VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei

A honlap célja, hogy a 16. század első felének élénk angol-magyar kapcsolatát felfedje.

AZ ALÁBBI CIKK MEGJELENÉSÉNEK HELYE, IDŐPONTJA:

PÉNZTÖRTÉNET-GAZDASÁGTÖRTÉNET. TANULMÁNYOK BUZA JÁNOS 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA. SZERK.: BESSENYEI JÓZSEF-DRASKÓCZY ISTVÁN. BUDAPEST-MISKOLC, 2009. 65-76. oldal

 

SZAPOLYAI JÁNOS LONDONI VÁLTÓJA.

Adalékok a mohácsi csata utáni angol-magyar szövetség pénzügyi hátteréhez

 

Egy válás minden pénzt megér? A londoni  váltó keletkezésének története 

 

VIII. Henrik (1509-1547) angol király és környezete nemcsak a mohácsi csata hírére, hanem az 1526. évi török hadjárat teljes kimenetelére is komoly figyelmet fordított. A diplomatikai jellegű levelezés mennyiségét tekintve 1526-ban két európai országról érkezett a legtöbb jelentés, hivatalos levél, újság és egyéb információ az angol királyi udvarba: Itáliáról, ahol az 1494 óta folyamatosan, bár változó intenzitással tartó háborúba Anglia — az erőviszonyok váltakozása miatt — hol egyik, hol másik szembenálló fél oldalán kapcsolódott be, és Magyarországról. E két országban zajló események nagy mértékben befolyásolták az angol külpolitikát.

A mohácsi csatát megelőzően II. Lajos (1516-1526) magyar- és cseh király számtalanszor fordult segítségért a keresztény fejedelmekhez, így V. Károlyhoz (1519-1556), I. Ferenchez (1515-1547), VIII. Henrikhez, és természetesen az egyház fejéhez, VII. Kelemen pápához. A pénzsegélyek azonban nem érkeztek meg időben II. Lajoshoz. Worcester püspöke, Girolamo Ghinucci[1] 1526 augusztusában Rómában tartózkodott, itt értesülhetett először a török hadjárat részleteiről. Jóllehet egészen más jellegű ügyben járt el ura, VIII. Henrik nevében a pápai kúrián, mégis fontosnak találta, hogy követtársával, Sir Gregory Casaléval[2] közösen szövegezett jelentést küldjön Thomas Wolseynak[3]. Az irat Rómában, 1526. augusztus 4-én kelt, és arról tájékoztatta a kardinálist, hogy a török szultán serege megérkezett Nándorfehérvár alá, majd egyes csapattestek átkeltek a Száva-folyón.[4]

Az első jelentést, amely a mohácsi vereségről adott hírt, VIII. Henrik Spanyolországban tartózkodó követe küldte Wolseynak.[5] A levél Granadában kelt, 1526. szeptember 4-én, és tartalmát tekintve meglehetősen szűkszavú. Sir Brian Tuke[6] már egyértelműen azt írta levelében John Hackett-nek, hogy a magyar- és cseh király a mohácsi vereséget követően életét vesztette.[7] A szeptember 14-én, Antwerpenben kelt levélben az angol király követe megpróbálta feltárni a vesztes csata okait. Arra a következtetésre jutott, hogy II. Lajos és a magyar politikai elit jelentős részének tragédiáját a pénzhiány okozta. Tuke véleménye szerint, ha az egymással háborúzó keresztény fejedelmek kellő figyelmet fordítottak volna a magyar kérdésre, a török sereget akár le is győzhették volna. Rámutatott arra, hogy az itáliai háború miatt nem lehetett megfelelő segélyt nyújtani a törökkel szemben. Példaként a portugál király, III. János (1521-1557) sikertelen pénzküldési kísérletét idézte fel. III. János az elsők között küldött 50 ezer dukátról szóló váltót II. Lajosnak, de a legkeresztényibb király, I. Ferenc emberei feltartóztatták a követét.[8] Tuke hatására Hackett négy nap múlva írt a pénzsegély vonatkozásában, hosszasan fejtegette, hogyan lehetne pénzt küldeni a — már nem létező — magyar uralkodónak.[9]

Az összes keresztény veszélyben van a töröktől most, hogy a magyar király vereséget szenvedett és elesett[10] — írta Lorenzo Campeggio[11] az angol uralkodónak Rómából, 1526. szeptember 24-én. John Clerk[12] pedig 1526. szeptember 27-én, Orleansból írt levelet Wolsey kancellárnak:[13] Franciaországban ekkor az a hír járta, hogy II. Lajos — Clerk szavait idézve —, „Isten ments, hogy igaz legyen”,[14] megsebesült a csatában, és a török szultán fogságába került. Clerk figyelmeztetett arra, hogy most minden kereszténynek imádkoznia kell a magyar királyért. A mohácsi vereség, II. Lajos király feltételezett halála, és a magyar királyi trónért folytatott verseny komolyan befolyásolta az itáliai háború hadszíntereit. Habsburg Ferdinánd főherceg az 1525-ben zajló osztrák bányászfelkelések következtében teljesen kimerítette az ország katonai kiadásokra fordítható pénzügyi keretét, ugyanakkor valahogyan lépést kellett tartania Szapolyai Jánossal, aki vetélytársánál előrébb járt a megüresedett magyar királyi trónért folytatott küzdelemben. Ferdinándnak nemcsak hadsereget kellett toboroznia, hanem a magyar főurak zsebét is alaposan tele kellett töltenie pénzzel.[15] Noha bátyja, V. Károly többször óva intette Ferdinándot attól, hogy kivonja csapatait Itáliából, az osztrák főherceg napról-napra több katonáját csoportosította át Csehországba, majd a következő év nyarán Magyarországra. Ezt az itáliai csapatmozgást 1526. szeptember végén észlelték a francia megfigyelők, akik rögtön tájékoztatták brit szövetségeseiket.[16] A franciák arra következtettek, hogy Ferdinánd egy keleti front megnyitására készül, és megpróbál gátat szabni a török további hódításának. A következtetés helyes volt, ugyanakkor ez a forgatókönyv újabb szövetséges bevonását tette szükségessé, mégpedig a főherceg ellenfelének, Szapolyai János erdélyi vajdának személyében. Minden olyan lehetőség, mely gyengíthette a birodalmi erőket, erősíthette a Német-római Birodalommal szembenálló feleket, egyet jelenthetett az itáliai háború menetének változásával. Ezért került VIII. Henrik és I. Ferenc figyelmének homlokterébe Szapolyai János.

Az itáliai háború alakulása miatt kiemelkedően fontos stratégiai hellyé vált Magyarország. Noha önmagát a „keresztény hit védelmezője” címmel illette VIII. Henrik, korántsem csupán azért indította útnak követét, Sir John Wallopot[17] Magyarországra, hogy a török elleni hadisegélyt eljuttassa a magyar királynak. Henrik szeretett volna tájékozódni afelől, hogy az új magyar király vajon milyen diplomáciai célokat tűzött ki magának. Ugyanis azok a hírek, melyek megerősítették Szapolyai János célját a királyi trón megszerzésére, egyértelművé tették azt a képletet, hogy Habsburg Ferdinándnak elhúzódó trónharcra kell készülnie ellenfelével szemben. Az új front megnyitása, a Habsburg fivérek átmeneti gyengülése segíthette Henriket abbéli törekvésében, hogy felbontsa frigyét V. Károly császár féltve istápolt rokonával, Aragóniai Katalinnal. Márpedig VIII. Henrik minden lehetséges eszközt megmozgatott azért, hogy valamilyen úton-módon elválasszák őt kedvesétől.[18] Az angol királyt ugyanis még az itáliai hadszíntéren zajló eseményeknél is jobban érdekelte a saját válási ügye, és ebbe a folyamatba kiválóan beleilleszkedett Szapolyai János magyarországi törekvése.

 

 

Mennyit dukál egy dukát a kontinensen? A londoni váltó konvertálásának nehézségei

 

            VIII. Henrik követe, Sir John Wallop 1526. augusztus végén indult Londonból Magyarországra.[19] Legfontosabb feladata tehát az volt, hogy találkozzon a magyar királlyal, és az ország legfőbb méltóságaival.[20] A magyarországi helyzet itáliai hadszíntérre gyakorolt hatásai miatt az angol király Walloptól elfogulatlan, valós alapokon nyugvó híreket várt. Az angol uralkodó követe a váltó nélkül indult Magyarországra, követi megbízásában nem szerepelt olyan jellegű bejegyzés, hogy II. Lajos királynak, vagy jogutódjának bármilyen jellegű pénzsegélyt kellene átnyújtania. A váltót akkor küldték futárral Wallop után, mikor végérvényesen kiderült, hogy II. Lajos életét vesztette,[21] és Szapolyai János személyében egy olyan magyar király kerülhet trónra, aki erős hadseregével sokáig lefoglalhatja Habsburg Ferdinánd főherceg erőit. Egy ismeretlen feladótól, de a Német-római Birodalom területéről — tehát gyaníthatóan az éppen Kölnben tartózkodó Walloptól — érkezett az október 6-án kelt jelentés Londonba, melyben a dokumentum szerzője nagy figyelmet szentelt az ambiciózus erdélyi vajdának.[22] Az ismeretlen levélíró szerint Szapolyainak mintegy 30 ezer fegyverese garantálja, hogy az erdélyi vajda magát magyar királlyá koronázza. Való igaz, hogy Szapolyai János erdélyi hadserege nem vett részt az 1526. évi hadjárat kisebb-nagyobb fegyveres konfliktusaiban, mégis a létszám túlzó, hiszen a szénné égett budai várba egy nagyjából ezer fős hadsereggel érkezett.[23]

Wallop egy újabb, Kölnben kelt levelében hívta fel Wolsey kancellár figyelmét arra, hogy a török nem akar berendezkedni Magyarországon, mivel a legfőbb célja a Német-római Birodalom elpusztítása.[24] Az angol követ szerint a következő hadjárat egyértelműen Bécs ellen fog irányulni, és ez a jóslat valóban bekövetkezett.[25] Ugyanakkor — mivel Magyarország a két birodalom határán terült el — nem zárta ki a lehetőségét annak, hogy a török ugyanúgy elpusztítja a városokat és sanyargatja az országlakókat, mint tette azt az aktuális hadjárata során, mikor „megölte az összes idős és magatehetetlen embert, a többiekből pedig, akik nem érték el a hajlott kort, rabszolgát faragott.”[26] Wallop szerint Kölnben, és szerte a birodalomban azt beszélik az emberek, hogy a török hidakat fog veretni a Dunán, és lerohanja Ausztria tartományait.[27]

            VIII. Henrik király 1526. november elején levelet küldött Lee-nek.[28]Azt mondják, hogy a [francia] király örül a hírnek, hogy a [német-római] császár aggódik a keresztények nyugalmáért, a hitetlenek kiirtása és a törökkel szembeni ellenállás miatt birtokba venné a Magyar Királyságot, amely egyfolytában védekezne azok ellen. […] Azt gondoljuk, hogy a császár főleg érintett a török kiűzésének ügyében, annak következtében, hogy igényt formált Magyarországra az utolsó magyar király utód nélküli elhalálozása okán, valamint azért is, mert a vele szomszédos öröksége az ország.”[29] Nyilván azért írhatta az angol király, hogy mennyire örül I. Ferenc a magyarországi változásoknak, hiszen ezúttal már a császárt sürgette az idő, a Habsburg fivéreknek kellett kapkodni ahhoz, hogy hatékony gátat tudjanak emelni a török ellen. Mindezt a folyamatot az angol és francia diplomácia szemszögéből még pozitívabban befolyásolta az a tény, hogy Szapolyai János királynak készült, és vélhetően valamilyen konfliktus érlelődik közte és a Habsburgok között. A „keresztény hit védelmezőjének” hangzatos keresztényi összefogást sürgető érveinek puffogtatása csupán a kellő fűszerezését szolgálták a Cognaci Liga pecsenyéjéhez, amit a „legkeresztényibb király” már javában sütögetett. V. Károly próbált kihátrálni a kényszerű helyzetből, s mivel még nem tudta felmérni a török erejét a magáéval, számtalanszor intette öccsét attól, hogy Magyarországon háborúba keveredjen Szapolyai Jánossal.[30] Egy másik angol diplomata, Clerk sem rejtette véka alá a Magyarországon zajló események itáliai háborúra gyakorolt hatását. Egyik levelében felhívta Wolsey figyelmét arra, hogy Ausztria kézzelfogható veszélyben, a császár pedig kényszerhelyzetben van, ezért minden korábbinál kedvezőbb békefeltételeket lehet diktálni a béketárgyalásokon.[31]

            Valamikor 1526 októberében került szóba az a lehetőség, hogy VIII. Henrik pénzzel segítené Szapolyai János hatalmának konszolidációját. Mármost, ha az angol udvar amellett dönt, hogy János királynak adja az eredetileg II. Lajosnak, és a török ellen szánt váltót, akkor egyértelmű a helyzet, hogy Sir John Wallop nemkívánatos személy lesz a birodalom területén. A követjárás során bebizonyosodott, hogy az angol udvar egy garassal sem kívánja a Habsburgokat támogatni, mindezt azonban az érzékeny külpolitikai helyzet miatt titkolni kellett. John Broke[32] valamikor november közepén kézbesítette Wolsey kancellár és VIII. Henrik közös levelét Wallopnak. Újságok jöttek Angliából, többek közt a pénzügyi segéllyel kapcsolatban is.[33] Hackett írta, hogy „a váltót még nem tudjuk addig küldeni, amíg Wolsey ténylegesen a szerződés pontjain tevékenykedik. […] Megpróbáltam őt a váltóval kapcsolatban jobb belátásra bírni, de ő figyelmeztetett, hogy ez kevés pénz a nemeseknek és fejedelmeknek, vagy Ferdinándnak a török ellen.”[34]

            Válaszlevelében Wallop beszámolt Szapolyai királlyá választásáról.[35]A magyarok a sajátjaik közül választottak királyt maguknak az erdélyi vajda[36] személyében. Azt mondták, hogy a csatában 30 ezer emberével elmenekült a király mellől. A magyarok ugyanis nem akarnak egy másik idegent királyuknak. […] Azt gondolom, hogy nagy az esélye annak, hogy Ferdinánd és az új magyar király között háború lesz.[37] A korábban már említett itáliai eseményekkel ismét szoros összefüggésbe hozta a magyar kérdést, ismét kitért arra, hogy a francia király és udvara úgy gondolja, a török vissza fog térni 1527 tavaszán az európai csatamezőre, és vagy Ausztria, vagy pedig Itália lesz a következő célpontja. Más diplomaták is hasonlóan gondolkodtak ez ügyben. „Néhányan úgy vélekednek, hogy a török magyarországi inváziója hatással lesz a háborúra; mások hiszik, hogy ez csupán csel, hogy a császár Itáliába küldje csapatait földön és vízen. A keresztény fejedelmek nem fognak elfeledkezni arról, hogy egységeket küldjenek a török ellen, aki most Szicíliát és Itáliát egyaránt veszélyezteti[38]írta Ghinucci 1526 karácsonyán az angol kancellárnak. Campeggio sem remélt sok jót a magyarországi hírek alapján. „A magyarországi helyzet kritikus. Huszonkét vármegye az erdélyi vajdát választotta királyának.”[39]

Időközben John Hackett Antwerpenben intézkedett a váltó ügyében, amit Sir Wallopnak kellett volna továbbítania a magyar királynak. „Egy faktor elküldte a szerződést a pénzről” — írta 1527. január 4-én Brian Tuke-nak.[40] A Belgiumban tartózkodó angol diplomata jelentette a Star Chambernek, hogy az olyan nagy bankház, mint például a Hooghstetter legalább 8,6-8,7%-os haszonkulccsal dolgozik, vagyis ahhoz, hogy 25 ezres váltót nyújthasson át Wallop a magyar királynak, a konvertálás során körülbelül 2 ezer dukáttal kellene megtoldani az összeget.[41] A viszonylag magas átváltási összeget nyilvánvalóan a magyar helyzet bizonytalansága okozhatta, a „hongaarsche dukaat” már korántsem volt olyan kapós a németalföldi bankházakban, mint a Hunyadiak idejében (elegendő csupán a II. Lajos uralkodása idején veretett „nova moneta” minőségi hiányosságaira gondolni). A magas konvertálási összeget kompenzálhatta valamelyest a magyar fizetőeszköz alacsony árfolyama, tehát amit vesztett az angol király faktora az üzleten, annyit nyert is rajta, hiszen egy mohácsi csata előestéjén folyósított váltón sokkal többet vesztett volna a londoni udvar.

 

 

Mit keres egy angol váltó Olmützben?

           

Azt hallottam, hogy a cseh király Salamancát[42] küldte nagyságos urunkhoz,[43] hogy segélyt kérjen a török ellen” — írta Wallop a kancellárnak. „Ferdinánd először azt tervezi, hogy magát magyar királlyá koronáztatja, majd visszafoglalja Péterváradot. Akkor nem lenne már török az ország területén, kivéve Nándorfehérvárat, melyet hívnak még Görögfejérvárnak is. Azt gondolja, hogy nagyon kevés lesz erre a nyár, hacsak a Király [VIII. Henrik — B. R.] nem segítené őt. […] Kérte, hogy ha Bécsbe mennék, menjek hozzá [meglátogatni] őt. Azt azonban nem fogja engedélyezni a számomra, hogy Magyarországra menjek. Ha így lesz, informálni fogom méltóságodat. Azt is mondta, hogy a török küldött a magyar királynak szerződést az éves adóról […], és azt gondolja [Ferdinánd — B. R.], hogy a vajda bele fog egyezni, hogy a török megtarthassa a területeit a cseh király ellen. A lengyel király szándékairól semmit sem tudni. Moldávia, Havasalföld és fél Horvátország a vajda pártján fog állni, de a felső vidékeken élő magyarok elutasították őt. […] A Howghstetter ház mondta, hogy Hackett és az antwerpeni faktoruk megegyezett a 25 ezres összegről, és már csak őméltósága megerősítő levelére várnak.”[44] Egy itáliai jelentésből lehet tudni, hogy Sir Wallop 1527. február elején ért Bécsbe, ahol napi rendszerességgel tárgyalt Ferdinánddal.[45] Hackett február közepe táján írt Wolsey-nak a pénzadományozás nehézségeiről, levelében azonban nem tudott hasznos tanácsot nyújtani felettesének, bár kiemelte, hogy szerinte Ausztriát semmiképpen sem szabadna ekképpen támogatni, inkább a birodalmi gyűlésre kellene bízni a döntést.[46] Az angol diplomácia semmilyen körülmények között nem akarta támogatni Ferdinánd elképzeléseit, egy megbízható velencei forrásból kiderült, hogy az angol király II. Lajos halálát követően kifejezetten Szapolyai Jánosnak szánta a 25 ezer dukátos váltót.[47] Eközben Sir Casale jelentette Vannes-nek, hogy több spanyol egységet már kivontak az itáliai frontról, és a német katonákat is átcsoportosították a Birodalom belsejébe, ami egyértelműen jelezte Ferdinánd János király elleni katonai fellépésének kezdetét.[48] Lee ugyanezt jelentette Valladolidból VIII. Henriknek.[49] Az Itáliából érkező újságok is kihangsúlyozták, hogy Ferdinánd támadása János királyt bele fogja taszítani a török hűbérébe.[50]

Sir John Wallop és Ferdinánd prágai és bécsi tárgyalásainak részletei jól ismertek, az is tudvalevő, hogy a cseh király megtiltotta az angol követnek, hogy a Szapolyai által ellenőrzött magyarországi területre lépjen. Sir Wallop azonban a sikertelennek mondható prágai tárgyalássorozat után addig sürgölődött, míg szolgája, John Broke útján — Ferdinánd tudtán kívül — sikerült egy levelet eljuttatnia János király egyik alattvalójának. A levelet névtelenül írta, mert félt a lebukás veszélyétől. Szapolyai János titokban válaszolt Wallopnak, kérdezte tőle, hogy vajon ő írta-e a névtelen levelet.[51] Miután végre felvették egymással a kapcsolatot, Wallop elmondta, hogy ura Jánoshoz küldte őt, de a cseh király feltartóztatta, és semmilyen módját nem találja annak, hogy Magyarország területére lépjen, sőt még mézes-mázos leveleket is írattatott vele Ferdinánd Wolsey kancellárnak és VIII. Henriknek, hogy elnyerje az angol elit politikai és pénzügyi támogatását. Ezután János király követe megmutatta azokat a dokumentumokat, melyek valótlan állításokat tartalmaztak, és azokat is, melyek igazat szóltak uráról. Wallop úgy látta, hogy János királynak sokkal kisebb katonai és diplomáciai ereje van, mint vetélytársának. „Ha a cseh király háborúba kezd, a magyar király belekényszerül abba, hogy békét kössön a törökkel, ezért kéri a segítséget, mely minél gyorsabban jó volna, hogy ne kelljen ebbe a békébe kényszerülnie.[52]

Sir Wallop pozsonyi látogatását követően visszatért az Olmützben tartózkodó Habsburg Ferdinándhoz. 1527. április 23-án este érkezett meg a városba,[53] ahol a cseh király rögtön magához kérette, hogy másnap részt vehessen a térdszalagrend lovagjainak évenként rendezett, hagyományos templomi ünnepségén. Az angol követ tehát éppen abba a morva városba ment, ahová I. Zsigmond (1506-1548) lengyel király a szembenálló magyar felek számára béketárgyalást szervezett. A lengyel uralkodó nagyon bízott a tárgyalások sikerében, annak ellenére, hogy a tárgyalás nem sok jóval kecsegtetett: János ugyanis nem akart lemondani a magyar királyi címről, Ferdinánd pedig nem szándékozott másról tárgyalni, vagyis nem volt kiindulási alap.[54] Viszont Szapolyai megbízottjai gond nélkül eljuthattak Morvaországba, ahol akár személyesen találkozhattak az angol király követével, amit korábban Ferdinánd megtiltott neki. Amíg a békekonferencia városában várakozott Sir Wallop, engedélyt kért és kapott a cseh királytól, hogy Krakkóba látogathasson. VIII. Henrik király követe kiemelte, hogy útja során még sehol nem fogadták akkora lelkesedéssel, mint Lengyelországban.[55] Zsigmond király is nagy megelégedéssel írt az angol követről Wolsey kancellárnak Krakkóban, május 7-én kelt levelében.[56] Wallop valamikor május 7-e után hagyta el a lengyel udvart, és szintén e hónap közepén tért vissza Boroszlóba. A sziléziai városban találkozott György szász herceggel, aki rokoni kapcsolata révén, a lengyel királyhoz hasonlóan, szintén jó barátságot ápolt Szapolyai Jánossal.[57] Kétségtelen tény, hogy az angol követ valamikor átadta a váltót a szász hercegnek, vagy Zsigmondnak, esetleg az olmützi konferencián részt vevő Szapolyai küldöttség valamelyik tagjának. Korábban a hazai történettudomány a hivatalos diplomáciai levélváltások alapján arra a következtetésre jutott, hogy a szavakon túl, sem ekkor, sem később, semmilyen más eszközzel nem bátorította János királyt VIII. Henrik. Az újabban feltárt dokumentumok azonban ennek ellenkezőjét bizonyítják. Egy 1530. február 21-én kelt jelentés segítségével kijelenthető, hogy az angol udvar titokban folyamatosan pénzelte Szapolyai Jánost. Mindez Thomas Wolsey kancellár bukása (1529 ősze) és elszámoltatása kapcsán látott napvilágot. Richard Croke,[58] a kardinális pénzügyeit vizsgáló bizottság egyik tagja Velencéből jelentette Edward Foxe[59] prépostnak, hogy a kancellár több ízben is küldött „néhány ezret” János királynak.[60] Croke vizsgálata során arra is fény derült, hogy a pénzt voltaképpen VIII. Henrik küldte, vagyis az angol királynak is tudomása volt minderről.[61]

Nemcsak a fent tárgyalt időszakban, hanem később is előfordult, hogy a londoni udvar kisebb-nagyobb összegekkel támogatta I. János királyt. Például 1528 karácsonyán, amikor János király követe, Statileo János erdélyi püspök az Ostrelius fedélzetén hánykolódva a La Manche csatornán Calais-ból Doverbe ért,[62] szintén átvehetett egy pár ezer aranyra rúgó pénzsegélyt, amit viszont már nem „örökbe”, hanem kölcsön adott VIII. Henrik I. Jánosnak. Ennek a fedezetét az angol udvar kifejezett kérésére a magyarországi nemesfémbányák képezték. Az előleget a Londonban tartózkodó Hochstetter bankház egyik képviselője adta oda Statileo-nak,[63] aki jelentős összeggel tért haza nyugat-európai követútjáról, hiszen már a londoni tárgyalásai előtt, Fontainebleau-nél 30 ezer aranyról szóló váltót vett át I. Ferenc királytól.[64] Szapolyait tehát mindvégig igyekeztek tűzben tartani a szigetországiak, mert Wolsey szerint „…ezt az embert támogatva ő nem kevéssé fog hozzájárulni ahhoz, hogy Ferdinánd vele legyen elfoglalva, és így az itáliai ügyekben vagy Franciaország ellen segítséget [Ferdinánd] ne adhasson. Ha pedig felséged [azaz VIII. Henrik] és a császár [V. Károly] között háborúra kerülne sor, akkor ezen fejedelem nagy célokra szolgálhat.[65]

 [1] Jeremy Ghinucci (eredeti nevén Girolamo Ghinucci, 1480-1541) pápai adminisztrátorként kezdte pályafutását, később diplomata, majd kardinális. 1512-től Ascoli, 1522 és 1535 között pedig Worcester püspöke. Ez idő tájt pápai nuncius volt Angliában, és 1526-ban a szigetország spanyolországi követe. Ő kezdeményezte VIII. Henrik válási ügymenetét a pápánál, melynek hatására az angol királyt 1533-ban elválasztották Aragóniai Katalintól. Mattingly, 1950, 123-173. Botlik, 2007, 125.

[2] VIII. Henrik velencei követe. Később nagy szolgálatokat tett Szapolyainak. Gairdner, 1890, 544-550. Craig, 2004, 337-357.

[3] Az alacsony sorból származó, mégis nagy karriert befutott Wolsey (1473 k.-1530) első komoly tisztségét 1515-ben töltötte be kancellárként. A hajdani lincolni esperes, majd Tournai püspöke egészen York érsekségéig vitte az egyházi ranglétrán, de — nagy szívfájdalmára — a Canterbury érseki titulust sosem kapta meg. Később még Bath és Wells, Durham és Winchester püspökeként szolgálta az angol egyházat. 1529-ben letartóztatták, majd egy évvel később — a bírói tárgyalásra szállítása közben — egy gyaloghintóban vesztette életét. Cavendish, 1959 13-83. Fiddes, 1724, passim. Pollard, 1929 13-15. Elton, 1991, (third edition) 95-97. Starkey, 2001, 72-81. Weir,  2001, 190-194., 284-289. Rockett, 2004, 133-153. Botlik, 2007, 125.

[4] BL Cotton MSS: Vitellius B. VIII. 108.

[5] Roland Lee királyi káplán volt VIII. Henrik spanyol követe. B.L. Cotton MSS.: Vespasianus C. III. 255.

[6] Tuke (1472 k.-1545) VIII. Henrik királyi titkáraként kezdte pályafutását, 1510-ben Calais város és előretolt erődítmény tanácsának tagja. Jó kapcsolatot ápolt a kor nagy humanistáival, többek közt Erasmusszal. Szolgálatai jutalmául a király kincstartójává (Treasurer of the Chamber) nevezte ki, később Essex és Hertfordshire sheriffje lett. 1532-ben ő írta a Chaucer’s Canterbury Tales előszavát — lenyűgöző stílusérzékkel. Weir, 2001, 149-150. Botlik, 2007, 126.

[7] B.L. Cotton MSS.: Galba B. IX. 27.

[8] Vö. Korpás Zoltán megállapításával, miszerint „…a keresztény világ tekintélyes részét magába foglaló szövetség egyik furcsának tűnhető tagja a török veszélyre látszólag közömbösen reagáló Portugália volt.” Korpás, 2004, 148. Botlik, 2007, 126.

[9] B.L. Cotton MSS. Galba B. IX. 29.

[10] „All Christendom is in danger from the Turk, now that the King of Hungary has been defeated and slain.” L&P., vol. 4. (1875.) 1122. vö. Coates, 2001, 2. p. Botlik, 2007, 128.

[11] A humanista Campeggio (1472 k.-1539) kardinális 1523 és 1525 között Bologna püspökeként szolgálta az itáliai egyházat. Pápai legátusként járt Londonban VIII. Henrik válási ügyével kapcsolatban. Ő volt az egyike azoknak, akik 1535-ben döntöttek az angol király sorsa felől, hatására sújtotta egyházi átokkal Henriket a pápa.

[12] Clerk (?-1541) kánonjogi doktorként került a colochesteri egyházmegyébe, ahol esperesként szolgált. Később Windsorban folytatta pályafutását. Kiemelkedő jogi tapasztalata miatt VIII. Henrik a Star Chamberbe helyeztette. 1519-től esperes és a király gyakori gyóntatójaként szolgált a Royal Chapelben. 1523-tól Bath és Wells püspöke, számos diplomáciai feladatot bízott rá az angol király. Weir, 2001, 255.

[13] B.L. Cotton MSS.: Caligula D. IX. 250. Botlik, 2007, 128.

[14] „God forbid they should be true” B.L. Cotton MSS.: Caligula D. IX. 250. Botlik, 2007, 128.

[15] Kenyeres , 2003,  65. Bessenyei 2003, 97-100.

[16] „Ex litteris nuncii Gallia diei ultimi Septembris in Bles.” L&P. vol. 4. 1134. Botlik, 2007, 129.

[17] Wallop (1490 k.-1551) az angol király udvarnoka, Sir Thomas Cheney jó barátja, Thomas Wolsey politikai ellenfele. Több diplomáciai feladatot is ellátott. 1543-ban az angol hadsereg egyik vezére az I. Ferenccel vívott háborúban. Mackie, 1957, 320-321. Weir, 2001, 276., 284., 458. Botlik, 2007,  124.

[18] Szántó,  2000, 55-56.

[19]  Egyik későbbi levelében említést tett arról, hogy augusztusban indult Londonból. PRO. SP. I. 527.

[20] Angyal, 1900, 310. Botlik, 2005, 40-41.

[21] 1526. október 19-én már bizonyosságot nyert, hogy a fiatal király meghalt. Botlik, 2002, 669-677.

[22] B.L. Cotton MSS.: Vespasianus F. I. 18. Botlik, 2007, 129-130.

[23] Barta, 1983. 38. Botlik, 2003, 580-581.

[24] B.L. Cotton MSS.: Vitellius B. XXI. 9.

[25] Igaz, hogy Wallop a következő török hadjáratot már 1527 tavaszára időzítette, nem pedig 1529-re.

[26] B.L. Cotton MSS.: Vitellius B. XXI. 9. és L&P. vol. 4. 1154. Botlik, 2007, 133.

[27] „And is said to be making bridges over the Duno towards Austria, Styria, Carneton, and Crane.” B.L. Cotton MSS.: Vitellius B. XXI. 9.

[28] B.L. Cotton MSS.: Galba B. IX. 214.

[29] L&P. vol. 4. 1155. Botlik, 2007, 134.

[30] Bárdossy, 1943, 52. újabban: R. Várkonyi, 1994, 17-18.

[31] „…Wolsey thought he would condescend to better terms.” B.L. Cotton MSS.: Caligula D. IX. 268. vö. L&P. vol. 4. 1156. Botlik,  2007, 134.

[32] Thomas Wolsey kancellár személyi titkára volt. 1512-től két évig állt Oxford élén, mint polgármester.

[33] B.L. Cotton MSS.: Vitellius B. XXI. 9.

[34] L&P. vol. 4. 1180. Botlik, 2007, 134.

[35] B.L. Cotton MSS.: Vitellius B. XXI. 12.

[36] Wallop „Earl of Wydar” alatt értette az erdélyi vajdát.

[37] L&P. vol. 4. 1206. Botlik, 2007, 135.

[38] PRO. SP. VI. 552. és L&P. vol. 4. 1214-1215.

[39] B.L. Cotton MSS.: Vitellius B. IX. 6. és L&P. vol. 4. 1233. Botlik, 2007, 135.

[40] B.L. Cotton MSS.: Galba B. IX. 38. Botlik, 2007, 136.

[41] „Thought that Tuke wanted ducat for ducat to be paid in Hungary, and that the principal should suffer no more loss than eight per cent. Perceives now that there is a fixed sum set apart for this. His intent has been given as little interest as possible, and keep the money in the realm. His contract with the Hooghstetters is left to Wolsey’s decision. A Hungarian ducat is esteemed here worth 50. st.; which difference in value, with the interest, will amount to 8 2/3 per cent, but the merchants there say it should be 8 3/4.” L&P. vol. 4. 1240.

[42] Gabriel von Salamanca (1489k.-1539) Ferdinánd főherceg kancellárja és kincstartója volt 1521 és 1526 között. Életére ld. Rill,  2002. Salamanca angliai követjárásáról maga Savoyai Margit is írt személyesen VIII. Henriknek 1527 februárjában. B.L. Cotton MSS.: Galba B. IX. 9.

[43] Értsd: VIII. Henrikhez.

[44] L&P. vol. 4. 2798.

[45] B.L. Cotton MSS.: Nero B. VI. 110.

[46] Uo. Galba B. VI. 4.

[47] Marco Antonio Venier jelentése a dózsénak. VIII. Henrik először 100 ezer dukátról szóló váltót akart küldeni II. Lajosnak. Sanuto, 1898, Volume V. XLIII. 297. p.

[48] B.L. Cotton MSS.: Vitellius B. IX. 55.

[49] Uo. Vespasianus C. IV. 43.

[50] Uo. Vitellius B. IX. 64. Botlik, 2007, 138.

[51] Uo. Vespasianus F. I. 69.

[52] L&P. vol. 4. 2961. Botlik, 2007, 139.

[53] PRO. SP. VI. 527.

[54] Botlik, 2008, 88-89.

[55] PRO. SP. VI. 581. és MHHD, 1859, 305.

[56] Acta Tomiciana, 1882-1915. vol. IX. CLVII. 166. p. vö. PRO. folio Rymer, XIV. 196. Hasonló jellegű, de rövidebb hangvételű levelet írt VIII. Henrik királynak is. Ld. B.L. Cotton MSS.: Nero B. II. 102.

[57] PRO. SP. VI. 581. és MHHD. V. I. 306. Botlik, 2007, 139.

[58] Croke (1489k.-1558) az angolszász humanizmus egyik legnagyobb alakja, számos publikációja megjelent, az ógörög nyelv elismert tudósa volt. Dowling, 1986, 210-211.

[59] Foxe (1496k.-1538) Leicester espereseként kezdte a pályafutását, majd 1527-ben Wolsey titkárának szegődött. Később a King’s College prépostja lett, majd herefordi püspökként élesen bírálta VIII. Henrik egyházpolitikáját. 1534-ben publikálta királyellenes röpiratát De vera differentia regiae potestatis et ecclesiae címen. MacCulloch, 1995, 313.

[60] „It was reported here that the Cardinal had sent some thousands to John of Hungary, the Turk’s friend, by the officer of the couriers at Tarentum.” B.L. Cotton MSS.: Vitellius B. XIII. 49.

[61] „Not long after it was reported that the King [értsd: VIII. Henrik] had sent this money.” B.L. Cotton MSS.: Vitellius B. XIII. 49.  és L&P. vol. 4. 6235.

[62] B.L. Cotton MSS.: LeGrand III. 259.

[63] L&P. vol. 4. 5209. és Le Grand III. 281.

[64] L&P. vol. 4. 4868.

[65] PRO. SP. I. 205. és MHHD. V. I. 116. (Simonyi Ernő fordítása)Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, ZADARI RIVIÉRA. MOBIL HOME PARK TURANJ.

► Zadartól 23 km-re délre, Budapesttől 632 km lévő Turanjban ajánlunk összközműves, klímás, wifis, tv-s mobil házakat. virservistravel.hr@gmail.com Tel: 06317898920(Viber, WhatsApp) www.horvatorszag-turanj.hu skype:ser-vir

virservistravel.hupont.hu

2. Szálláshely Siófok/Széplakon a Diószeghy-Villában.Szobák+4 szem.apartmanház

► iGÉNYES SZOBÁK TEAKONYHÁVAL + EGY 4 SZEMÉLYES APARTMANHÁZ KIADÓ!WIFI,KLÍMA,TV130ADÓVAL,MEDENCE,NAPOZÓÁGYAK,SZÚNYOGHÁLÓ,

vendeghaz-dioszeghy.hupont.hu

3. Vezetéselmélet Mesterfokon!

► Kasza Tamás 23 éve mozog a szervezetfejlesztés területén. Segítségével több száz vállalkozó megértette a vezetéselmélet lényegét.

vezeteselmelet.hupont.hu

4. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-SVÁJC-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

5. Vízmelegítő

► Vízmelegítő. Gazdaságos, energiát nem használó, vízmelegítő. Ez valóban nagyon olcsó vízmelegítő Vízmelegítő napenergiával.

vizmelegito.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

2. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

3. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

4. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

5. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

6. Kangoo Jumps Dórival - Edzések Lepsényben, Enyingen, Mezőszilason!

► Edzések Lepsényben, Mezőszilason,Enyingen és Répcelakon heti 12 alkalommal. Bejelentkezés: 06209510085

fittprofi.hupont.hu

7. Fanny Pizzéria

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

fannypizza.hupont.hu

8. AGYGENERAL.HUPONT.HU

► KEVEVÁRI-FÉLE HUMÁN KÍSÉRET. TRMT-zés: a Tudományos Relaxációs-Meditációs Technológia rendszerével végzett AGYPIHENÉS, -TRÉNING és -KIKAPCSOLÁS. Ez a professzionális testi-lelki-szellemi-érzelmi összhangteremtés fejlesztéshez szükséges AGYGENERÁL.

agygeneral.hupont.hu

9. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

10. Villanyszerelő Kecskemét

► Villanyszerelés Javítás 06 30 9388145

villanyszakik.hupont.hu

11. Jimmy's Pizzéria Étterem Panzió

► PIZZÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN * FRISSENSÜLTEK * SALÁTÁK * HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS * ELŐFIZETÉSES MENÜ * CSALÁDI ÉS CÉGES RENDEZVÉNYEK * LAKODALMAK * SZÁLLÁS * LEGYEN A VENDÉGÜNK!

jimmyspizzeria.hupont.hu

12. Tammyschka™ Massage - Tantra/Shiatsu/Thai*Chinese Technik

► Im using diverse Technik. I do a mischung/mixture of those Massage Technics...

tantra-shiacu.hupont.hu

13. Szerelmes idézetek*-*

► Szia.Ezen a honlapon idézeteket és verseket találsz.Jó szórakozást az olvasáshoz :) www.facebook.com/pages/Idéézetek-/167780439992981

szerelmes-id-ezetek.hupont.hu

14. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

ivettkepei.hupont.hu

15. MINDEN AMI FINOM:)))

► Ételek, édes sütemények, sós sütik.

mindmegeszem.hupont.hu

16. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-SVÁJC-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

17. Bébikomp, baba bébikomp, gyerek bébikomp, hintás bébikomp, zenélő bébikomp

► Bébikomp,Hintás bébikomp.Segítség a babáknak az első lépések megtételéhez,erősíti a lábakat járást előtt.

bebikomp.hupont.hu

18. EREDETI PARFÜMÖK!

► Ne rohanj, és ne emészd magad, csak látogatóba jöttél ide, ezért állj meg, és érezd a parfümök illatát!

eredetiparfume.hupont.hu

19. Autóbérlés Győr

► Autóbérlés Győr 4200,-Ft ártól, Kisteherautó bérlés Győr 9000Ft napi díjtól. Kisbusz bérlés Győr. Autóbérlés Győrben, autókölcsönző.

autoberlesgyor.hupont.hu

20. Éder-Ház Kft

► Új építésű,tehermentes,családi házak,fizetés könnyítéssel, magas műszaki tartalommal eladók.Az összes mindenkori kedvezmény igénybe vehető a Kft tulajdonában lévő házakra.

ederhazkft.hupont.hu

21. BoTi Műszaki Üzletház Jánkmajtis // Vendégház // Sátras kölcsönző

► Egy igazi szatócs bolt, ahol a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára egy picit várni kell. Családi vállalkozás 1996 óta.

botijank.hupont.hu

22. Demeter_Apartmann

► Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket Hajdúszoboszlón, a Damjanich u. 30. sz. alatti családias apartmanban, a városi gyógyfürdőtől 150m-re, csendes üdülő övezetben.

demeter-apartman.hupont.hu

23. Erika-bútor Szalkszentmárton Lakberendezés-Lakástextil kiskereskedelem

► Teljes Lakberendezés,Román Bútorok ,étkezők,tálalók,konyha bútorok, ,Ágyneműk ,Paplanok,Párnák

erika-butor.hupont.hu

24. Páraelszívó szerelő Önnek, most . Bp., Pest-megye 06209884170

► Konyhai párelszívó híján a főzés illata az egész lakásban és utcai ruháján is érződik.. ventilátort szereltetne fel a fürdőszoba állandó penészesedésének megszüntetésére.. szagelszívó kellene a WC használatának szerteáramló, kellemetlen szaga miatt ?

elszivo.hupont.hu

25. Kellemes karácsonyt &Boldog új évet

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

girls-baby.hupont.hu

26. Varrógép javítás háznál, Budapest területén.

► Varrógép javitás, Budapest területén. Varrógépek elhasználódott alkatrészeinek pótlását, szakszerű beszerelését otthonában is elvégzem.

varrogep-javitas.hupont.hu

27. Kéménybélelés, Kémény bélelés, Kémények bélelése saválló csővel, árak

► Kémények bélelése saválló csővel, Ipari kémények bélelése, saválló kéménybélelés, kéménybélelés árak, turbós kémény építés, szerelés. Minőségi munka, gyors kivitelezés, kedvező árakkal!! Kéménybélelés korom ellen , kéménybélelés kátrány ellen.

kemenybeleles.hupont.hu

28. vagányok,tehát tinik

► minden ami minket fiatalokat érdekel.

teenager.hupont.hu

29. Komoly és Komolytalan

► Ahogy a teremtés vagy a rendrakók szerkesztik

latomszol.hupont.hu

30. GÉL-LAKKOZÁS

► Nagy Gabriella vagyok, kéz -és lábápoló. Munkahelyem: a Rouge Szépségszalonban dolgozom, a most divatos gél-lakkozás a fő profilom. Foglalkozom manikűrrel, pedikűrrel is.

gel-lakk.hupont.hu

31. Terepjárók-4x4-Off-road cars- Geländewagen-Véhicules tout-terrain

► Típusismertető a világ leghíresebb, sorozatban gyártott terepjáró legendáiról. Hiteles, nem részrehajló, a terepezők szempontjából lényeges adatokkal.

off-road-cars.hupont.hu

32. Légzésfigyelő,légzésfigyelők,Angelcare légzésfigyelő,Angelcare AC 300

► ,légzésfigyelők,légzésfigyelő Angelcare,Angelcare AC300,Angelcare légzésfigyelő,baba légzésfigyelő,bébiőr légzésfigyelő,Álomvirág légzésfigyelő,légzésfigyelő kölcsönzés,légzésfigyelő bérlés,bébi légzésfigyelő,Baby Control,álom virág.snuza go,ac401

legzesfigyelo.hupont.hu

33. Joseph Herdsman - BŐRMŰVES ÉS ÁLLATFELSZERELÉS

► NYAKÖRVEK - PÓRÁZOK - KANTÁRAK - LÓSZERSZÁMOK - SZÁRAK - MARTINGÁLOK - SZÜGYELŐK - HEVEDEREK stb...

josephherdsman.hupont.hu

34. CUKORBETEGEK ÉTRENDJE

► Ez a honlap a cukorbetegségben szenvedőknek készült. Leginkább a diabetikusok központi problémáján, vagyis a megfelelő étrend megválasztásában nyujt segítséget.

cukorbetegek.hupont.hu

35. Giraffe Club autósülés,Giraffe Club babakocsi, Giraffe babakocsi

► Giraffe Club autósülés,Giraffe Club babakocsi,Giraffe Club babakocsi,Giraffe Club etetőszék,Giraffe Club babakocsi,Minden ami Giraffe Club!

giraffeclub.hupont.hu

36. Horvátországban OLCSÓ lakókocsis nyaralás

► Nyaraljon Horvátországban-SIBINJ-ben teljesen felszerelt lakókocsiban.

horvatorszagban-lakokocsi.hupont.hu

37. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

38. Ez Csak CSAJ ZONA !!!!!!!! FIÚKNAK belépni TILOS!!! :)

► CSak csaj

csajzona.hupont.hu

39. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

40. Fűkaszálás, fűnyírás Budapest, Pest megye

► Fűkaszálás, fűnyírás Budapesten és Pest megyében 06 70 410-7499

funyiras-fukaszalas.hupont.hu

41. Falfúró gyors szolgálat Bp., Pest megye 06209884170

► Rögzítés fúrással betonpanel födémbe,téglafalra,csempére,gipszkartonra pénz visszafizetési garanciával. Dísztárgyak, dekorációk, lámpák, pipere tárgyak,bútorok,sportszerek,kiegészítők felszerelése oldalfalra, plafonra. PROFI FALFÚRÁS 0-24

falfuro.hupont.hu

42. ♫ ♥♥♥ Képek Filmek Zenék Smileyk ♥♥♥ ♫

► ★★★ Te tudod mi a szép? Olvasd újra az első szót.. :)) ★★★

cicuska-marcika.hupont.hu

43. Szinte minden, ami a bútorkészítéshez kell. Nagy választék kis helyen.

► Bútorajtó, fóliás bútorajtó, bútoralkatrész, bútorszerelvény, tolóajtó, tolóajtóalkatrész, bútorvilágítás, fogantyú, króm kosarak, bútorláb, asztalláb, zsanér, élfólia, fióksín, üvegrögzítő, munkalap, kivetőpánt, polctartó, üvegajtópánt, bútorzár..

butoralkatresz.hupont.hu

44. Gyűrűk Ura és más Tolkien könyvek oldala

► Egy Gyűrű mindfölött, Egy Gyűrű kegyetlen Egy a sötétbe zár, bilincs az egyetlen

tolkienweb.hupont.hu

45. ►Futóbicikli fantasztikus színekben◄, akár ingyenes kiszállítással

► A futóbicikli segítségével olyan gyorsan tanul meg gyermekük egyensúlyozni, ahogy fel tud rá ülni. Egyensúlyérzék fejlesztés játékosan! fa futóbicikli, futóbicikli bolt, futóbicikli akció, futóbicikli eladó, futóbicikli olcsón

futobicikli.hupont.hu

46. Pihenőszék,baba pihenőszék,hintás pihenőszék,pihenőszék játék,hordozható,

► Pihenőszék,Hintaszék.Újszülött kortól használható.www.bababoltolcso.hu

pihenoszek.hupont.hu

47. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

dallam.hupont.hu

48. TESZTBAZÁR

► www.tesztbazar.hupont.hu

tesztbazar.hupont.hu

49. BIZTONSÁG,ENERGIA MEGTAKARÍTÁS!KÉMÉNY HUZATSZABÁLYZÓ-SZELLÖZŐ HUZATFOKOZÓ

► Egyszerű,praktikus megoldás a szellőzési problémák megszüntetésére,biztonságos és gazdaságosabb fűtés!Tökéletesítse fűtését!Ne engedje be kéményébe a csapadékot!Szigetelt kémények,kémény bélelés,szigetelt magasítás

kemenyhuzatszabalyzo.hupont.hu

50. Totál Dráma sorozatok, és minden, ami drámai

► Sziasztok! Remélem tetszeni fognak a sorozataim, és a többi! Drámát a népnek! A legújabb elkészült rész: TDA2 1.rész Fejléckép: TDSzF2: Kyle

totaldramasorozatok.hupont.hu

51. Horvátországban, SENJ-ben KLÍMÁS lakókocsik kiadók.

► Horvátországban, SENJ város melletti UJCA- kempingben teljesen felszerelt KLÍMÁS lakókocsik kiadók.

horvatorszagi-nyaralas.hupont.hu

52. Wernig elszívó ventilátor javítás - szerelés 06209884170

► Wernig WC-szagelszívó és fürdőszoba-párátlanító ventilátorok javítása 0-24. Időszakos karbantartás,készülék szerelés,időrelé csere,kondenzátor pótlás. Egycsöves központi rendszerhez kifejlesztett Wernig ventilátorok szervize.

wernig.hupont.hu

53. HITEL AKTÍV ÉS PASSZÍV BARLISTÁSOKNAK IS!! GYORS KÖLCSÖN!!

► NÉMET HITELKÁRTYA GYORS IGÉNYLÉS. 1000-3500 €URO HITELKERETTEL, BARLISTASOKNAK IS!! LAKÁS ÉS AUTÓHITEL KIFIZETÉS ÍGY NEM A BANK VISZI EL!! ÚJDONSÁG! SZEMÉLYI HITEL BARLISTÁSOKNAK IS!! HIVJON MINKET SEGÍTÜNK!!

barhitel.hupont.hu

54. Kiságy,kiságyak,babaágy,babaágyak,baba kiságy,kiságy eladó,bababútor.

► Kiságy,kiságyak,babaágy,babaágyak,baba kiságy,kiságy olcsón eladó,Óriás választék!

kisagy.hupont.hu

55. Sziasztok.Ez egy saját kezűleg írt verseket tartalmazó oldal!

► A versek több témában íródtak,választjatok kedvetekre valót.Természetesen megrendelésre is írok(hencsiversei@freemail.hu).Várom véleményeteket is.(Kiadót keresek)

hencsiversei.hupont.hu

56. Kubicsek Sándor

► Jó régen születtem, a 60'-as évekből Pemete-ként ismernek. Teenager koromban a Nevada együttes alapító tagjaként zenéltem, majd hosszú kihagyás után ismét zenélek, mivel a zene iránti szeretetem soha nem múlt el.

kubicseksandor.hupont.hu

57. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

58. Szállás a Mátrában : Panoráma apartman - hegyvidéki wellness - Parádsasvár

► Apartman saját wellnessel! Legyen a vendégünk a Mátra szívében! Ismerje meg ezt a csodás környéket családjával, ehhez kínálunk kényelmes, otthonos apartmant Parádsasvár falu szívében, csodás panorámával a Mátra gerincére, a Kékestetőre. 06-20-9179246

panoramaapartman.hupont.hu

59. Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,Pierre Cardin etetőszék

► Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,etetőszék fa,etetőszék eladó,baba etetőszék,akciós etetőszék,etetőszék akció,Giraffe Club etetőszék,Baby Design etetőszék,Top Rider etetőszék,Pierre Cardin etetőszék,hordozható etetőszék

etetoszek.hupont.hu

60. Riviéra Apartman Agárd

► Olcsó szálláslehetőség egy újépítésű apartmanban Agárdon!

rivieraapartman.hupont.hu

61. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

62. Utazóágy,utazóágyak,utazóágy akció,baba utazóágy,baba utazóágyak,olcsón!

► Utazóágy,utazóágyak,utazóágy akció,baba utazóágy,baba utazóágyak,Coneco utazóágy,Titi utazóágy,Bertoni utazóágy,Extra utazóágy,Pierre Cardin utazóágy,Giraffe Club utazóágy,utazóágy eladó,eladó utazóágy,Bertoni utazóágy,utazóágy olcsón,

utazoagy.hupont.hu

63. Pécsi Targoker Bt. honlapja

► Bolgár targoncák és alkatrészeinek kereskedelme

pecsitargokerbt.hupont.hu

64. Ray Ban napszemüvegek, Oakley napszemüvegek! Folyamatos OUTLET árak!

► Márkás napszemüvegek,sport napszemüvegek, kiegészítők! Ray Ban, Oakley ... - Eladó olcsó Ray Ban, Oakley eredeti és replika/másolat napszemüvegek! Egyedi divat kiegészítők. Folyamatosan bővülő kínálat, akciós árak!

markasnapszemuveg.hupont.hu

65. Rémtörténetek, szellemes sztorik, ijesztő furcsaságok

► Reméljük jól szórakozol az oldalunkon! Jó olvasgatást!

remsztorik.hupont.hu

66. Futóbiciklik, futóbicikli, spartan futóbicikli, akciós futóbiciklik, fa fut

► Futóbiciklik, futóbicikli, spartan futóbicikli, akciós futóbiciklik, fa futóbiciklik, olcsó futóbicikli, osztrák futóbiciklik, német futóbicikli, felfújható futóbiciklik, pedál nélküli futóbiciklik diszkont,

futobiciklik.hupont.hu

67. Férfi fodrász olcsón 1081 Budapest Népszínház utca 16.

► Férfi fodrászat Józsefvárosban olcsó férfifodrász,Férfi fodrász VIII. ker. Olcsó gyerek hajvágás, Olcsó gyermek fodrász,Nyugdíjasoknak féláron.Akciós hajvágás,Olcsó árak, Szabó györgyi

ferfifodraszolcson.hupont.hu

68. Isten hozott az oldalamra !!!

► ''Szállj szent turul! Ó, szállj, szállj szent turul, fent a magyar égen, hozd el távoli fiaidnak a várva várt feltámadást!'' Majorváry Szabó Sándor

szekelymagyar.hupont.hu

69. Csajok Birodalma ♥

► Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hős lovag. A Lány trónol Álomország trónján, a Fiú képzel kardot és lovat.♥

giiiirls.hupont.hu

70. Demi Lovato fan oldal

► Sziasztok!Ez egy Demi Lovato fan oldal!Ha fan vagy akkor itt a helyed!Hamar ráfogsz jönni!:)

demi-lovatoforever.hupont.hu

71. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

boltives-vendeghaz.hupont.hu

72. Napköziotthonos Óvoda

► Napköziotthonos Óvoda - Bugyi

napraforgoovodatitkarsag.hupont.hu

73. Idézet és más egyéb

► Csak neked és nem csak most:D

szivszilank.hupont.hu

74. Gyertek a dalmushonlapja.hupont.hu-ra (De gyorsan)

► gyertek most:)) mindent megtaláltok:D

dalmushonlapja.hupont.hu

75. Látogatottságnövelés Ingyen és Hatékonyan! Több honlap látogató ingyen!

► Itt bevált látogatottság növelési tippeket találhatsz és feliratkozhatsz az ingyenes tanfolyamra! Tedd eredményessé a HuPont.hu weboldalad!

latogatottsagnoveles.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 38
Tegnapi: 43
Heti: 232
Havi: 862
Össz.: 91 133

Látogatottság növelés
Oldal: VIII. Henrik váltójáról
VIII. Henrik (1509-1547) angol király magyar szövetségesei - © 2008 - 2018 - viiihenrik.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »