VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei

A honlap célja, hogy a 16. század első felének élénk angol-magyar kapcsolatát felfedje.

Baráth Dóra: Magyarország két királya és az európai hatalmak

(ELTE-BTK, kézirat, 2013 decembere)

 

A külpolitikai helyzet

Az európai politikát a 16. század elején a Habsburg-Valois ellentét, vagyis I. Ferenc francia király és V. Károly német-római császár és spanyol király vetélkedése jellemezte, amely az itáliai háborúkban bontakozott ki. A konfliktusban fordulatot hozó, 1525. február 24-én lezajlott paviai csata után I. Ferenc fogságba esett, majd egy év raboskodás után kénytelen volt megkötni a madridi békét (1526. január 4.), amely azonban nemhogy véget vetett volna az ellenségeskedésnek, de tovább mélyítette azt. Ferenc lemondott lombardiai, artois-i és flandriai igényeiről, átadta Burgundiát Károlynak, de nem nyugodott bele a vereségbe, és miután saját fiaival kiváltotta magát a fogságból, szövetségeseket keresett a visszavágáshoz. Így 1526. május 22-én létrejött a cognaci liga Franciaország, Velence, Milánó, Firenze, Anglia és a pápa részvételével.  A török birodalom ezalatt – mivel az egymással küzdő európai hatalmaktól nem kellett tartania – megerősödött, és keleten a perzsákkal harcolt, egészen I. Szulejmán szultán hatalomra kerüléséig, aki elődjeivel szemben a nyugati, európai terjeszkedést tekintette céljának.[1]

(Az európai kontinens ábrázolása a 16. századból)

 

Kettős királyválasztás

A sorsfordító mohácsi csatát követően a magyarországi rendek két királyt választottak, mindkettőjüket legitim módon. A Szapolyai Jánost 1526. november 10-én megválasztó országgyűlést ugyan nem a nádor hívta össze (ezt csak a törvényi erőre nem emelt 1486-os nádori cikkelyek írták volna elő), de ezen kívül a vajdát a magyar hagyományok szerint választották meg, még ha a mohácsi csata miatt jóval kisebb számú gyűlés keretében is.  1526. november 11-én tartott koronázása is szabályosnak tekinthető, mivel Székesfehérvárott, a Szent Koronával történt, noha nem az esztergomi érsek végezte, mivel ő mohácsnál elesett, hanem az őt helyettesítő legidősebb főpap, Podmaniczky István nyitrai püspök. Meg kell jegyezni azonban, hogy az 1505-ös rákosi végzés nem jelentett közvetlen jogalapot Szapolyai számára, inkább csak propagandaeszközként használhatta, mivel mindössze nem idegen származású király választását mondja ki, de nem köti ki a megválasztandó személy kilétét.[2]

 Habsburg Ferdinánd ausztriai főherceg 1526. október 23-ától követte II. Lajos a cseh trónon, és már mint cseh királyhoz érkeztek hozzá Szapolyai követei, akiket azonban egészen addig nem fogadott, amíg néhány hozzá hű főúr (köztük a nádor, Báthory István) jelenlétében 1526. december 16-án Pozsonyban őt is magyar királlyá nem választották.[3] A trónigényét a Habsburg örökösödési szerződésekre (1463, 1491, 1506) és a Habsburg-Jagelló kettős eljegyzésre (1515. július 22.) alapozta, melyeket azonban a magyar rendek korábban nem erősítettek meg, így ezek sem szolgáltattak valós jogalapot. A megválasztása azonban Szapolyaiéhoz hasonlóan megfelelt a régi hagyományoknak, sőt, egyes kutatások szerint az életben maradt főméltóságok közül többen vettek rajta részt, mint Szapolyaién. Ferdinánd koronázására csak 1527. november 3-án került sor (megválasztását 1527. október 6-án megismételték), ugyanolyan körülmények között, mint ahogy korábban Szapolyaival történt, és mivel az időközben megválasztott esztergomi érseket a pápa még nem ismerte el, ekkor is a nyitrai püspök koronázott.[4] 

Látható tehát, hogy mindkét megválasztott személy ugyanakkora joggal nevezhette magát magyar királynak, így a kérdés eldöntése a belső és külső támogatásokon múlott. Így nem meglepő a nagyfokú diplomáciai aktivitás Szapolyai részéről, aki azonnal követeket küldött szét az európai udvarokba. Ezzel egyszerre volt a célja a segítségkérés és a legitimáció is.[5] Ferdinánd, maga mögött tudván bátyja, V. Károly támogatását, követeivel inkább saját maga belső elismertetésén, és Szapolyai – országon belüli és kívüli – lejáratásán dolgozott.[6]

Külföldi kapcsolatok

Lengyelország

Zsigmond lengyel király 1512-ben vette feleségül Szapolyai húgát, Borbálát, így rokoni szálak fűzték Szapolyaihoz, ugyanakkor Ferdinánd feleségének, Jagelló Annának a nagybátyja is volt, így vele is rokonságban állt.[7] A lengyel uralkodó azonban, mivel magának remélte a koronát, vonakodva válaszolt Szapolyai követeinek.[8] Ferdinánd 1526 októberében megüzente Zsigmondnak, hogy igényt tart a magyar trónra, és ha kell, ennek fegyveres úton is érvényt szerez, így ez is óvatosságra intette a lengyel uralkodót.[9] Zsigmond végül a semlegesség mellett döntött.

 

A cseh király

Szapolyai Ferdinándhoz, mint osztrák főherceghez és cseh királyhoz szintén küldött követeket, akik Ferdinándtól december 17-én kaptak választ, amely nem tartalmazott konkrét állásfoglalást Szapolyaival szemben, és saját trónigényét sem (csak felesége jogát a trónra). Azért volt ilyen óvatos, mert még nem volt biztos az itáliai hadjárat kimenetele, így V. Károly azzal volt elfoglalva, nem tudott volna a testvérének segítséget nyújtani egy esetleges konfliktusban. [10] V. Károly óvatosságra intette testvérét, és 1527. március 6-án kelt levelében a kiegyezést javasolta, és bár még április 26-ai levelében is a megbékélésre kérte Ferdinándot, ő már elhatározta, hogy Magyarországra vonul, és július 8-án el is indult.[11]

Velence

1526 végén Szapolyai Jozefics Ferenc püspököt küldte Velencébe, majd onnan tovább a pápához.[12] A velencei doge ugyan örömét fejezet ki Szapolyai megválasztása fölött, melynek oka nyilván az volt, hogy így legalább a Habsburgok ellenfélre akadtak Magyarország trónjának megszerzésében, de semmi egyebet nem válaszolt, mivel – gazdasági érdekből – békében akart maradni a törökkel.[13] Július 25-én még Szapolyainak még egy követe, Gian Battista Bonzagno váradi prépost is elindult Velencébe, augusztusra odaért, de a magyarországi viszonyok váltakozásai miatt csak novemberben sikerült újrateremteni a kapcsolatot megbízójával, és tárgyalásai nyomán Velence továbbra sem nyújtott mást szép szavaknál.[14]

A pápa

Jozefics Ferenc a Sacco di Roma után, 1527. január 13-án ért oda VII. Kelemenhez.[15] A pápa a német zsoldosok dúlása után szíve szerint Szapolyait támogatta volna, de megfontoltan, jól felmérve az itáliai háborúk erőviszonyait – szinte előre látva annak kimenetelét – megüzente Szapolyainak, hogy Ferdinánd jogát erősebbnek tartja a trónra.[16] Jozefics 1527 márciusában tért vissza a két itáliai hatalom válaszával.[17]

 

Anglia

Az angol király még II. Lajosnak küldött John Wallop nevű követével 25000 arany értékű segélyt a török ellen, és a mohácsi csata híre után úgy döntött, hogy a követ Szapolyainak is átadhatja a pénzt. A követet Ferdinánd Prágában feltartóztatta, de 1526 márciusában Szapolyainak sikerült vele kapcsolatba lépnie.[18] Szapolyai is megpróbálta felvenni a kapcsolatot VIII. Henrikkel, a hozzá küldött Hieronym Łaski (aki előtte Párizsban is járt) 1527. április 15-én érkezett meg Angliába. VIII. Henrik együttérzését fejezte ki a magyarországi helyzettel kapcsolatban, ám az országok közötti távolságra és a keresztény belháborúk miatt veszélyben lévő pápának a támogatására hivatkozva azt felelte, hogy nem tud segíteni.[19]

Franciaország

Szapolyai levélben fordult I. Ferenchez, amire válaszul a francia király elküldte hozzá diplomatáját, Antonio Rincont, aki júniusban érkezett Magyarországra.[20] A király válasza konkrét megerősítést és a támogatás ígéretét tartalmazta, ennek nyilvánvaló oka az volt, hogy az V. Károly ellenfelének számító I. Ferencnek kapóra jött a Habsburgok „háta mögött” feltűnt lehetséges szövetséges. A francia uralkodó levelében azt tanácsolta Szapolyainak, hogy először a Habsburgokkal küzdjön meg, és csak utána forduljon a török felé.[21] Gyors megegyezés született, és július 2-án Szapolyai csatlakozott a cognac-i ligához.[22] Łaski a francia és az angol uralkodók válaszával csak 1527 szeptemberében ért vissza Magyarországra, és ő már korántsem hozott olyan bíztató híreket, mint Rincon. A francia király visszavonta segítő szándékát Róma eleste miatt.[23]

A bajor hercegek

1527 januárjában a Ferdinánddal szembenálló bajor hercegek Posnitzer Konrádot küldték Szapolyaihoz, hogy támogatásukról biztosítsák (E mögött Vilmos herceg kancellárja, Leonard von Eck állhatott). A magyar király a döntőbírói szerepet ajánlotta a német-római birodalom választófejedelmeinek. A bajorok húsz évre szóló szövetséget ajánlottak neki, mondván, hogy ők nem segítik a cseh királyt Szapolyai ellen, és katonákat is küldenek (Szapolyai költségén), ha cserébe az is segít nekik, ha arra lenne szükségük; továbbá arra biztatták, hogy küldjön követet Regensburgba, a birodalmi gyűlésre. A birodalmi gyűlés azonban kedvezőtlen döntést hozott, így a bajorok már csak a támogatás elmaradásáról, és Ferdinánd július elsejei támadásának tervéről értesíthették Szapolyait. Nem sokkal később Ferdinánd számon kérte a bajorokon az üzenetváltást, mire ők ezt letagadták.[24]

A Porta

A török Magyarországot a saját területének tekintette, így sértette, hogy a kikérdezése nélkül történtek a királykoronázások. Ferdinánd még 1527 elején elküldte saját megbízottját, Radosics Balázst, hogy vegye fel a kapcsolatot a végszendrői pasával, és fizesse le Szapolyai ellen. Meg akarta előzni Szapolyait a törökkel való jó kapcsolat kiépítésében, és meghiúsítani az esetleges terveit. 1527 februárjában elküldte Nicholo nevű követét a portára, ahol a megbízott 1527. április 15-én menlevelet szerzett egy követség számára. Szapolyainak, mivel sehonnan sem kapott szép szavakon kívül semmit, nem volt más választása, mint a töröktől való segítségkérés, amelyhez 1527. október 18-án indította útnak Hireronym Łaskit Isztambulba, és amelyet 1528 februárjában megkötött isztambuli szerződés pecsételt meg.[25]

(A nevezetes páviai csata, amely előhívta a Cognaci Ligát, és megpecsételte a Magyar Királyság sorsát is)

 

Konklúzió

Szapolyai 1527-ben néhány hónap alatt kilátástalan helyzetbe került, ahogy az a fentiekből látszik, nem külső kapott támogatást, és közben – mivel ő csak a külpolitikai elismertetésre koncentrált, Ferdinánd pedig az országon belül is negatív propagandát terjesztett ellene, és ígéretekkel igyekezett a nemeseket maga mellé állítani – belső hívei is egyre fogyatkoztak. Az európai helyzet is kedvezőtlenül alakult számára, V. Károly felülkerekedett az itáliai háborúban, ez pedig öccsének, Ferdinándnak kedvezett. Ferdinánd Magyarországra törő hadai sorozatosan legyőzték őt, és egyre jobban visszaszorították, míg végül Lengyelországba, Tarnówba menekült. Szapolyai utolsó esélye a török volt, és a szultán 1529. május 10-én Szapolyai megsegítésére indult Konstantinápolyból – de persze nem pusztán baráti jó szándék vezette.

 

 

Felhasznált irodalom:

Pálffy 2010.:                            Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp. 2010.

Bárdossy 1943.:                      Bárdossy László: Magyar politika a mohácsi vész után. Bp., 1992.

Barta 1983.:     Barta Gábor: A Sztambulba vezető út: 1526-1528. Bp., 1983.[1] Bárdossy 1943. 14-15.

[2] Pálffy 2010. 53-54.

[3] Bárdossy 1943. 35.

[4] Pálffy 2010. 58.

[5] Bárdossy 1943. 34.

[6] Bárdossy 1943. 47.

[7] Barta 1983. 126.

[8] Bárdossy 1943. 35.

[9] Barta 1983. 33.

[10] Bárdossy 1943. 36-37.

[11] Bárdossy 1943. 51-53.

[12] Barta 1983. 138.

[13] Bárdossy 1943. 38.

[14] Barta 1983. 151-2.

[15] Barta 1983. 139.

[16] Bárdossy 1943. 39.

[17] Barta 1983. 140.

[18] Barta 1983. 141.

[19] Bárdossy 1943. 42.

[20] Barta 1983. 145.

[21] Bárdossy 1943. 40.

[22] Barta 1983. 146.

[23] Barta 1983. 154-158.

[24] Bárdossy 1943. 43-46.

[25] Pálffy 2010. 62.Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, ZADARI RIVIÉRA. MOBIL HOME PARK TURANJ.

► Zadartól 23 km-re délre, Budapesttől 632 km lévő Turanjban ajánlunk összközműves, klímás, wifis, tv-s mobil házakat. virservistravel.hr@gmail.com Tel: 06317898920(Viber, WhatsApp) www.horvatorszag-turanj.hu skype:ser-vir

virservistravel.hupont.hu

2. Szálláshely Siófok/Széplakon a Diószeghy-Villában.Szobák+4 szem.apartmanház

► iGÉNYES SZOBÁK TEAKONYHÁVAL + EGY 4 SZEMÉLYES APARTMANHÁZ KIADÓ!WIFI,KLÍMA,TV130ADÓVAL,MEDENCE,NAPOZÓÁGYAK,SZÚNYOGHÁLÓ,

vendeghaz-dioszeghy.hupont.hu

3. Vezetéselmélet Mesterfokon!

► Kasza Tamás 23 éve mozog a szervezetfejlesztés területén. Segítségével több száz vállalkozó megértette a vezetéselmélet lényegét.

vezeteselmelet.hupont.hu

4. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-SVÁJC-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

5. Vízmelegítő

► Vízmelegítő. Gazdaságos, energiát nem használó, vízmelegítő. Ez valóban nagyon olcsó vízmelegítő Vízmelegítő napenergiával.

vizmelegito.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

2. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

3. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

4. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

5. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

6. Kangoo Jumps Dórival - Edzések Lepsényben, Enyingen, Mezőszilason!

► Edzések Lepsényben, Mezőszilason,Enyingen és Répcelakon heti 12 alkalommal. Bejelentkezés: 06209510085

fittprofi.hupont.hu

7. Fanny Pizzéria

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

fannypizza.hupont.hu

8. AGYGENERAL.HUPONT.HU

► KEVEVÁRI-FÉLE HUMÁN KÍSÉRET. TRMT-zés: a Tudományos Relaxációs-Meditációs Technológia rendszerével végzett AGYPIHENÉS, -TRÉNING és -KIKAPCSOLÁS. Ez a professzionális testi-lelki-szellemi-érzelmi összhangteremtés fejlesztéshez szükséges AGYGENERÁL.

agygeneral.hupont.hu

9. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

10. Villanyszerelő Kecskemét

► Villanyszerelés Javítás 06 30 9388145

villanyszakik.hupont.hu

11. Jimmy's Pizzéria Étterem Panzió

► PIZZÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN * FRISSENSÜLTEK * SALÁTÁK * HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS * ELŐFIZETÉSES MENÜ * CSALÁDI ÉS CÉGES RENDEZVÉNYEK * LAKODALMAK * SZÁLLÁS * LEGYEN A VENDÉGÜNK!

jimmyspizzeria.hupont.hu

12. Tammyschka™ Massage - Tantra/Shiatsu/Thai*Chinese Technik

► Im using diverse Technik. I do a mischung/mixture of those Massage Technics...

tantra-shiacu.hupont.hu

13. Szerelmes idézetek*-*

► Szia.Ezen a honlapon idézeteket és verseket találsz.Jó szórakozást az olvasáshoz :) www.facebook.com/pages/Idéézetek-/167780439992981

szerelmes-id-ezetek.hupont.hu

14. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

ivettkepei.hupont.hu

15. MINDEN AMI FINOM:)))

► Ételek, édes sütemények, sós sütik.

mindmegeszem.hupont.hu

16. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-SVÁJC-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

17. Bébikomp, baba bébikomp, gyerek bébikomp, hintás bébikomp, zenélő bébikomp

► Bébikomp,Hintás bébikomp.Segítség a babáknak az első lépések megtételéhez,erősíti a lábakat járást előtt.

bebikomp.hupont.hu

18. EREDETI PARFÜMÖK!

► Ne rohanj, és ne emészd magad, csak látogatóba jöttél ide, ezért állj meg, és érezd a parfümök illatát!

eredetiparfume.hupont.hu

19. Autóbérlés Győr

► Autóbérlés Győr 4200,-Ft ártól, Kisteherautó bérlés Győr 9000Ft napi díjtól. Kisbusz bérlés Győr. Autóbérlés Győrben, autókölcsönző.

autoberlesgyor.hupont.hu

20. Éder-Ház Kft

► Új építésű,tehermentes,családi házak,fizetés könnyítéssel, magas műszaki tartalommal eladók.Az összes mindenkori kedvezmény igénybe vehető a Kft tulajdonában lévő házakra.

ederhazkft.hupont.hu

21. BoTi Műszaki Üzletház Jánkmajtis // Vendégház // Sátras kölcsönző

► Egy igazi szatócs bolt, ahol a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára egy picit várni kell. Családi vállalkozás 1996 óta.

botijank.hupont.hu

22. Demeter_Apartmann

► Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket Hajdúszoboszlón, a Damjanich u. 30. sz. alatti családias apartmanban, a városi gyógyfürdőtől 150m-re, csendes üdülő övezetben.

demeter-apartman.hupont.hu

23. Erika-bútor Szalkszentmárton Lakberendezés-Lakástextil kiskereskedelem

► Teljes Lakberendezés,Román Bútorok ,étkezők,tálalók,konyha bútorok, ,Ágyneműk ,Paplanok,Párnák

erika-butor.hupont.hu

24. Páraelszívó szerelő Önnek, most . Bp., Pest-megye 06209884170

► Konyhai párelszívó híján a főzés illata az egész lakásban és utcai ruháján is érződik.. ventilátort szereltetne fel a fürdőszoba állandó penészesedésének megszüntetésére.. szagelszívó kellene a WC használatának szerteáramló, kellemetlen szaga miatt ?

elszivo.hupont.hu

25. Kellemes karácsonyt &Boldog új évet

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

girls-baby.hupont.hu

26. Varrógép javítás háznál, Budapest területén.

► Varrógép javitás, Budapest területén. Varrógépek elhasználódott alkatrészeinek pótlását, szakszerű beszerelését otthonában is elvégzem.

varrogep-javitas.hupont.hu

27. Kéménybélelés, Kémény bélelés, Kémények bélelése saválló csővel, árak

► Kémények bélelése saválló csővel, Ipari kémények bélelése, saválló kéménybélelés, kéménybélelés árak, turbós kémény építés, szerelés. Minőségi munka, gyors kivitelezés, kedvező árakkal!! Kéménybélelés korom ellen , kéménybélelés kátrány ellen.

kemenybeleles.hupont.hu

28. vagányok,tehát tinik

► minden ami minket fiatalokat érdekel.

teenager.hupont.hu

29. Komoly és Komolytalan

► Ahogy a teremtés vagy a rendrakók szerkesztik

latomszol.hupont.hu

30. GÉL-LAKKOZÁS

► Nagy Gabriella vagyok, kéz -és lábápoló. Munkahelyem: a Rouge Szépségszalonban dolgozom, a most divatos gél-lakkozás a fő profilom. Foglalkozom manikűrrel, pedikűrrel is.

gel-lakk.hupont.hu

31. Terepjárók-4x4-Off-road cars- Geländewagen-Véhicules tout-terrain

► Típusismertető a világ leghíresebb, sorozatban gyártott terepjáró legendáiról. Hiteles, nem részrehajló, a terepezők szempontjából lényeges adatokkal.

off-road-cars.hupont.hu

32. Légzésfigyelő,légzésfigyelők,Angelcare légzésfigyelő,Angelcare AC 300

► ,légzésfigyelők,légzésfigyelő Angelcare,Angelcare AC300,Angelcare légzésfigyelő,baba légzésfigyelő,bébiőr légzésfigyelő,Álomvirág légzésfigyelő,légzésfigyelő kölcsönzés,légzésfigyelő bérlés,bébi légzésfigyelő,Baby Control,álom virág.snuza go,ac401

legzesfigyelo.hupont.hu

33. Joseph Herdsman - BŐRMŰVES ÉS ÁLLATFELSZERELÉS

► NYAKÖRVEK - PÓRÁZOK - KANTÁRAK - LÓSZERSZÁMOK - SZÁRAK - MARTINGÁLOK - SZÜGYELŐK - HEVEDEREK stb...

josephherdsman.hupont.hu

34. CUKORBETEGEK ÉTRENDJE

► Ez a honlap a cukorbetegségben szenvedőknek készült. Leginkább a diabetikusok központi problémáján, vagyis a megfelelő étrend megválasztásában nyujt segítséget.

cukorbetegek.hupont.hu

35. Giraffe Club autósülés,Giraffe Club babakocsi, Giraffe babakocsi

► Giraffe Club autósülés,Giraffe Club babakocsi,Giraffe Club babakocsi,Giraffe Club etetőszék,Giraffe Club babakocsi,Minden ami Giraffe Club!

giraffeclub.hupont.hu

36. Horvátországban OLCSÓ lakókocsis nyaralás

► Nyaraljon Horvátországban-SIBINJ-ben teljesen felszerelt lakókocsiban.

horvatorszagban-lakokocsi.hupont.hu

37. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

38. Ez Csak CSAJ ZONA !!!!!!!! FIÚKNAK belépni TILOS!!! :)

► CSak csaj

csajzona.hupont.hu

39. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

40. Fűkaszálás, fűnyírás Budapest, Pest megye

► Fűkaszálás, fűnyírás Budapesten és Pest megyében 06 70 410-7499

funyiras-fukaszalas.hupont.hu

41. Falfúró gyors szolgálat Bp., Pest megye 06209884170

► Rögzítés fúrással betonpanel födémbe,téglafalra,csempére,gipszkartonra pénz visszafizetési garanciával. Dísztárgyak, dekorációk, lámpák, pipere tárgyak,bútorok,sportszerek,kiegészítők felszerelése oldalfalra, plafonra. PROFI FALFÚRÁS 0-24

falfuro.hupont.hu

42. ♫ ♥♥♥ Képek Filmek Zenék Smileyk ♥♥♥ ♫

► ★★★ Te tudod mi a szép? Olvasd újra az első szót.. :)) ★★★

cicuska-marcika.hupont.hu

43. Szinte minden, ami a bútorkészítéshez kell. Nagy választék kis helyen.

► Bútorajtó, fóliás bútorajtó, bútoralkatrész, bútorszerelvény, tolóajtó, tolóajtóalkatrész, bútorvilágítás, fogantyú, króm kosarak, bútorláb, asztalláb, zsanér, élfólia, fióksín, üvegrögzítő, munkalap, kivetőpánt, polctartó, üvegajtópánt, bútorzár..

butoralkatresz.hupont.hu

44. Gyűrűk Ura és más Tolkien könyvek oldala

► Egy Gyűrű mindfölött, Egy Gyűrű kegyetlen Egy a sötétbe zár, bilincs az egyetlen

tolkienweb.hupont.hu

45. ►Futóbicikli fantasztikus színekben◄, akár ingyenes kiszállítással

► A futóbicikli segítségével olyan gyorsan tanul meg gyermekük egyensúlyozni, ahogy fel tud rá ülni. Egyensúlyérzék fejlesztés játékosan! fa futóbicikli, futóbicikli bolt, futóbicikli akció, futóbicikli eladó, futóbicikli olcsón

futobicikli.hupont.hu

46. Pihenőszék,baba pihenőszék,hintás pihenőszék,pihenőszék játék,hordozható,

► Pihenőszék,Hintaszék.Újszülött kortól használható.www.bababoltolcso.hu

pihenoszek.hupont.hu

47. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

dallam.hupont.hu

48. TESZTBAZÁR

► www.tesztbazar.hupont.hu

tesztbazar.hupont.hu

49. BIZTONSÁG,ENERGIA MEGTAKARÍTÁS!KÉMÉNY HUZATSZABÁLYZÓ-SZELLÖZŐ HUZATFOKOZÓ

► Egyszerű,praktikus megoldás a szellőzési problémák megszüntetésére,biztonságos és gazdaságosabb fűtés!Tökéletesítse fűtését!Ne engedje be kéményébe a csapadékot!Szigetelt kémények,kémény bélelés,szigetelt magasítás

kemenyhuzatszabalyzo.hupont.hu

50. Totál Dráma sorozatok, és minden, ami drámai

► Sziasztok! Remélem tetszeni fognak a sorozataim, és a többi! Drámát a népnek! A legújabb elkészült rész: TDA2 1.rész Fejléckép: TDSzF2: Kyle

totaldramasorozatok.hupont.hu

51. Horvátországban, SENJ-ben KLÍMÁS lakókocsik kiadók.

► Horvátországban, SENJ város melletti UJCA- kempingben teljesen felszerelt KLÍMÁS lakókocsik kiadók.

horvatorszagi-nyaralas.hupont.hu

52. Wernig elszívó ventilátor javítás - szerelés 06209884170

► Wernig WC-szagelszívó és fürdőszoba-párátlanító ventilátorok javítása 0-24. Időszakos karbantartás,készülék szerelés,időrelé csere,kondenzátor pótlás. Egycsöves központi rendszerhez kifejlesztett Wernig ventilátorok szervize.

wernig.hupont.hu

53. HITEL AKTÍV ÉS PASSZÍV BARLISTÁSOKNAK IS!! GYORS KÖLCSÖN!!

► NÉMET HITELKÁRTYA GYORS IGÉNYLÉS. 1000-3500 €URO HITELKERETTEL, BARLISTASOKNAK IS!! LAKÁS ÉS AUTÓHITEL KIFIZETÉS ÍGY NEM A BANK VISZI EL!! ÚJDONSÁG! SZEMÉLYI HITEL BARLISTÁSOKNAK IS!! HIVJON MINKET SEGÍTÜNK!!

barhitel.hupont.hu

54. Kiságy,kiságyak,babaágy,babaágyak,baba kiságy,kiságy eladó,bababútor.

► Kiságy,kiságyak,babaágy,babaágyak,baba kiságy,kiságy olcsón eladó,Óriás választék!

kisagy.hupont.hu

55. Sziasztok.Ez egy saját kezűleg írt verseket tartalmazó oldal!

► A versek több témában íródtak,választjatok kedvetekre valót.Természetesen megrendelésre is írok(hencsiversei@freemail.hu).Várom véleményeteket is.(Kiadót keresek)

hencsiversei.hupont.hu

56. Kubicsek Sándor

► Jó régen születtem, a 60'-as évekből Pemete-ként ismernek. Teenager koromban a Nevada együttes alapító tagjaként zenéltem, majd hosszú kihagyás után ismét zenélek, mivel a zene iránti szeretetem soha nem múlt el.

kubicseksandor.hupont.hu

57. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

58. Szállás a Mátrában : Panoráma apartman - hegyvidéki wellness - Parádsasvár

► Apartman saját wellnessel! Legyen a vendégünk a Mátra szívében! Ismerje meg ezt a csodás környéket családjával, ehhez kínálunk kényelmes, otthonos apartmant Parádsasvár falu szívében, csodás panorámával a Mátra gerincére, a Kékestetőre. 06-20-9179246

panoramaapartman.hupont.hu

59. Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,Pierre Cardin etetőszék

► Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,etetőszék fa,etetőszék eladó,baba etetőszék,akciós etetőszék,etetőszék akció,Giraffe Club etetőszék,Baby Design etetőszék,Top Rider etetőszék,Pierre Cardin etetőszék,hordozható etetőszék

etetoszek.hupont.hu

60. Riviéra Apartman Agárd

► Olcsó szálláslehetőség egy újépítésű apartmanban Agárdon!

rivieraapartman.hupont.hu

61. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

62. Utazóágy,utazóágyak,utazóágy akció,baba utazóágy,baba utazóágyak,olcsón!

► Utazóágy,utazóágyak,utazóágy akció,baba utazóágy,baba utazóágyak,Coneco utazóágy,Titi utazóágy,Bertoni utazóágy,Extra utazóágy,Pierre Cardin utazóágy,Giraffe Club utazóágy,utazóágy eladó,eladó utazóágy,Bertoni utazóágy,utazóágy olcsón,

utazoagy.hupont.hu

63. Pécsi Targoker Bt. honlapja

► Bolgár targoncák és alkatrészeinek kereskedelme

pecsitargokerbt.hupont.hu

64. Ray Ban napszemüvegek, Oakley napszemüvegek! Folyamatos OUTLET árak!

► Márkás napszemüvegek,sport napszemüvegek, kiegészítők! Ray Ban, Oakley ... - Eladó olcsó Ray Ban, Oakley eredeti és replika/másolat napszemüvegek! Egyedi divat kiegészítők. Folyamatosan bővülő kínálat, akciós árak!

markasnapszemuveg.hupont.hu

65. Rémtörténetek, szellemes sztorik, ijesztő furcsaságok

► Reméljük jól szórakozol az oldalunkon! Jó olvasgatást!

remsztorik.hupont.hu

66. Futóbiciklik, futóbicikli, spartan futóbicikli, akciós futóbiciklik, fa fut

► Futóbiciklik, futóbicikli, spartan futóbicikli, akciós futóbiciklik, fa futóbiciklik, olcsó futóbicikli, osztrák futóbiciklik, német futóbicikli, felfújható futóbiciklik, pedál nélküli futóbiciklik diszkont,

futobiciklik.hupont.hu

67. Férfi fodrász olcsón 1081 Budapest Népszínház utca 16.

► Férfi fodrászat Józsefvárosban olcsó férfifodrász,Férfi fodrász VIII. ker. Olcsó gyerek hajvágás, Olcsó gyermek fodrász,Nyugdíjasoknak féláron.Akciós hajvágás,Olcsó árak, Szabó györgyi

ferfifodraszolcson.hupont.hu

68. Isten hozott az oldalamra !!!

► ''Szállj szent turul! Ó, szállj, szállj szent turul, fent a magyar égen, hozd el távoli fiaidnak a várva várt feltámadást!'' Majorváry Szabó Sándor

szekelymagyar.hupont.hu

69. Csajok Birodalma ♥

► Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hős lovag. A Lány trónol Álomország trónján, a Fiú képzel kardot és lovat.♥

giiiirls.hupont.hu

70. Demi Lovato fan oldal

► Sziasztok!Ez egy Demi Lovato fan oldal!Ha fan vagy akkor itt a helyed!Hamar ráfogsz jönni!:)

demi-lovatoforever.hupont.hu

71. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

boltives-vendeghaz.hupont.hu

72. Napköziotthonos Óvoda

► Napköziotthonos Óvoda - Bugyi

napraforgoovodatitkarsag.hupont.hu

73. Idézet és más egyéb

► Csak neked és nem csak most:D

szivszilank.hupont.hu

74. Gyertek a dalmushonlapja.hupont.hu-ra (De gyorsan)

► gyertek most:)) mindent megtaláltok:D

dalmushonlapja.hupont.hu

75. Látogatottságnövelés Ingyen és Hatékonyan! Több honlap látogató ingyen!

► Itt bevált látogatottság növelési tippeket találhatsz és feliratkozhatsz az ingyenes tanfolyamra! Tedd eredményessé a HuPont.hu weboldalad!

latogatottsagnoveles.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 9
Tegnapi: 43
Heti: 203
Havi: 833
Össz.: 91 104

Látogatottság növelés
Oldal: Baráth Dóra: Magyarország két királya és az európai hatalmak
VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei - © 2008 - 2018 - viiihenrik.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »