VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei

A honlap célja, hogy a 16. század első felének élénk angol-magyar kapcsolatát felfedje.

Baráth Dóra: Magyarország két királya és az európai hatalmak

(ELTE-BTK, kézirat, 2013 decembere)

 

A külpolitikai helyzet

Az európai politikát a 16. század elején a Habsburg-Valois ellentét, vagyis I. Ferenc francia király és V. Károly német-római császár és spanyol király vetélkedése jellemezte, amely az itáliai háborúkban bontakozott ki. A konfliktusban fordulatot hozó, 1525. február 24-én lezajlott paviai csata után I. Ferenc fogságba esett, majd egy év raboskodás után kénytelen volt megkötni a madridi békét (1526. január 4.), amely azonban nemhogy véget vetett volna az ellenségeskedésnek, de tovább mélyítette azt. Ferenc lemondott lombardiai, artois-i és flandriai igényeiről, átadta Burgundiát Károlynak, de nem nyugodott bele a vereségbe, és miután saját fiaival kiváltotta magát a fogságból, szövetségeseket keresett a visszavágáshoz. Így 1526. május 22-én létrejött a cognaci liga Franciaország, Velence, Milánó, Firenze, Anglia és a pápa részvételével.  A török birodalom ezalatt – mivel az egymással küzdő európai hatalmaktól nem kellett tartania – megerősödött, és keleten a perzsákkal harcolt, egészen I. Szulejmán szultán hatalomra kerüléséig, aki elődjeivel szemben a nyugati, európai terjeszkedést tekintette céljának.[1]

(Az európai kontinens ábrázolása a 16. századból)

 

Kettős királyválasztás

A sorsfordító mohácsi csatát követően a magyarországi rendek két királyt választottak, mindkettőjüket legitim módon. A Szapolyai Jánost 1526. november 10-én megválasztó országgyűlést ugyan nem a nádor hívta össze (ezt csak a törvényi erőre nem emelt 1486-os nádori cikkelyek írták volna elő), de ezen kívül a vajdát a magyar hagyományok szerint választották meg, még ha a mohácsi csata miatt jóval kisebb számú gyűlés keretében is.  1526. november 11-én tartott koronázása is szabályosnak tekinthető, mivel Székesfehérvárott, a Szent Koronával történt, noha nem az esztergomi érsek végezte, mivel ő mohácsnál elesett, hanem az őt helyettesítő legidősebb főpap, Podmaniczky István nyitrai püspök. Meg kell jegyezni azonban, hogy az 1505-ös rákosi végzés nem jelentett közvetlen jogalapot Szapolyai számára, inkább csak propagandaeszközként használhatta, mivel mindössze nem idegen származású király választását mondja ki, de nem köti ki a megválasztandó személy kilétét.[2]

 Habsburg Ferdinánd ausztriai főherceg 1526. október 23-ától követte II. Lajos a cseh trónon, és már mint cseh királyhoz érkeztek hozzá Szapolyai követei, akiket azonban egészen addig nem fogadott, amíg néhány hozzá hű főúr (köztük a nádor, Báthory István) jelenlétében 1526. december 16-án Pozsonyban őt is magyar királlyá nem választották.[3] A trónigényét a Habsburg örökösödési szerződésekre (1463, 1491, 1506) és a Habsburg-Jagelló kettős eljegyzésre (1515. július 22.) alapozta, melyeket azonban a magyar rendek korábban nem erősítettek meg, így ezek sem szolgáltattak valós jogalapot. A megválasztása azonban Szapolyaiéhoz hasonlóan megfelelt a régi hagyományoknak, sőt, egyes kutatások szerint az életben maradt főméltóságok közül többen vettek rajta részt, mint Szapolyaién. Ferdinánd koronázására csak 1527. november 3-án került sor (megválasztását 1527. október 6-án megismételték), ugyanolyan körülmények között, mint ahogy korábban Szapolyaival történt, és mivel az időközben megválasztott esztergomi érseket a pápa még nem ismerte el, ekkor is a nyitrai püspök koronázott.[4] 

Látható tehát, hogy mindkét megválasztott személy ugyanakkora joggal nevezhette magát magyar királynak, így a kérdés eldöntése a belső és külső támogatásokon múlott. Így nem meglepő a nagyfokú diplomáciai aktivitás Szapolyai részéről, aki azonnal követeket küldött szét az európai udvarokba. Ezzel egyszerre volt a célja a segítségkérés és a legitimáció is.[5] Ferdinánd, maga mögött tudván bátyja, V. Károly támogatását, követeivel inkább saját maga belső elismertetésén, és Szapolyai – országon belüli és kívüli – lejáratásán dolgozott.[6]

Külföldi kapcsolatok

Lengyelország

Zsigmond lengyel király 1512-ben vette feleségül Szapolyai húgát, Borbálát, így rokoni szálak fűzték Szapolyaihoz, ugyanakkor Ferdinánd feleségének, Jagelló Annának a nagybátyja is volt, így vele is rokonságban állt.[7] A lengyel uralkodó azonban, mivel magának remélte a koronát, vonakodva válaszolt Szapolyai követeinek.[8] Ferdinánd 1526 októberében megüzente Zsigmondnak, hogy igényt tart a magyar trónra, és ha kell, ennek fegyveres úton is érvényt szerez, így ez is óvatosságra intette a lengyel uralkodót.[9] Zsigmond végül a semlegesség mellett döntött.

 

A cseh király

Szapolyai Ferdinándhoz, mint osztrák főherceghez és cseh királyhoz szintén küldött követeket, akik Ferdinándtól december 17-én kaptak választ, amely nem tartalmazott konkrét állásfoglalást Szapolyaival szemben, és saját trónigényét sem (csak felesége jogát a trónra). Azért volt ilyen óvatos, mert még nem volt biztos az itáliai hadjárat kimenetele, így V. Károly azzal volt elfoglalva, nem tudott volna a testvérének segítséget nyújtani egy esetleges konfliktusban. [10] V. Károly óvatosságra intette testvérét, és 1527. március 6-án kelt levelében a kiegyezést javasolta, és bár még április 26-ai levelében is a megbékélésre kérte Ferdinándot, ő már elhatározta, hogy Magyarországra vonul, és július 8-án el is indult.[11]

Velence

1526 végén Szapolyai Jozefics Ferenc püspököt küldte Velencébe, majd onnan tovább a pápához.[12] A velencei doge ugyan örömét fejezet ki Szapolyai megválasztása fölött, melynek oka nyilván az volt, hogy így legalább a Habsburgok ellenfélre akadtak Magyarország trónjának megszerzésében, de semmi egyebet nem válaszolt, mivel – gazdasági érdekből – békében akart maradni a törökkel.[13] Július 25-én még Szapolyainak még egy követe, Gian Battista Bonzagno váradi prépost is elindult Velencébe, augusztusra odaért, de a magyarországi viszonyok váltakozásai miatt csak novemberben sikerült újrateremteni a kapcsolatot megbízójával, és tárgyalásai nyomán Velence továbbra sem nyújtott mást szép szavaknál.[14]

A pápa

Jozefics Ferenc a Sacco di Roma után, 1527. január 13-án ért oda VII. Kelemenhez.[15] A pápa a német zsoldosok dúlása után szíve szerint Szapolyait támogatta volna, de megfontoltan, jól felmérve az itáliai háborúk erőviszonyait – szinte előre látva annak kimenetelét – megüzente Szapolyainak, hogy Ferdinánd jogát erősebbnek tartja a trónra.[16] Jozefics 1527 márciusában tért vissza a két itáliai hatalom válaszával.[17]

 

Anglia

Az angol király még II. Lajosnak küldött John Wallop nevű követével 25000 arany értékű segélyt a török ellen, és a mohácsi csata híre után úgy döntött, hogy a követ Szapolyainak is átadhatja a pénzt. A követet Ferdinánd Prágában feltartóztatta, de 1526 márciusában Szapolyainak sikerült vele kapcsolatba lépnie.[18] Szapolyai is megpróbálta felvenni a kapcsolatot VIII. Henrikkel, a hozzá küldött Hieronym Łaski (aki előtte Párizsban is járt) 1527. április 15-én érkezett meg Angliába. VIII. Henrik együttérzését fejezte ki a magyarországi helyzettel kapcsolatban, ám az országok közötti távolságra és a keresztény belháborúk miatt veszélyben lévő pápának a támogatására hivatkozva azt felelte, hogy nem tud segíteni.[19]

Franciaország

Szapolyai levélben fordult I. Ferenchez, amire válaszul a francia király elküldte hozzá diplomatáját, Antonio Rincont, aki júniusban érkezett Magyarországra.[20] A király válasza konkrét megerősítést és a támogatás ígéretét tartalmazta, ennek nyilvánvaló oka az volt, hogy az V. Károly ellenfelének számító I. Ferencnek kapóra jött a Habsburgok „háta mögött” feltűnt lehetséges szövetséges. A francia uralkodó levelében azt tanácsolta Szapolyainak, hogy először a Habsburgokkal küzdjön meg, és csak utána forduljon a török felé.[21] Gyors megegyezés született, és július 2-án Szapolyai csatlakozott a cognac-i ligához.[22] Łaski a francia és az angol uralkodók válaszával csak 1527 szeptemberében ért vissza Magyarországra, és ő már korántsem hozott olyan bíztató híreket, mint Rincon. A francia király visszavonta segítő szándékát Róma eleste miatt.[23]

A bajor hercegek

1527 januárjában a Ferdinánddal szembenálló bajor hercegek Posnitzer Konrádot küldték Szapolyaihoz, hogy támogatásukról biztosítsák (E mögött Vilmos herceg kancellárja, Leonard von Eck állhatott). A magyar király a döntőbírói szerepet ajánlotta a német-római birodalom választófejedelmeinek. A bajorok húsz évre szóló szövetséget ajánlottak neki, mondván, hogy ők nem segítik a cseh királyt Szapolyai ellen, és katonákat is küldenek (Szapolyai költségén), ha cserébe az is segít nekik, ha arra lenne szükségük; továbbá arra biztatták, hogy küldjön követet Regensburgba, a birodalmi gyűlésre. A birodalmi gyűlés azonban kedvezőtlen döntést hozott, így a bajorok már csak a támogatás elmaradásáról, és Ferdinánd július elsejei támadásának tervéről értesíthették Szapolyait. Nem sokkal később Ferdinánd számon kérte a bajorokon az üzenetváltást, mire ők ezt letagadták.[24]

A Porta

A török Magyarországot a saját területének tekintette, így sértette, hogy a kikérdezése nélkül történtek a királykoronázások. Ferdinánd még 1527 elején elküldte saját megbízottját, Radosics Balázst, hogy vegye fel a kapcsolatot a végszendrői pasával, és fizesse le Szapolyai ellen. Meg akarta előzni Szapolyait a törökkel való jó kapcsolat kiépítésében, és meghiúsítani az esetleges terveit. 1527 februárjában elküldte Nicholo nevű követét a portára, ahol a megbízott 1527. április 15-én menlevelet szerzett egy követség számára. Szapolyainak, mivel sehonnan sem kapott szép szavakon kívül semmit, nem volt más választása, mint a töröktől való segítségkérés, amelyhez 1527. október 18-án indította útnak Hireronym Łaskit Isztambulba, és amelyet 1528 februárjában megkötött isztambuli szerződés pecsételt meg.[25]

(A nevezetes páviai csata, amely előhívta a Cognaci Ligát, és megpecsételte a Magyar Királyság sorsát is)

 

Konklúzió

Szapolyai 1527-ben néhány hónap alatt kilátástalan helyzetbe került, ahogy az a fentiekből látszik, nem külső kapott támogatást, és közben – mivel ő csak a külpolitikai elismertetésre koncentrált, Ferdinánd pedig az országon belül is negatív propagandát terjesztett ellene, és ígéretekkel igyekezett a nemeseket maga mellé állítani – belső hívei is egyre fogyatkoztak. Az európai helyzet is kedvezőtlenül alakult számára, V. Károly felülkerekedett az itáliai háborúban, ez pedig öccsének, Ferdinándnak kedvezett. Ferdinánd Magyarországra törő hadai sorozatosan legyőzték őt, és egyre jobban visszaszorították, míg végül Lengyelországba, Tarnówba menekült. Szapolyai utolsó esélye a török volt, és a szultán 1529. május 10-én Szapolyai megsegítésére indult Konstantinápolyból – de persze nem pusztán baráti jó szándék vezette.

 

 

Felhasznált irodalom:

Pálffy 2010.:                            Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp. 2010.

Bárdossy 1943.:                      Bárdossy László: Magyar politika a mohácsi vész után. Bp., 1992.

Barta 1983.:     Barta Gábor: A Sztambulba vezető út: 1526-1528. Bp., 1983.[1] Bárdossy 1943. 14-15.

[2] Pálffy 2010. 53-54.

[3] Bárdossy 1943. 35.

[4] Pálffy 2010. 58.

[5] Bárdossy 1943. 34.

[6] Bárdossy 1943. 47.

[7] Barta 1983. 126.

[8] Bárdossy 1943. 35.

[9] Barta 1983. 33.

[10] Bárdossy 1943. 36-37.

[11] Bárdossy 1943. 51-53.

[12] Barta 1983. 138.

[13] Bárdossy 1943. 38.

[14] Barta 1983. 151-2.

[15] Barta 1983. 139.

[16] Bárdossy 1943. 39.

[17] Barta 1983. 140.

[18] Barta 1983. 141.

[19] Bárdossy 1943. 42.

[20] Barta 1983. 145.

[21] Bárdossy 1943. 40.

[22] Barta 1983. 146.

[23] Barta 1983. 154-158.

[24] Bárdossy 1943. 43-46.

[25] Pálffy 2010. 62.Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Vezetéselmélet Mesterfokon!

► Kasza Tamás 23 éve mozog a szervezetfejlesztés területén. Segítségével több száz vállalkozó megértette a vezetéselmélet lényegét.

vezeteselmelet.hupont.hu

2. Horvátország, Dalmácia, Vir sziget és Privlaka. Apartmanok, lakókocsik.

► Ingyenes közúti hídon megközelíthető sziget déli részén ajánlunk apartmanokat, lakókocsikat és Privlakán a Dalmacija Camp-ben mobilházakat és lakókocsikat. 0036317898920(viber is) virservistravel.hr@gmail.com Magyar idegenvezetők.

virservistravel.hupont.hu

3. Szálláshely Siófok/Balatonszéplakon a Diószeghy-Villa apartmanházban!

► SZÁLLÁSHELY, STÚDIÓ-APARTMANOK!MEDENCE,SZAUNA,MASSZÁZS,KLIMA.WIFI.STUDIO-APARTMENTS TO LET WITH POOL, B&B, ACCOMODATION,FREE STUDIO-APARTMENTS,STUDIO-APARTEMENT FREI,UNTERKÜNFTE IM BALATONSZÉPLAK/SIÓFOK

vendeghaz-dioszeghy.hupont.hu

4. Vízmelegítő

► Vízmelegítő. Gazdaságos, energiát nem használó, vízmelegítő. Ez valóban nagyon olcsó vízmelegítő Vízmelegítő napenergiával.

vizmelegito.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

5. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

6. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

7. MaTi-CAR Kft. - ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Utángyártott, gyári , és bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

8. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

9. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL TRANSPORT

► MINDEN HÉTEN HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG FELÉ! MINDEN HÉTEN KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon várjuk. Kisebb kitérő nem gond

velemutazz.hupont.hu

10. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

11. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

12. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

13. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

14. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

15. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

16. Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

► Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

jellem-ismeret.hupont.hu

17. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

18. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

19. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

20. ☺Idézetek^^

► ...ahol el akarnak felejteni, ott leszel felejthetetlen :)

idezzeteek.hupont.hu

21. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

22. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz az IBUSZ-szal és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

23. tuti receptek

► Házisüteményektől a sós süteményeken, desszerteken át a fagylaltokig. A receptek feltöltés alatt

konyvesrecepteket.hupont.hu

24. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

25. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

26. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

27. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:0036/20-416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

28. KÉPESGÉP - a géphirdetések lapja - új és használt haszongépek, eszközök

► Eladó haszongépek, traktorok, talajművelők, betakarítók, építő- és földmunkagépek, daruk, emelők, targoncák, járművek, alkatrészek, tartozékok, szerviz. Hirdetései megjelenéséhez árajánlatot a kepesgep@gmail.com e-mail címen kérhet.

kepesgep.hupont.hu

29. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári alkatrészek,Utángyártott-Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Opel alkatrészek,AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW alkatrészek-szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

30. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

31. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

32. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

33. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

34. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

35. Tis-CaR-Sec Kft - KOREAI ÉS JAPÁN AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON..

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

36. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

37. BOTI műszaki Üzletház, vendégház, sátras kölcsönző, Jánkmajtis.

► Egy igazi szatócs bolt, ahol a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára egy picit várni kell. Családi vállalkozás 1996 óta.

botijank.hupont.hu

38. Pesterzsébeti Használt gyerekruha és bababizományi

► Szerettel várunk pesterzsébeti üzletünkben nagy választékban találsz baba és gyermekruhát és babakocsit, etetőszéket, járókát, kiságyat, játékokat!

bababizomanyi.hupont.hu

39. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

40. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

41. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

42. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 528-8645; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

43. Gyermeksarok

► Gyerekeknek mindenféle jó dolog!

gyermeksarok.hupont.hu

44. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

45. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

46. !!! Csak Hírességek !!!

► Ezen az oldalon csak hírességek találhatók! Jó szórakozást az oldal nézegetéséhez! :)

csakhiressegek.hupont.hu

47. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

48. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

49. Vertikális és Horizontális szélkerekek szines Katalógusa a nagyvilágból.

► Vertikális és Horizontális szélkerekek szines Katalógusa a nagyvilágból. Itt megtalálod a legérdekesebb szerkezeteket, találmányokat, újitásokat és különlegességeket. Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2017

savonius-balaton.hupont.hu

50. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

51. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

52. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

53. Burkolás-gipszkartonozás-belsőépítészet, festés

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Mega-F Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

54. Hy! Emo modellek minden mennyiségben ;D

► Hello! Üdv. Katinkaa és Cintikee oldalán :9 Reméljük tetszeni fog :9

emocsajokfiuk.hupont.hu

55. TOYOTA ALKATRÉSZ MaTi-CAR Kft. TOYOTA Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

56. Eladó tüzifa Budapesten

► Eladó tüzifa Budapesten házhozszállítással, akác, bükk, gyertyán, tölgy tüzifa méterben, hasítva, kalodázva 06 70 410 7499.

tuzifabudapesten.hupont.hu

57. Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

► Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

eremtar.hupont.hu

58. Tökmag gyerekcipő bolt, Szamos gyerekcipő

► Supinált talpú gyerekcipők,szandálok: Salus, Supi+Bokor, Szamos gyerekcipő, Maus Tanoda,Linea. Hagyományos/formatalpas gyermekcipők: Falcon , Linea , Florens , Szamos kölyök gyerekcipő, Maus Tanoda, D.d Step gyerekcipő

gyerekcipobolt-tokmag.hupont.hu

59. OVI - ISI és DRÁMA - OVI

► Készülj velem játékosan az iskolára!

ovi-isi.hupont.hu

60. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

61. Orosz Ferenc

► Magamról, hobbiról, barátaimról, nosztalgiáról, tárgyaimról...

ofk.hupont.hu

62. Ybl Étterem

► Menü, A'la Carte étkezés, rendezvények, esküvők lebonyolítása!

ybletterem.hupont.hu

63. Örömhír

► „Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.” Uram Irgalmazz, Krisztus Kegyelmezz! Szentlélek Védelmezz!

oromhir.hupont.hu

64. Sharon képtára

► Saját készításű képeim, képeslapjaim. Ingyenes képeslapküldési lehetőség.

sharon.hupont.hu

65. ZENEHÁZ - Zenefoglalkozások Szentendrén

► *****„Zene, mozgás, vers és ének, ZENEHÁZ gyermekének!”*****Komplex személyiségfejlesztő foglalkozások gyerekek és családjuk részére félévestől 7 éves korig.Zenebölcsi és zeneovi csoportok, tapasztalattal és szakértelemmel. Szeretettel várunk!

zenebolcsi.hupont.hu

66. KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

► ..........................1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7....................... Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166

kondor.hupont.hu

67. Használt bőr ülőgarnitúra,kanapé!

► Használt bőr kanapék, ülőgarnitúrák, sarok ülök, bőrgarnitúrák,franciaágyak kedvező áron! Utolsó frissítés 2017.09.22. Következő frissítés 2017.09.24-25.

hasznaltbutorok.hupont.hu

68. Kovácsoltvas kandalló kiegészítők, lakberendezés és ajándéktárgyak

► Kovácsoltvas szellőzőrácsok, kandalló kiegészítők kül és beltéri díszítőelemek, kovácsoltvas ajándéktárgyak gyártása. Írd meg nekünk elképzelésed és megvalósítjuk!

vascsodak.hupont.hu

69. Varázslatos gyerekágy, fantasztikus díszítéssel! Rengeteg kiegészítővel!

► Gyerekágy fantasztikusan vidám mintázatokkal kisfiús vagy kislányos kivitelben !! Bő méret és színválaszték!

noby-bababolt-kisagy.hupont.hu

70. KREATÍV APRÓSÁGOK

► Saját készítésű kreatív apróságaim karácsonyra, születésnapra, esküvőre, leány- és legénybúcsúra, illetve csak úgy, a lakásunk díszítésére

kreativaprosagok.hupont.hu

71. Körömfutár, Körömnyomda, Proxxon, Gyakorló kéz, Körmöslámpa, ajándék ötlet.

► Proxxon körömcsiszoló, körmöslámpa, gyakorlókéz, 2MBeauty, Pearl, Moyra, Mystic Nails műköröm Budapest, műköröm tanfolyam, airbrush sablon, Gel lakk, akril matrica, porelszívó, paraffingép, ajándék ötletek

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

72. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

73. Kormánybőrözés 2 óra alatt Budapesten! Bőr váltószoknya.

► Profi munka, gyári anyagok!

autokarpit.hupont.hu

74. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unityrekft@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

75. JUHKAPU

► Ján 14:6 Monda neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

juhkapu.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 81
Tegnapi: 14
Heti: 272
Havi: 1 080
Össz.: 74 924

Látogatottság növelés
Oldal: Baráth Dóra: Magyarország két királya és az európai hatalmak
VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei - © 2008 - 2017 - viiihenrik.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: nyolcadik henrik angol király - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »