSZ-szal és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

27. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

28. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

29. Várak-Várromok-Kastélyok (Hadviselés) Lovagi Kultúrák és Kézifegyverek

► Ez a honlap Magyarország várait, várromjait és kastélyait igyekszik bemutatni, a sötét középkor hadviselésével együtt.

varak-varromok-kastelyok.hupont.hu

30. Mindig csak foci!

► Belépés csak sztárfocistáknak!!!

mindigfoci.hupont.hu

31. Varga Géza: A székely rovásírás

► Nemzeti írásunk teljesebb leírásának vázlata

szekely-rovasiras.hupont.hu

32. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

33. Kérdések minden témában!:)

► Sziasztok!Itt minden kérdésre válaszolunk Nektek!Remélem tetszeni fog az oldal!Jó nézelődést!:)

kerdesekmindentemaban.hupont.hu

34. HOKÉV horgászbotok és egyebek...

► HOKÉV horgászbotok képekkel, horgászbotok felújítása - részletes, fényképes leírással, horgászorsók a '70-es, '80-as évekből, régi horgászorsók felújítása, karbantartása

hokevhorgaszbotok.hupont.hu

35. HuPont.hu Ajánlja: Linkgyűjtemények Linktárak, Webcímtárak, Webkatalógusok

► Mely linktárak, linkgyűjtemények segíthetnek a weboldalad látogatottságának megnövelésében? Mit érdemes tudni a linktárak, linkgyűjtemények, webcímtárak, webkatalógusok működéséről?

linkgyujtemenyek-linktar.hupont.hu

36. Nagy;és kis macskafélék

► HA ÉRDEKELNEK A MACSKÁK AKKOR ITT A HELYED!!!

jankamarci.hupont.hu

37. Kunbaja ATSK Asztalitenisz szakosztály

► Beszámoló a csapat körüli eseményekről,szerepléseiről.

bacsalmasiasztalitenisz.hupont.hu

38. Üvegezés Budapest, üveg cserék, üvegezés helyszínen.

► Üveges - üvegezés Budapest - üvegezés helyszínen - Üveges gyorsszolgálat Budapesten - üveges munka - helyszíni üvegezés háznál - üvegezés biztosításra.

uvegezes-budapest.hupont.hu

39. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

40. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

41. Házikedvencek, szórakozás, és minden ami jó

► Sok szertettel köszöntök minden kedves látogatót az oldalamon!!! Remélem mindenki talál az érdeklődésének megfelelő leírást.

szandra-hannah.hupont.hu

42. OPEL alkatrészek akciós, elérhető áron a Mati-CaR KFt-nél Miskolcon...

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

43. itt mindent elvihetsz :D

► lovakról szól ez az oldal

lovakoverdose.hupont.hu

44. Szerelem diadalával foglalkozó oldal

► Szerelem Diadalával és Maitéval foglalkozó oldi

maite-perroni-szandi.hupont.hu

45. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

46. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

47. kissme

► kissme

kissme.hupont.hu

48. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

49. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

50. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

51. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

52. "Hogyan vihet sikerre egy kis- és középvállalatot a marketing?"

► Lépj be a "belső körbe", ahol a legnagyobb marketing áttörések történnek, ahol az igazán nagy bizniszek épülnek!

marketing-marketing.hupont.hu

53. Magyarország képeslapokon

► Magyarország települései képeslapokon

mokepeslapok.hupont.hu

54. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

55. FUTBALL CSAPATOK!

► A világ összes legjobb csapata!

focicsapatok.hupont.hu

56. ÓNODI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA

► ÓNODI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA 3551 Ónod, Nyéki út 4.

onodialtalanosiskola.hupont.hu

57. MALEREI

► Maler-Decorateur -Tapezierer

zimmermaler.hupont.hu

58. MaTi-CaR Alkatrészek - Új, utángyártott OLASZ autóalkatrészek elérhető áron

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

59. **** kutya palota *****

► ****Sziasztok!Ez az oldal kutyákkal foglalkozik remélem tetszeni fog!Köszi hogy benéztél!****

kutyapalota.hupont.hu

60. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unityrekft@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

61. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

62. marianna mandalai...

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

mandalak.hupont.hu

63. Balos

► Baloldali értékeket képviselö honlap

balos.hupont.hu

64. **Sziszi OldalaƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ*ami mindennel fogizik

► mindennel!AZ OLDAL MÉG SZERKESZTÉS ALATT ÁLL!!!!Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ( a másik két oldalunk:selcsi-fan.mindenkilapja.hu,ls a másik meg:classschool.qwqw.hu,és ha olyan feliratú dolgot látsz akkor ne hidd azt hogy loptam,mert én csináltam azokat is!!!

mindenfelestar.hupont.hu

65. "A Szellem Útja" Ezoterikus Közösség

► Ez a megnevezés az Atlantiszi Kabbalából ered, ami által valódi Énünkhöz közeledünk, létünk értelméhez. Itt, egy Útat mutatunk neked. Méghozzá azt, hogyan találd meg a te belső utadat, és hogyan teremts, alkoss az életedben gyümülcsöző dolgokat.

reikienergia.hupont.hu

66. "Atlantiszi gyógyítók"

► Honlapunk átköltözött: http://atlantiszigyogyitok.lapunk.hu/ Ott várunk továbbra is mindenkit szeretettel.

atlantisz-x.hupont.hu

67. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

68. MaTi-CaR Alkatrészek -> Új, utángyártott fűtőmotor-előtét ellenállás akció!

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

69. Ybl Étterem

► Menü, A'la Carte étkezés, rendezvények, esküvők lebonyolítása!

ybletterem.hupont.hu

70. Autó történet

► autós képek és autó történetek

autokepek.hupont.hu

71. Az ember a kutya legjobb barátja!;)

► itt mindent megtudhatsz a kutyákról! Megtalálható a-tól z-ig minden kutyafajta!És még mielőtt elkattintanál legalább nézz körül nem lesz tőle semmi bajod!Figyelem! Az oldal még szerkeztés alatt van!

kutyusfanclub.hupont.hu

72. ZSUZSAMAMA FŐZŐOLDALA

► SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ- ÉS BARÁTOKTÓL KAPOTT ÉTELEK KÉPPEL ÉS ÉRTHETŐ RECEPTLEÍRÁSSAL!

zsuzsannamama.hupont.hu

73. VII. Marian Cozma emléktorna

► Nem indul több torna

ppmkezikupak.hupont.hu

74. Sóder árak, sóder szállítás Budapest

► Sóder árak, sóder szállítás Budapest és környéke 06 30 90 30 300, akár 1 m3 olcsó sóder!

soderarak.hupont.hu

75. Spanyol ingatlanok A-Z-ig! SPANYOLORSZÁG-COSTA BLANCA TORREVIEJA

► Eladó Spanyol INGATLANOK ITT! Tengerparti apartmanok, sorházak, luxuslakások-villák, üzlethelyiségek nagy választékban Costa Blancán, a létező minden segítséggel magyarul, spanyolul és persze angolul.+ 34 634 096 770

spanyolingatlan.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 119
Tegnapi: 22
Heti: 434
Havi: 1 119
Össz.: 84 572

Látogatottság növelés
Oldal: Baráth Dóra: Magyarország két királya és az európai hatalmak
VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei - © 2008 - 2018 - viiihenrik.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: szongáj birodalom - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »